Nová fáze recepce dramatického díla Thomase Bernharda?

Název: Nová fáze recepce dramatického díla Thomase Bernharda?
Variantní název:
  • New stage in the reception of Thomas Bernhard's dramatic works?
Zdrojový dokument: Theatralia. 2021, roč. 24, č. 2, s. 29-46
Rozsah
29-46
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se nejprve zabývá počáteční fází přijetí dramatického díla Thomase Bernharda českým divadlem a kritikou a akcentací existenciálních témat v inscenacích Divadla Na zábradlí. Následně se věnuje současné interpretaci Bernhardovy dramatiky, groteskně komické stylizaci v podání Národního divadla a poloprofesionálního souboru Depresivní děti touží po penězích. Třetí část studie se koncentruje na společensko-kritickou tematiku Bernhardových satirických textů. Autorka podrobně analyzuje méně známou hru Nad vrcholky strání a výš s ústřední postavou umělce, a to z hlediska kritiky xenofobie, konzervativismu a neonacismu. Vyzdvihuje téma korupce umělce médii a politickou mocí. Bernhardova satirická tvorba získává na aktuálnosti tím, že podobné tendence jsou mimořádně silně přítomné v dnešní společnosti. Studie zkoumá, jak autor v textu Nad vrcholky strání a výš kriticky propojuje nejrůznější předsudky a sexistická klišé s antisemitskými názory, to vše jako výraz pokleslé a nebezpečné mentality soudobé kulturní elity.
The article initially deals with the early phase of Czech reception of Thomas Bernhard's dramatic work by theatre critics and practitioners, emphasising the existential topics in the productions staged in Divadlo Na zábradlí [Theatre on the Balustrade]. Subsequently, the article focuses on the contemporary interpretation of Bernhard's dramas: grotesquely comical stylisation in the National Theatre and the semi-professional company Depresivní děti touží po penězích [Depressed Children Long for Money]. The third part of the article concentrates on the socially critical themes in Bernhard's satirical texts. The author carefully analyses a less known play Over All the Mountain Tops and its central character of an artist from the viewpoint of xenophobia, conservatism, and neo-Nazism. The topic of artist's corruption by media and political power is highlighted. Bernhard's satirical works become topical as similar tendencies are present in the contemporary society. The article examines how in Over All the Mountain Tops Bernhard critically interconnects prejudice and sexist clichés with antisemitic ideas in order to express the degraded and dangerous mindset of the current cultural elite.
Note
Tato studie vznikla s podporou Akademické prémie udělené Akademií věd ČR prof. Pavlu Janouškovi. Zároveň chci poděkovat kolegyni dr. Ivě Mikulové, bez jejíchž inspirativních podnětů by tato studie nevznikla.
Reference
[1] AUGUSTOVÁ, Zuzana. 1995. Ritter, Dene, Voss aneb Jak psát dnes divadelní text [Ritter, Dene, Voss Or How to Write a Theatre Text Today]. Kritický sborník 15 (1995): 1–2: 48–62.

[2] AUGUSTOVÁ, Zuzana. 2003a. Thomas Bernhard. Brno: Větrné mlýny, 2003.

[3] AUGUSTOVÁ, Zuzana. 2003b. Pražské divadelní aktivity Martina Huby [Theatrical Activities of Martin Huba in Prague]. Literární noviny 14 (7. 1. 2003): 2: 12.

[4] AUGUSTOVÁ, Zuzana. 2020. Experiment jako kritika nacismu. Poválečné rakouské experimentální drama [Experiment as a Critique of Nazism. Postwar Austrian Experimental Drama]. Praha: Academia – NAMU, 2020.

[5] BAHR, Ehrhard. 2006. Dějiny německé literatury 2. Od osvícenství k době předbřeznové [History of German Literature 2. From Enlightment to Pre-March Period]. Překl. Markéta Kachlíková. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2006.

