Zvídavost, zdroje štěstí a přání u žáků základních škol: výsledky obsahové analýzy výpovědí

Název: Zvídavost, zdroje štěstí a přání u žáků základních škol: výsledky obsahové analýzy výpovědí
Variantní název:
  • Curiosity, sources of happiness and personal wishes in elementary school pupils: results of the content analysis of the statements
Zdrojový dokument: Annales psychologici. 2015, roč. 2 (16), č. 2, s. 5-24
Rozsah
5-24
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie vychází ze současných poznatků kvantitativních výzkumů souvislostí zvídavosti, štěstí a naděje u dětské populace. Obecným cílem práce je obohatit tuto poznatkovou základnu o výsledky analýzy kvalitativních dat. Hlavním cílem studie je prozkoumat předmět zvídavosti, odhalit zdroje štěstí a porozumět obsahu přání a nadějí u souboru 350 žáků mladšího a středního školního věku (8 až 14 let). Z výsledků obsahové analýzy odpovědí respondentů na otevřené otázky vyplývá především důležitost kvalitních mezilidských vztahů, které figurují mezi hlavními zdroji štěstí i přáními do budoucna. Odhalena byla také konkrétnější náplň pojmu dětská zvídavost, která je tvořena širokou škálou témat, jež spojuje touha po poznání na osobní i univerzální úrovni. Výsledky výzkumu jsou zasazeny do kontextu současného stavu poznání a diskutovány s ohledem na využití v praxi.
The study is based on the recent findings of quantitative research on curiosity, happiness and hope in the child population. The general objective of this work was to enrich the current knowledge base with the results of the analysis of qualitative data. The main objective of the study was to explore the subjects of curiosity, to uncover the sources of happiness and to understand the subjects of the personal wishes and hopes in a sample of 350 pupils of the elementary schools (aged 8 to 14 years). The results of content analysis of respondents’ answers to the open questions highlight the importance of quality of interpersonal relationships, which are amongst the main sources of happiness and personal wishes for the future. The specific content of the concept of children’s curiosity, which consists of a wide range of topics combining a thirst for knowledge on a personal and universal level, was also revealed. The findings were put into the context of the current state of knowledge and discussed with regard to their practical use.