Pracovní paměť a exekutivní funkce : koncepce, vztahy a kontroverze

Název: Pracovní paměť a exekutivní funkce : koncepce, vztahy a kontroverze
Variantní název
Working memory and executive functions : concepts, relationships and controversies
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 67-80
Rozsah
67-80
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
přes to, že pojem pracovní paměti je v současnosti snad nejvlivnějším konceptem kognitivní psychologie, panuje ohledně pracovní paměti mnoho teoretických nejasností. Spory se také vedou ohledně empirického hodnocení výkonu jednotlivých kognitivních procesů, a tedy ohledně určování kapacity pracovní paměti. I z důvodů historických souvislostí je koncept pracovní paměti velmi úzce spjat s exekutivními funkcemi, pozorností a různými druhy paměti a to až do té míry, že je někdy obtížné jednotlivé koncepty od sebe odlišit. Teoretický vývoj v posledních dvou desetiletích posunul koncept pracovní paměti od paměťového spíše k pozornostnímu a exekutivnímu fenoménu. Pracovní paměť jako pozornostní fenomén má vztah k celé řadě úloh i každodenních situací včetně fluidní inteligence nebo schopnosti sebekontroly. Tento článek se snaží osvětlit současnou situaci kolem těchto konstruktů, nastínit různé definice a přístupy ke konceptu pracovní paměti a poukázat na nové poznatky v této oblasti.
Despite the concept of working memory is currently perhaps the most influential concept of cognitive psychology, there is a lot of theoretical haziness. Conflicts arise also regarding the empirical evaluation of the performance of particular cognitive processes, thus about determination of working memory capacity. Because of the historical context the concept of working memory is closely linked to executive functions, attention and various types of memory to the extent, that makes it sometimes impossible to distinguish specific concepts. Theoretical development in last two decades shifted the concept of working memory from memory phenomena more towards attentional and executive phenomena. Working memory as attentional phenomenon is linked to various laboratory tasks and real-world situations including fluid intelligence or self-control. This article aims at clarifying present situation regarding these constructs and indicate different definitions and approaches to this concept as well as to refer to new knowledge in this field.