Špecifická forma skladovacích priestorov v ranom novoveku na príklade mesta Krupina

Název: Špecifická forma skladovacích priestorov v ranom novoveku na príklade mesta Krupina
Variantní název:
  • A specific form of storage spaces in the early modern age on the example of the town of Krupina
  • Eine spezielle Form von Lagerräumen in der frühen Neuzeit am Beispiel der Stadt Krupina
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 353-367
Rozsah
353-367
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mesto Krupina, nachádzajúce sa na pomedzí vinárskej a baníckej oblasti stredného Slovenska, profitovalo z obchodu s vínom. V ranom novoveku sa mesto dostalo do priameho susedstva s Osmanskou ríšou. Aby výnosná činnosť mešťanov nebola ohrozená pohnutými udalosťami v pohraničí, vyvinula sa špecifická forma rozsiahlych skladovacích priestorov na pomerne malom, hradbami ohraničenom priestore vo forme podzemných kresaných pivníc. Príspevok sa zaoberá genézou, mapovaním a zhodnotením tohto javu.
The town of Krupina located between the winemaking and mining regions of central Slovakia made a significant profit from wine trade. In the early modern age, the town appeared directly on the border with the Ottoman Empire. In order to protect these profitable activities of the burghers from the tumultuous events at the frontier, the town developed a specific system of extensive storage rooms in a relatively small area encircled with town walls, in the form of underground cellars carved in rock. This contribution examines the origin, mapping and assessment of this phenomenon.
Reference
[1] BAĎURÍK, J., 1990: Malokarpatské vinohradníctvo v 16. storočí –Малокаратскоевиноградарство в 16 веке – Kleinkarpatenweinbau im 16. Jahrhundert. Bratislava.

[2] BAĎURÍK, J., 2005: Z dejín malokarpatského vinárstva a vinohradníctva. In: Malík, F. a kol., Víno Malých Karpát, 32–60. Bratislava.

[3] BALAŠA, G., 1960: Praveké osídlenie stredného Slovenska – Besiedlung der Mittleren Slowakei in der Urzeit. Martin.

[4] BINDIG, G., 2016: Stavebný proces v stredoveku – Baubetrieb im Mittelalter. Bratislava.

[5] DANGL, V., 1984: Bitky a bojiská. Bratislava.

[6] DRÁBIKOVÁ, E., 1988: Vinohradníctvo. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry – Гонт. Традиции народной культуры – Das Gebiet Hont. Traditionen der Volkskultur – National cultural heritage of the Hont region – Hont – a népi kultúra hagyományai (Botík, J., ed.), 88–96. Banská Bystrica.

[7] FILLOVÁ, Ľ.–LUKÁČ, M.–ŠIMKOVIC, M., 2010: Výskumná dokumentácia z architektonicko-historického výskumu, Krupina, meštiansky dom na Ulici A. Sĺádkoviča č. 20, ulož. v Archíve spisového materiálu KPÚ Banská Bystrica.

[8] GÁLL, J., 1988: Náčrt historického vývinu Hontianskej župy. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry – Гонт. Tрадициинароднойкультуры – Das Gebiet Hont. Traditionen Der Volkskultur – National cultural heritage of the Hont region – Hont – a népi kultúra hagyományai (Botík, J., ed.), 32–52. Banská Bystrica.

[9] GÜNTHEROVÁ, A., ed., 1967: Súpis pamiatok na Slovensku. A–J. Bratislava.

[10] HANULIAK, V., 1995: Záchranný výskum v Krupine – na Petre – Archäologische Rettungsgrabung in Krupina – Na Petre. In: AVANS 1993, 52–54. Nitra.

[11] HOJČKOVÁ, A. a kol., 2017: Hojčková, A.–Poliaková, M.–Miňo, M.–Flórová, M.–Faturová, A., Pamiatková zóna Krupina. Zásady ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkového územia. Banská Bystrica.

[12] HROMAS, J., 2002: Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Praha.

[13] KOŽIAK, R.–MALINIAK, P., 2013: Ladzany vo svetle najstarších písomných prameňov. In: Z histórie Ladzian, 13–18. Ladzany.

[14] KVIETOK, M., 2017: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu Krupina, polyfunkčný dom Seedragon, ulož. v Archíve spisového materiálu KPÚ Banská Bystrica.

[15] LABUDA, J., 2006: Správa zo záchranného archeologického výskumu Krupina – prístavba objektu Kvetinárstva a zlatníctva, Ul. A. Kmeťa, parc. 533/2, august 2006, ulož. v Archíve spisového materiálu KPÚ Banská Bystrica.

[16] LICHNER, M., 2002: Banská Štiavnica, svedectvo času. Banská Bystrica.

[17] LUKÁČ, M. a kol., 2006: Krupina, monografia mesta – Krupina, the monograph of the city – Krupina, die Monographie der Stadt – Krupina, la monographiede la ville – Krupina, a városmonográfiája. Banská Bystrica.

[18] MAJTÁN, M., 1974: Ergebnisse des deutsch-slowakischenKontaktes in der Mikrotoponymie der Stadt Krupina (früherdr.Karpfen). In: OnomasticaSlavogermanica IX, 111–115. Berlin.

[19] MALČEK, R., 2017: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu, Krupina, polyfunkčný dom ASCO, ulož. v Archíve spisového materiálu KPÚ Banská Bystrica.

[20] MALČEK, M.–PÁLINKÁŠ, T., 2001: Prieskum údolia Krupinica – Begehung des Krupinica-Tales. In: AVANS 2000, 146. Nitra.

[21] MALINIAK, P., 2016: Stavebné a funkčné členenie hradu Čabraď na základe inventárov do začiatku 17. storočia – A csábrági vár építészetiésfunkciószerintifelosztásainventáriumok alapján a 17. századelejéig. In: "Za Boha, kráľa a vlasť!" Koháryovci v uhorských dejinách, 129–137. Svätý Anton.

[22] MALINIAK, P.–ŽAŽOVÁ, H.–KOŽIAK, R., 2015: Archívno-historický výskum. In: Beljak a kol., Výskumná dokumentácia archeologického výskumu NKP Kláštor premonštrátov Bzovík, 10–24. Nitra. Ulož. v Archíve spisového materiálu KPÚ Banská Bystrica.

[23] MIŇO, M., 2011: Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom mestských opevnení v stredoslovenskej banskej oblasti – Einige Beobachtungen zu Elementen von Befestigungsanlagen mittelalterlicher Bergbaustädte, AH 36, 289–302.

[24] RATKOŠ, P., 1958: Hrad Čabraď na konci stredoveku, Pamiatky a múzeá 7, 95–96.

[25] Strassen Charte von Thuroczer Gespanschafft 1787, Národná knižnica Széchény, sign. TK1842.

[26] TÓTH, K., 2001: A Palásthycsaládlevéltára 1256–1847. Esztergom.

[27] VOŠKOVÁ, K. a kol., 2014: Historické brány krupinských domov – Historic gates of the houses in Krupina. Bratislava.

[28] Geologická mapa SR, http://apl.geology.sk/gm50js/, cit. 12. 2. 2018.

[29] Vojenské mapovanie, http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?layers=osm%2C1%2C73&bbox=356501.59843544476%2C5601288.096409433%2C2704647.1073560594%2C6668960.507496774, cit. 12. 2. 2018.

[30] Čachtické podzemie, http://www.podzemie.net/, cit. 12. 2. 2018.