Oslavy "Prvního máje" v roce 1948: interpretativní analýza

Název: Oslavy "Prvního máje" v roce 1948: interpretativní analýza
Zdrojový dokument: Theatralia. 2014, roč. 17, č. 1, s. 90-116
Rozsah
90-116
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study presents an interpretative analysis of the theatrical aspects of the First May celebrations in the Czechoslovakia in 1948, mass event with crucial importance for the Communist regime, which was then only taking over political power in the country. First step of the analysis is an historical overview of the First may celebrations in the world, followed by a description and characterization of the particular elements of the event using poetic tools borrowed from sociology and sociocultural anthropology, especially the methodology of Jeffrey Alexander. The aim of the analysis is to prove the (un)successfulness of the cultural performance, as far as the interests of the Communist regime are concerned.
Reference
[1] ABÉLÈS, Marc. 2004. Politika jako divadlo. In Petr Skalník. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie. Praha: Set out, 2004: 13‒42.

[2] ALEXANDER, Jeffrey C., Bernhard GIESEN a Jason L. MAST. 2006. Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics. New York: Cambridge University Press, 2006.

[3] AUSLANDER, Philip. 1997. From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism. London: Routledge, 1997.

[4] AUSTIN, John L. 1957. How to Do Things with Words. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.

[5] BALÍK, Stanislav a KUBÁT, Michal. 2004. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán, 2004.

[6] BARBER, Benjamin. 1983. The Logic and Limits of Trust. New Brunswick: Rutgers University, 1983.

[7] BAŠTA, Jiří. 2008. Lidové milice ‒ nelegální armáda KSČ. Paměť a dějiny [online] (2008): 2: 99‒108, [cit. 2013-12-07]. Dostupné na http://www.ustrcr.cz/data/pdf/pamet-dejiny/0802-099-108.pdf.

[8] BOUČEK, Antonín. 1946. První máj, jeho vznik, historie a význam. Praha: Svoboda, 1946.

[9] BURKE, Kenneth. 1965. Encyclopedia of the Social Sciences: Dramatism. 1965.

[10] CARLSON, Marvin. 1996. Performance: A Critical Introduction. London: Routledge, 1996.

[11] ČAPKA, František. 2010. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha: Libri, 2010.

[12] DĚDOVÁ, Adéla. 2011. Principy estetiky totalitarismu v kontextu nacismu a stalinismu. Magisterská diplomová práce, Filozofická fakulta MUNI. Brno: Masarykova univerzita, 2011 (nepubl.).

[13] DRÁPALA, Milan. 2000. Na ztracené vartě Západu: Analogie české nesocialistické publicistiky z let 1945‒1948. Praha: Prostor, 2000.

[14] ERIKSEN, Thomas Hylland. 2008. Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Přel. Hana Loupová. Praha: Portál, 2008.

[15] FASORA, Lukáš. 2010. Dělník a měšťan: vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.

[16] FIEBACH, Joachim. 2005. Zamyšlení nad teatralitou. In Jan Roubal (ed.). Souřadnice a kontexty divadla: antologie současné německé divadelní teorie. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[17] FLOFÁČOVÁ, V. Zápis ze 3. schůze májové komise 6. května 1948. 1948. Národní archiv, Ústřední akční výbor Národní fronty, fond 357/2, sign. 1, složka 1. máj 1948.

[18] GEERTZ, Clifford. 1973. Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali. New York: Basic Books, 1973.

[19] GOFFMAN, Erving. 1967. Interaction Ritual. New York: Pantheon, 1967.

[20] GOFFMAN, Erving. 1974. Frame Analysis. New York: Harper & Row, 1974.

[21] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Překl. Milada McGrathová. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

[22] HOLÝ, Ladislav. 2010. Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Překl. Zdeněk Uherek. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.

[23] HORSKÁ, Pavla, Eduard MAUR a Jiří MUSIL. 2002. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002.

[24] KÁRNÍK, Zdeněk. 2000. České země v éře První republiky 1918-1938: Vznik, budování a zlatá léta republiky 1918–1929. Praha: Libri, 2000.

[25] KAY, Boulden. 2006. Winning the Eight Hour Day [online]. Victoria, AU: Museum Victoria, 2006, [cit. 2013-12-09]. Dostupné na http://museumvictoria.com.au/pages/2331/losing-8-hour-day-teacher-notes.pdf.

[26] KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC. 2011. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011.

