Analysis of biological and psychological markers in people exhibiting health-enhancing behaviour and people exhibiting health-threatening behaviour

Název: Analysis of biological and psychological markers in people exhibiting health-enhancing behaviour and people exhibiting health-threatening behaviour
Variantní název:
  • Analýza biologických a psychologických markerů u lidí s chováním zdraví podporujícím a lidí s chováním zdraví ohrožujícím
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 33-55
Rozsah
33-55
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Confirming or refuting the hypothesis that a psychological phenomenon is a specific phenomenon of a quantum nature (SQC – phenomenon) with a non-linear character and more than eleven-dimensions is not possible within the framework of a single research project. The demands for the research are increased due to the fact that we have at our disposal diagnostic tools which are capable of measuring phenomena of only linear nature. Despite that, our research aims to reach the essence of human psyche and the mechanisms which ensure the functioning of a live, self-organising, self-regulating and self-aware phenomenon (self – core) on a macroscopic level. This study represents a probe into the research project and the formulation of research strategies for studying complex psychological phenomena in coincidence with their material bearer, the human brain. In the first stage of research, we work with two groups of people: those exhibiting health-enhancing behaviour and those exhibiting health-threatening behaviour. We suppose that the realisation of the research project will allow us to obtain and process data regarding the differences in the complexity of neuronal structures and the differences in their connectivity to the selected psychological phenomena in people exhibiting health-enhancing behaviour when compared to those exhibiting health-threatening behaviour. For research of the ratio of biological and psychological markers in human behaviour, we see as paramount the analysis of the relationship between the altered parameters of neuronal complexity in the relevant neuronal structures. We expect that it is this data on morphological differences and altered parameters of neuronal complexity which attest to the contributing biological factors (genetic, endocrine and metabolic) and external contributing environmental conditions. Ultimately, our interest is in knowing how these altered parameters affect the degree of coincidence of neurophysiological and psychological phenomena.
Potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že psychický fenomén je specifický fenomén kvantové povahy (SQC – phenomenon), který má nelineární povahu a je více než jedenáctirozměrný, je nemožné v rámci jednoho výzkumného projektu. Zvýšené nároky jsou dány skutečností, že máme k dispozici takové diagnostické nástroje, které jsou schopny měřit pouze jevy lineární povahy. Přesto chceme v naší výzkumné činnosti dospět k podstatě lidské psychiky a k mechanismům, které zabezpečují fungování živého, sebeorganizujícího, seberegulujícího a sebe si uvědomujícího jevu (já – core) na makroskopické úrovni. Tato studie představuje sondu do vlastního výzkumného projektu a do formování výzkumných strategií pro zkoumání složitých psychických jevů v koincidenci s jejich materiálním nositelem, lidským mozkem. V první etapě výzkumu pracujeme se dvěma skupinami lidí, a to s lidmi vykazujícími zdraví podporující chování a s lidmi projevujícími zdraví poškozující chování. Předpokládáme, že realizace výzkumného projektu nám umožní získat a zpracovat data o odlišnostech v komplexitě neuronálních struktur a současně o odlišnostech v jejich konektivitě s vybranými zkoumaných psychických jevů u lidí s chováním zdraví podporujícím oproti lidem s chováním zdraví ohrožujícím. Za prvořadé ve výzkumu podílu biologických a psychických markerů v chování člověka považujeme analýzu vztahu mezi změněnými parametry neuronální komplexity příslušných neuronálních struktur v důsledku časté a nadměrné až patologické emoční zátěže, které jsou od dětství vystaveni lidé s chováním zdraví ohrožujícím, oproti lidem bez této zátěže a bez těchto změn a s chováním zdraví podporujícím. Předpokládáme, že právě data o morfologických odlišnostech a změněných parametrech neuronální komplexity rovněž vypovídají o spolupodílejících se biologických faktorech (genetických, endokrinních i metabolických) a o vnějších, spolupodílejících se environmentálních a ekologických podmínkách. A v konečném důsledku nás zajímá, jak tyto změněné parametry ovlivňují míru koincidence neurofyziologických a psychických jevů.