Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií

Název: Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií
Variantní název:
  • Glass in the high Middle Ages – the current state of research and perspectives on the study of historical technologies
  • Das Glas des Hochmittelalters – gegenwärtiger Stand und Perspektiven des Studiums historischer Technologien
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 355-357
Rozsah
355-357
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek je rekapitulací výsledků studia o počátcích i vývoji sklářského řemesla v období vrcholného středověku na území Čech a Moravy. Přináší přehled dosavadního bádání i kvality pramenů, ze kterých vychází. Stručně jsou zmíněny některé hlavní druhy pramenů nepřímých (písemné, ikonografické, archeometrie). Hlavní důraz je věnován pramenům hmotným z archeologických výzkumů v sídlištním i výrobním prostředí. Dokládá proměny pramenné základny z hlediska její kvantity i kvality a hodnotí přínos archeologie pro studium historických technologií.
This contribution sums up the results of a study of the origins and development of glassmaking in the high Middle Ages in Bohemia and Moravia. It supplies an overview of research to date and comments on the quality of the sources on which it was based. Certain primary indirect sources are mentioned in brief, written and iconographic sources, archeometry among them. Emphasis is laid upon material sources from excavations in settlements and production environments. The article demonstrates changes in the source base, in terms of both quality and quantity, and assesses the contribution of archaeology to the study of historical technologies.