[27] KUNCOVÁ, B. 1948. Zápis schůze komise pro přípravu 1. máje konané dne 16. IV. 1948. Národní archiv, Ústřední akční výbor Národní fronty, fond 357/2, sign. 1, složka 1. máj 1948.

[28] LUNEROVÁ, Jitka. 2012. Únor 1948. In František Čapka a Jitka Lunerová. 1948: Vítězný únor. Brno: Edika, 2012.

[29] LUKES, Steven. J. 1977. Political Ritual and Social Integration. In id. Essays in Social Theory. New York: Columbia, 1977: 52–73.

[30] MAREK, Martin a Vít SROBACH. 2011. Náš cíl: člověk, lidé rodiny...: Identita, disciplína a řád v baťovském koncernu. Dějiny a současnost: kulturně historická revue28 (2011): 10: 14‒17.

[31] MATTHEWS, Caitlin. 1996a. Keltské duchovní tradice. Praha: Alternativa, 1996.

[32] MATTHEWS, Caitlin. 1996b. Keltský rok: průvodce keltským světem duchovna a moudrosti. Praha: Vovlox Globator, 1996.

[33] MAYER, Francoise. 2009. Češi a jejich komunismus: Paměť apolitická identita. Překl. Helena Beguivinová. Praha: Argo, 2009.

[34] PENNICK, Nigel. 1994. Rok: tradice a svátky. Praha: Dita, 1994.

[35] POLEDNE, Aleš V. 2013. Archiv ČT24: 1. máj [online]. Česká televize (cit. dne 1. 4. 2013). Dostupné na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288585-archiv-ct24/212411058210018/obsah/258084-jednotne-oslavy-1948/.

[36] Pokyny k 1. Máji. 1948. Národní archiv, "Ústřední akční výbor Národní fronty", fond 357/2, sign. 1, složka 1. máj 1948. Autor: Generální sekretariát ÚAV-NF.

[37] První květen českého národa. Národní listy: II. vydání pro Prahu. 1. 5. 1918, roč. 58.

[38] RATAJOVÁ, Jana. 2000. Pražské májové oslavy 1948–1989. Příspěvek k dějinám komunistické propagandy. Kuděj – Časopis pro kulturní dějiny 1 (2000): 51‒64.

[39] SERVICE, Robert. 2009. Soudruzi. Praha: Argo/Academia, 2009.

[40] SCHECHNER, Richard. 1976. From Ritual to Theatre and Back. In R. Schechner and M. Schuman. Ritual, Play, and Performance: Readings in the Social Sciences/Theatre. New York: Seabury Press, 1976, 196–230.

[41] SCHECHNER, Richard. 2002. Performance Studies: An Introduction. New York: Routledge, 2002.

[42] SCHMIDTOVÁ, Věra. 2012. Malý slovník reálií komunistické totality. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

[43] SLEZÁK, Filip. 2012. Svátky a manifestace v období Protektorátu. Bakalářská diplomová práce, Filozofická fakulta MUNI. Brno: Masarykova univerzita, 2012 (nepubl.).

[44] SOBOTKOVÁ, Jitka. 2011. Komunistické slavnosti v Československu v letech 1948–1989. Disertační práce, Filozofická fakulta UPOL. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 (nepubl.).

[45] SOKOLOVSKÝ. 1948. Návrh na oslavy 1. máje 1948 v Třebíči. Národní archiv, Ústřední akční výbor Národní fronty, fond 357/2, sign. 1, složka 1. máj 1948.

[46] SZTOMPKA, Piotr. 1999. Trust: A Sociological Theory. New York: Cambridge University Press, 1999.

[47] TURNER, Jonathan H. 2002. Face to Face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior. Stanford: Stanford University Press, 2002.

[48] TURNER, Victor. 1982. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. Baltimore, MD: PAJ, 1982.

[49] VYKOUKAL, Jiří, Bohuslav LITERA a Miroslav TEJCHMAN. 2000. Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944‒1989. Praha: Libri, 2000.

[50] Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989: část V[online]. 1989. Společná česko-slovenská parlamentní digitální knihovna, oddíl Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky[cit. 2013-12-07]. Dostupné na http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t1236_07.htm.

[51] Zpráva o průběhu oslav 1. Máje. 1948. Národní archiv, "Ústřední akční výbor Národní fronty", fond 357/2, sign. 1, složka 1. máj 1948.