[6] BARTHOFER, Alfred. 1981. Vorliebe für die Komödie: Todesangst. Anmerkungen zum Komödienbegriff bei Thomas Bernhard. Vierteljahresschrift des Adalberts-Stifter-Instituts des Landes Oberösterreich 31 (1981): 1–2: 77–100.

[7] BERNHARD, Thomas. 1982. Rede zur Verleihung des Österreichischen Staatspreises. In Otto Breicha und Reinhard Urbach (Hrsg.). Österreich zum Beispiel. Literatur, bildende Kunst, Film und Musik seit 1968. Wien/Salzburg: Residenz Verlag, 1982: 67.

[8] BERNHARD, Thomas. 1998a. Hry I [Plays I]. Překl. Josef Balvín, Tatjana Langášková, Vladimír Tomeš a Jaroslav Bílý. Praha: Divadelní ústav, 1998.

[9] BERNHARD, Thomas. 1998b. Ritter, Dene, Voss, Jednoduše komplikovaně, Alžběta II. [Ritter, Dene, Voss, Simply Complicated, Elizabeth II]. Překl. Zuzana Augustová. Praha: Nakladatelství Pallata – Divadelní ústav, 1998.

[10] BERNHARD, Thomas. 1999. Hry II [Plays II]. Překl. Josef Balvín, Daria Ullrichová a Wolfgang Spitzbardt. Praha: Divadelní ústav, 1999.

[11] BERNHARD, Thomas. 2010a. Hry III [Plays III]. Překl. Zuzana Augustová a Josef Balvín. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010.

[12] BERNHARD, Thomas. 2010b. Hry IV [Plays IV]. Překl. Zuzana Augustová, Josef Balvín, Václav Cejpek, Jitka Jílková a Barbora Schnelle. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010.

[13] BERNHARD, Thomas. 2010c. Nad vrcholky strání a výš [Over All the Mountain Tops]. Překl. Zuzana Augustová. In Thomas Bernhard. Hry IV. Praha: Divadelní ústav, 2010: 181–266.

[14] BIRKNER, Nina. 2009. Vom Genius zum Medienästheten. Modelle des Künstlerdramas im 20. Jahrhundert. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009.

[15] BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. 1998. Brněnské publikum vidělo slavnou inscenaci Divadla na zábradlí. Z rodiny se filozof může i zbláznit [Brno Audience Has Seen a Famous Performance from the Theatre On the Balustrade. A Philosopher Can Go Crazy Because of His Family]. Rovnost 113 (4. 6. 1998): 14.

[16] CEJPEK, Václav. 1994. Černý anděl. Pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernharda [Black Angel. An Attempt on an Interpretation of the Dramatic Works of Thomas Bernhard]. Brno: JAMU, Divadelní fakulta, 1994.

[17] DANĚK, Jiří. 1996. Scénická apoteóza složitosti našeho světa [Scenic Apotheosis of the Complicatedness of Our World]. Práce (20. 6. 1996): 13.

[18] ERML, Richard. 1999. Fascinující pitva herecké duše na Zábradlí. Thomas Bernhard: Divadelník [Fascinating Autopsy of Actor's Soul on the Balustrade. Thomas Bernhard: Histrionics]. Reflex (1999): 9: 53.

[19] GAMPER, Herbert. 1994. Die Künstlerfiguren bei Grillparzer und Thomas Bernhard. In Hidle Haider-Pregler und Evelyn Deutsch-Schreiner (Hrsg.). Stichwort Grillparzer. Wien: Böhlau Verlag, 1994: 108.

[20] HENSEL, Georg. 1982. Gross nicht, aber artig, Frankfurter Allgemeine Zeitung. (29. 6. 1982). In Jens Dittmar (Hrsg.). Thomas Bernhard. Werkgeschichte. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch, 1990: 225.

[21] HOELL, Joachim. 2004. Thomas Bernhard. Portrét spisovatele a dramatika [Thomas Bernhard. A Portrait of the Writer and Playwright]. Překl. Tomáš Dimter. Praha: Prostor, 2004.

[22] HRBOTICKÝ, Saša. 2019. Národní divadlo uvádí slavnou hru rakouského skandalisty Thomase Bernharda a potvrzuje výjimečnost činohry naší první scény. Sólo pro tři: Ritter, Dene, Voss [The National Theater Presents a Famous Play by the Austrian Scandalist Thomas Bernhard and Confirms the Uniqueness of Our No. 1 Drama Stage. Solo for Three: Ritter, Dene, Voss]. Deník N (21. 11. 2019): 12.

[23] HRDINOVÁ, Radmila. 1996. Trojkoncert hereckých osobností [Tripple Concert of Acting Celebrities]. Právo 7 (1. 7. 1996): 153: 9.

[24] JÄGER, Georg. 2000. Der Schriftsteller als Intellektueller. Ein Problemaufriss. In Sven Hanuschek, Therese Hörnigk und Christine Malende (Hrsg.). Schriftsteller als Intelektuelle. Politik und Literatur im Kalten Krieg. Tübingen: M.Niemeyer, 2000: 1–28.

[25] JAPP, Uwe. 2004. Das deutsche Künstlerdrama. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Berlin: De Gruyter, 2004.

[26] JUNGMANNOVÁ, Lenka. 1996. Dvojitý paradox: Ritter, Dene, Voss [Double Paradox: Ritter, Dene, Voss]. Literární noviny 7 (7. 9. 1996): 32: 14.

[27] KOBERG, Roland. 2000. Claus Peymann. Aller Tage Abenteuer. Biografie. Berlin: Henschel Verlag, 2000.

[28] KŘÍŽ, Jiří P. 1996. Pitínský balancuje Na zábradlí [Pitínský Balances On the Balustrade]. Český týdeník (1996): 156: 8.

[29] LJUBKOVÁ, Marta. 2019. Thomas Bernhard. Oběd u Wittgensteina. [Lunch at Wittgenstein's] Národní divadlo 1 (září 2019): 26.

[30] LUŇÁKOVÁ, Anna. 2020. Vztahové peklo. Bernhardův text pro herecké trio [Relationship Hell. Bernhard's Text for a Trio of Actors]. A2 16 (2020): 2: 11.

[31] MACHALICKÁ, Jana. 1996. Thomas Bernhard v české premiéře. Slovanské peklíčko u oběda [Thomas Bernhard in the Czech Premiere. Slavic Hell During Lunchtime]. Lidové noviny 9 (19. 6. 1996): 143: 11.

[32] MACHALICKÁ, Jana. 2010. Jak oživit krematorium [How to Liven a Crematorium Up]. Lidové noviny 23 (3. 6. 2010): 9.

[33] MENASSE, Robert. 1990. Die sozialpartnerschaftliche Ästhetik. Essays zum österreichischen Geist. Wien: Sonderzahl Verlagsgesellschaft, 1990.

[34] MIŇOVSKÁ, Jana. 1998. Ritter, Dene, Voss. České divadlo 97/98 [Ritter, Dene, Voss. Czech Theatre 97/98]. Ústecký deník (25. 3. 1998).

[35] MITTERMAYER, Manfred. 1995. Thomas Bernhard. Stuttgart, Weimar: Metzler, 1995.

[36] PAVELKOVÁ, Tereza. 2019. Party u Wittgensteina v roce 2019 [Party at Wittgenstein's in 2019]. Divadelní noviny 30 (10. 12. 2019): 21: 4.

[37] PECKA, Zdeněk. 2009. Thomas Bernhard als zoon politikon. Zur vespäteten Aufnahme Thomas Bernhards und seines Werkes in Tschechien. Dissertation. Universität Wien, 2009.

[38] PEŇÁS, Jiří. 1996. Proklínané Rakousko. Tři lekce Thomase Bernharda [Cursed Austria. Three Lectures of Thomas Bernhard]. Respekt 8 (24. 6. 1996): 26: 18–19.

