Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná 1960, roč. 9, č. G4

Obrázek
Rok
1960
Rok vydání
1960
Obor
Page Title
[5]-[6] [Gustav Riedel: 17.V.1912-27.VII.1960] | pdficon
Články – Статьи
Page Title
[5]-7 Svoboda romantická a svoboda skutečná Jestřáb, Vojtěch | pdficon
[8]-27 O některých nových prvcích v rozvoji socialistického soutěžení Šabata, Jaroslav | pdficon
[28]-41 O ekonomických předpokladech zkracování pracovní doby Kirš, Zdeněk | pdficon
[42]-54 K otázce postavení inteligence ve společnosti Macků, Jan | pdficon
[55]-71 O vzniku, podstatě a funkcích veřejného mínění Smrčka, Walter | pdficon
[72]-81 Zájmy dělnické třídy a pravda Steiner, Hanuš | pdficon
[82]-93 Boj KSČ za jednotu mládeže v letech 1945-1948 Cahová, Dagmar | pdficon
[94]-107 Specifické rysy průběhu krize v Československu v rámci světové hospodářské krize třicátých let Michek, Josef | pdficon
Diskuse – Diskussion – Дискуссии
Page Title
[108]-110 K marxistickému pojetí agrární a rolnické otázky Štěpánková, Olga | pdficon
110-113 K otázce podstaty a funkce úvěru za socialismu Setinský, Jiří | pdficon
113-115 Ke vztahu vlastních nákladů a hodnoty Loula, František | pdficon
Recenze – Besprechungen – Критика
Page Title
[116]-121 O experimentu a kauzalitě Tošenovský, Ludvík | pdficon
121-124 Některé filosofické problémy logiky v sovětských pracích z let 1958-1959 Bartoš, Jaromír | pdficon
124-128 Použití matematiky v ekonomických vědách Loula, František | pdficon
128-129 [Kautsky, Karl. Agrární otázka: přehled tendencí moderního zemědělství a agrární politika sociální demokracie] Štancl, Rudolf | pdficon
129-131 [Precioso, Artemio. Proporce mezi průmyslem a zemědělstvím a její vytváření v Československu] Setinský, Jiří | pdficon
131-133 Užitečná kniha o ekonomice našeho průmyslu Kučerák, Ladislav | pdficon
133-136 [Bilšajová, Věra. Postavení ženy za socialismu] Steinerová, Helena | pdficon
136-138 Několik poznámek ke knize Otakara Nahodila a Antonína Robka, České lidové pověry Loukotka, Jiří | pdficon
Page Title
[139]-140 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon