Neobvyklé depozitum církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně

Název: Neobvyklé depozitum církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně
Variantní název:
  • An unusual find of religious provenance from the Zítkov castle, near Choceň
  • Ein ungewöhnlicher Depotfund kirchlicher Provenienz von Burg Zítkov bei Choceň
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 411-421
Rozsah
411-421
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roce 2013 bylo s pomocí detektoru kovů objeveno v areálu jádra hradu Zítkov (k. ú. Choceň, Pardubický kraj, Česká republika) torzo rozstříhaného kalicha ukryté v keramické nádobě. Podle nálezu samého, nálezových okolností a s ohledem na výpověď písemných pramenů se jedná o doklad kriminálního činu ze staršího novověku, a to krádeže provedené v některém z kostelů. Po krádeži byl kalich rozstříhán a část lupu skončila ukryta v nádobě v areálu opuštěného hradu.
In 2013, metal detecting in the core of the Zítkov castle (Choceň cadastral zone, Pardubice Region, Czech Republic) revealed a fragment of a cut-up chalice hidden in a ceramic vessel. Judging by the find, the context and information from written sources, it evidences a criminal act taking place in the early modern age, a theft from one of the churches. The stolen chalice was subsequently cut into pieces and part of the loot ended up in the vessel hidden in the deserted castle.
Reference
[1] BRAUN, J., 1932: Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner Entwicklung. Heidelberg.

[2] ČECHURA, J., 2008: Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy 1650–1770. Praha.

[3] ČECHURA, J., 2015: Neklidný život obyčejné ženy. Johana Peřková (1703–1745). Praha.

[4] DĄBROWSKA, E., 2008: Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy wyższego duchowieństwa polskiego. Studium archeologiczno-historyczne. In: Dąbrowska, E., Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej, 13–38. Warszawa.

[5] DĄBROWSKA, E., 2008a: Średniowieczne pochówki biskupie w katedrze krakowskiej. Stan badań. In: Dąbrowska, E., Groby, relikwie i insygnia. Studia z dziejów mentalności średniowiecznej, 39–56. Warszawa.

[6] DIBELKA, J.–ŠIMÁNEK, J., 2017: Krádeže v jihočeských kostelích na sklonku 17. a v první polovině 18. století, Opera historica 18, 26–44.

[7] ELBERN, V. H., 1964: Der eucharistische Kelch im frühen Mittelalter. Berlin.

[8] FIRLET, E.–ZAITZ, E., edd., 2006: Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII w. Kraków.

[9] FRANCEK, J., 2002: Dějiny loupežnictva. Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách. Praha.

[10] FRANCEK, J., 2011: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada 3: Zločinnost a bezpráví. Praha.

[11] FRANCEK, J., 2012: Zločin a trest na Jičínsku v 16.–18. století. Jičín.

[12] FRANCEK, J., 2016: Pardubické smolné knihy 1538–1626. Pardubice.

[13] FROLÍK, J., 1988: Druhý archeologický nález kalicha z Pražského hradu, Sborník Kruhu přátel Muzea hl. města Prahy 1, 95–102.

[14] FROLÍK, J., 2005: Hroby významných duchovních vně baziliky sv. Víta. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích I.1. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 141–144. Praha.

[15] FROLÍK, J.–SIGLOVÁ, V., 2005: Poznámky ke konzervování církevního náčiní z hrobů na Pražském hradě. In: Castrum Pragense 6 (Maříková-Kubková, Jana, ed.), 75–88. Praha.

[16] JIREČEK, J., ed., 1876: Práva městská království českého a markrabství Moravského spolu s krátkou jich summou od M. Pavla Krystyána z Koldína. Praha.

[17] JOSEFINA 1708: Nové právo útrpné a hrdelní pro království České, markrabství Moravské a knížectví Slezské. Praha.

[18] KOŠTA, J.–LUTOVSKÝ, M., 2014: Raně středověký knížecí hrob z Kolína. Praha.

[19] MUSIL, F., 1995: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí na Orlicí. Ústí nad Orlicí.

[20] NEKUDA, V., 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska – Das Korpus der mittelalterlichen münzdatierten Keramik aus Mähren und Schlesien, AH 5, 389–450.

[21] RADOMĚRSKÝ, P.–RICHTER, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, SbNM A XXVIII, 57–168.

[22] ROYT, J.–ŽEGKLITZ, J., 2009: O krádeži a nálezu gotického ciboria na Novém Městě pražském – The theft and discovery of a Gothic ciborium in Prague's New Town, AR LXI, 684–696.

[23] RYANTOVÁ, M., 1999: Krádeže v kostelích vltavského a podbrdského kraje za třicetileté války, Z pomocných věd historických 14 – Acta universitatis carolinae philosophica et historica 5, 221–229.

[24] SANKE, M., 2012: Die Gräber geistlicher Eliten Europas von der Spätantike bis zur Neuzeit: Archäologische Studien zur materiellen Reflexion von Jenseitsvorstellungen und ihrem Wandel. Bonn.

[25] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého II. Hradecko. Praha.

[26] STUCHLÁ, P., 2004: Prachatický vikariát 1676–1750. Vybrané otázky církevní správy. Praha.

[27] THIER, B., 1999: Die Schüssel im Grab: Eine archäologisch-volkskundliche Betrachtung zu keramischen Grabbeigaben im christianisierten Mitteleuropa. In: Archäologie als Sozialgeschichte. Studien zu Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im frühgeschichtlichen Mitteleuropa. Festschrift für Heiko Steuer zum 60. Geburtstag (Brather, S.–Bucker, C.–Hoeper, M., edd.), 139–149. Rahden.

[28] TOMÁŠKOVÁ, L., 2014: Hrdelní kriminalita na Velkobítešsku v letech 1556–1636. Bakalářská práce, Historický ústav FF MU.

[29] UNGER, J., 1997: Hroby z 15. a 16. století s nádobami dnem vzhůru na jižní Moravě. In: Život v archeologii středověku (Kubková, J.–Klápště, J.–Ježek, M.–Meduna, P., edd.), 639–648. Praha.

[30] UREŠOVÁ, L., 2001: Zlatnictví. In: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století (Vlnas, V., ed.), 208–222. Praha.

[31] VÍCH, D., 2017: Arrowhead finds from Zítkov Castle near Choceň, Acta Militaria Mediaevalia XIII, 83–109.

[32] ZÁPALKOVÁ, H., 2010: Olomoučtí zlatníci doby baroka. In: Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780. Díl 2. Katalog (Jakubec, O.–Peroutka, M., edd.), 475–483. Olomouc.

[33] ZÁPALKOVÁ, H., 2017: Kalichy, eucharistické pyxidy a ciboria. In: V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální kultuře českých zemí do roku 1620 (Mudra, A., ed.), 201–212. Praha.