[39] PRAŽAN, Bronislav. 1996. Dítě v červeném sametu Na zábradlí [A Child in Red Velvet On the Balustrade]. Rozhlas (23. – 29. 9. 1996): 4.

[40] PRAŽAN, Bronislav. 1999. Divadelník coby Martin Huba na Zábradlí [Martin Huba in Histrionics On the Balustrade]. Rozhlas (1999): 19: 4.

[41] PROCHÁZKA, Vladimír. 1996. Není nic hezčího než takové deštivé odpoledne v posteli [Nothing Better than Such a Rainy Afternoon in Bed]. Mladá fronta Dnes 7 (20. 6. 1996): 19.

[42] RESLOVÁ, Marie. 1996. Holé stěny jsem vždycky miloval [I Always Loved Bare Walls]. Týden 3 (24. 6. 1996): 26: 67.

[43] RESLOVÁ, Marie. 2019. Návrat Stivínové do Národního divadla: Bernhard jako sourozenecká klauniáda [Stivínová's Return to the National Theatre: Bernhard as A Clownshow of Siblings]. Aktuálně.cz (9. 11. 2019). [citováno dne 14. 1. 2021]. Dostupné online na https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/bernhard-obed-u-wittgensteina-recenze/r~9b591f14030c11ea84c6ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu.

[44] RIETRA, Madeleine. 1987. Thomas Bernhards 'Über allen Gipfeln ist Ruh' – eine fröhliche Literatursatire? In Alexander von Bormann (Hrsg.). Sehnsuchtangst. Zur österreichischen Literatur der Gegenwart. Colloquium an der Universität Amsterdam. Amsterdam: Rodopi, 1987: 75–92.

[45] SCHMIDT-DENGLER, Wendelin. 1999. Tragédie jsou komedie aneb Nepostižitelnost Thomase Bernharda literární vědou [Tragedies are Comedies, Or How the Literary Studies Cannot Cover Thomas Bernhard]. In Thomas Bernhard. Hry II. Praha: Divadelní ústav, 1999: 418–425.

[46] SOPROVÁ, Jana. 1996. Koncert pro tři herce. Ritter, Dene, Voss. Vašáryová, Hadrbolcová, Ornest [A Concert for Three Actors. Ritter, Dene, Voss. Vašáryová, Hadrbolcová, Ornest]. Večerník Praha (1. 8. 1996).

[47] SOPROVÁ, Jana. 1999. Divadelní mág Martin Huba [Martin Huba, a Theatre Mage]. Večerník Praha (22. 1. 1999).

[48] SORG, Bernhard. 1992. Kunst ja, Politik nein. Thomas Bernhard in Österreich. In: Gunter E. Grimm (Hrsg.). Metamorfosen des Dichters. Das Rollenverständnis deutscher Schriftsteller vom Barock bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main: Fischer Taschenb. Vlg., 1992: 302–311.

[49] ŠPINAR, Daniel. 2019. Vzpomínka [Reminiscence]. In Thomas Bernhard. Oběd u Wittgensteina. Praha: Národní divadlo, 2019: 15–16.

[50] ŠŤÁSTKA, Tomáš. 2019. Zuzana Stivínová se do Národního vrací jako marnivá herečka na doma [Zuzana Stivínová Returns to the National Theatre as a Vain Actress for Any Household]. iDNES.cz, Kultura (7. 11. 2019). [citováno dne 14. 1. 2021]. Dostupné online na https://www.idnes.cz/kultura/divadlo/zuzana-stivinova-obed-u-wittgensteina-premiera-stavovske-divadlo-ritter-dene-voss.A191107_095708_divadlo_ts.

[51] THOMAS BERNHARD: OBĚD U WITTGENSTEINA. Národní divadlo 1 (září 2019).

[52] UMĚLECKÝ GANG. 2010. Bernhard Monument. [citováno dne 22. 9. 2021]. Dostupné online na http://depresivnideti.eu/minulost/bernhard-koncentrat/.