Theatrology an Zich, and beyond : notes towards a metacritical repositioning of theory, semiotics, theatre, and aesthetics

Název: Theatrology an Zich, and beyond : notes towards a metacritical repositioning of theory, semiotics, theatre, and aesthetics
Autor: Volek, Emil
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 2, s. 168-186
Rozsah
168-186
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Theatrology an Zich, and Beyond: Notes Towards a Metacritical Repositioning of Theory, Semiotics, Theatre, and Aesthetics Study is a sobering reassessment of the ambiguous if not haphazard reception of the classical Prague School semiotics of theatre in contemporary theatre studies, mainly due to the lack of direct access to theoretical work written originally in Czech. Otakar Zich's path-breaking Estetika dramatického umění (Aesthetics of the Dramatic Arts, 1931) is singled out as the most obvious 'missing link' both for its historical achievement and for the underlying potential yet to be grasped and developed to its full potential (his henomenological analysis of correlated pivotal concepts of "stage figure" and "character", among others). It would appear that Zich could come to the rescue in a number of other questions contemporary theatrology ‒ and aesthetics in general ‒ has been struggling with.
Reference
[1] ADORNO, Theodor A. 1970. Ästhetische Theorie. Frankfurt: Suhrkamp, 1973.

[2] BARTHES, Roland. 1963. Littérature et signification [Literature and Significance]. In id. Essais critiques. Paris: Seuil, 1964.

[3] BOGATYREV, Petr. 1936. Kroj jako znak [Costume as a Sign]. In J. Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Context of Work] Prague: Odeon, 1971: 109‒14.

[4] BOGATYREV, Petr. 1938. Znaky divadelní [Theatre Signs]. In J. Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Context of Works]. Prague: Odeon, 1971: 146‒60.

[5] DEÁK, František. 1976. Structuralism in Theatre: The Prague School Contribution. The Drama Review 20 (1976) 4: 83‒94. | DOI 10.2307/1145077

[6] DE MARINIS, Marco. 1997. Comprender el teatro: Lineamientos de una nueva teatrología. Buenos Aires: Galerna, 1997.

[7] DE TORO, Fernando. 1987. Semiótica del teatro: Del texto a la puesta en escena. Buenos Aires: Galerna, 1987.

[8] ECO, Umberto. 1977. Semiotics of Theatrical Performance. The Drama Review: Theatre and Social Action Issue 21 (March 1977) 1: 107‒17. | DOI 10.2307/1145112

[9] ELAM, Keir. 1980. The Semiotics of Theatre and Drama. London/New York: Methuen, 1980.

[10] FISCHER-LICHTE, Erika. 1983. Semiotik des Theaters, 1: Das System der theatralischen Zeichen. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1983.

[11] HONZL, Jindřich. 1940. Pohyb divadelního znaku [Dynamics of the Sign in The Theatre]. Slovo a slovesnost 6 (1940): 177‒88.

[12] KARCEVSKIJ, Sergej. 1929. Du dualisme asymétrique du signe linguistique [The Asymmetric Dualism of the Linguistic Sign]. TCLPI. Prague, 1929: 88‒93.

[13] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1933. Otakar Zich: Estetika dramatického umění [Aesthetics of the Dramatic Arts]. ČMF 19 (1933): 3‒4: 318‒26.

[14] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1933/1934. (seminar) Filozofie jazyka básnického [Philosophy of the Poetic Language]. In id. Básnická sémantika[Poetic Semantics]. Prague: Karolinum, 1995: 75‒122.

[15] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1934. L'art comme fait sémiologique [Art as Semiotic Fact]. In id. Studie z estetiky [Studies in Aesthetics]. Prague: Odeon, 1966: 85‒88.

[16] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1937/1938. (seminar) Estetika dramatu a filmu [Aesthetics of Drama and Film]. In id. Umělecké dílo jako znak [A Piece of Art as a Sign]. Prague: ÚČL AV ČR, 2008: 95‒118.

[17] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1943. Záměrnost a nezáměrnost vumění [Intentionality and Unintentionality in Art]. In id. Studie z estetiky [Studies in Aesthetics]. Prague: Odeon, 1966: 89‒108.

[18] OSOLSOBĚ, Ivo. 1967. Ostenze jako mezní případ lidského sdělování a její význam pro umění [Ostension as a Liminal Case of Human Communication and its Importance for the Arts]. Estetika 4 (1967): 1: 2‒23.

[19] OSOLSOBĚ, Ivo. 1981. Herecká postava – pro a proti [Stage Figure – for and against]. České divadlo 6 (1981): 124‒33.

[20] SŁAWIŃSKÁ, Irena. 1977. La sémiologie du théâtre in statu nascendi: Prague 1931‒1941. Roczniki Humanistyczne25 (1977); La semiotica del teatro in statu nascendi: Praga 1931‒1941. Biblioteca Teatrale 20 (1978): 114‒135. In Czech in her Divadlo v současném myšlení [Theatre in Contemporary Thinking]. Prague: Nakladatelství Studia Ypsilon, 2002: 205‒28.

[21] SPERBER, Dan, and Deirdre WILSON. 1995. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell, 1995.

[22] ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič. 1925. O těorii prozy [Theory of Prose]. Moskva: Federacija, 1929 (reprint Ann Arbor: Ardis, 1985).

[23] VELTRUSKÝ, Jiří. 1940. Člověk a předmět na divadle [Man and Object in the Theatre]. Slovo a slovesnost 6 (1940): 3: 153‒59.

[24] VELTRUSKÝ, Jiří. 1981. The Prague School Theory of Theatre. Poetics Today 2 (1981): 3: 225‒35. | DOI 10.2307/1772473

[25] VOLEK, Emil. 2006. ¿Existe Don Quijote? ¡Vaya putas, qué gustos! Quimera 267 (2006): 47‒52.

[26] VOLEK, Emil. 2007. Habitats of Language/Language Inhabited: From Ostention and Umweltto the Possible Worlds of Communication and Culture. In Johannes Fehr, and Petr Kouba (eds.). Dynamic Structure; Language as an Open System. Prague: Litteraria Pragensia, 2007: 186‒219.

[27] VOLEK, Emil. 2009a. Futures of the Past: Steps and Mis(sed)steps in Structuralism(s), Semiotics, and Aesthetics from a Metacritical Perspective. In Veronika Ambros et al. (eds.). Structuralism(s) Today: Paris, Prague, Tartu. Ottawa: Legas Press, 2009: 21‒37.

[28] VOLEK, Emil. 2009b. Mapování teorie/teorie mapování: Metastrukturalistické modely vs. dědictví strukturalismu a poststrukturalismu [Mapping Theory/Theory of Mapping]. Svět literatury 39 (2009): 5‒17.

[29] VOLEK, Emil. 2012. Věc – význam – znak: Proměny pražské sémiotiky umění a problém metajazyka [Thing – Signification – Sign: Metamorphoses of the Prague Semiotics of Art and the Problem of Metalanguage]. In Ondřej Sládek (ed.). Jan Mukařovský dnes: Tradice a perspektiva českého strukturalismu [Jan Mukařovský Today: History and Future of Czech Structuralisme]. Prague: ÚČL AV ČR, 2012.

[30] ZICH, Otakar. 1922. (conference) Principy teoretické dramaturgie [Principles of Theoretical Dramaturgy]. I. Osolsobě, and M. Procházka (eds.). Divadelní revue (1997): 1: 12‒24.

[31] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie [Aesthetics of the Dramatic Arts: Theoretical Dramaturgy]. Prague: Melantrich, 1931 (reprint Würzburg: Jalreprint, 1977).