Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka : památce Jarmily Háskové 1936–2008

Název: Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka : památce Jarmily Háskové 1936–2008
Variantní název:
  • Atomic Absorption Analysis of a Denar Hoard from an Early-mediaeval Burial Ground in Vrbno u Mělníka : in the memory of Jarmila Háskova 1936–2008
  • Die Atomabsorptionsanalyse eines Denardepots aus einem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Vrbno bei Mělník
Přispěvatel
Bek, František (jiná role)
Sychra, Vladimír (jiná role)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 451-461
Rozsah
451-461
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Byla provedena analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka u 23 denárů. Depot obsahoval 128 denárů a je datován nejmladší ražbou Vladislava II. (před rokem 1158). Z toho analýzy 1–13 Vladislav I. (1109–1117, 1120–1125), dále vzorek 14–17 Soběslav I. (1125–1140), dále č. 18–21 Vladislav II. (1140–1172, od roku 1158 král) a na srovnání přiřazeny rozbory 22–23 Soběslav II. (1173–1178). Byl sledován obsah stříbra u jednotlivých typů. Zjištěn značný rozptyl obsahu stříbra i v rámci jednotlivých typů, takže nelze spolehlivě určit, jak se uplatnilo v detailu "renovatio monetae". Rozbory jsou nejen cenným příspěvkem, ale současně i podnětem, zda následné řazení jednotlivých typů není někdy pouze mechanické spíše než chronologické. Analýzy budou jistě podkladem nejen dalšího studia, ale rozšíří základnu našeho poznání.
This article centres upon the analysis of a denar hoard from an early-mediaeval burial ground in Vrbno u Mělníka; 23 denars are analysed. The hoard, containing 128 denars, is dated by its most recent coins, those of King Vladislav II (before 1158). The following coins are analysed: nos. 1–13 Vladislav I (1109–1117, 1120–1125), nos. 14–17 Soběslav I (1125–1140), and nos. 18–21 Vladislav II (1140–1172, king from 1158), with series 22–23 added for comparison: Soběslav II (1173–1178). The proportion of silver in the individual types was estimated. The analyses revealed a considerable range of silver content even within individual types, and thus it cannot be reliably determined in detail how silver was employed in any renovatio monetae. The analyses are a valuable contribution, but at the same time they pose a challenge as to whether the classification of types is not in some cases merely mechanical rather than chronological. The analyses will, beyond doubt, provide groundwork for further study and will also expand upon existing knowledge.
Note
Technická spolupráce František Bek - Vladimír Sychra.
Reference
[1] AČ: Archiv český, sv. XXVIII (Teige, J., ed.). Praha 1912.

[2] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV/1, č. 1. Praha 1962.

[3] Libri confirmationum: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim, 1363–1369, 1/2 (Emler, J., ed.). Praha 1874.

[4] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV, 1333–1346 (Emler, J., ed.). Praha 1892.

[5] BERANOVÁ, M.–LUTOVSKÝ, M., 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6.–12. století. Praha.

[6] BOHÁČ, Z., 1972: Patrocinia románských kostelů v Čechách, HG 8, 31–52.

[7] CACH, F., 1972: Nejstarší české mince II. Praha.

[8] FIALA, E., 1895: České denáry. Praha.

[9] HÁSKOVÁ, J., 1975: Česká mince v době románské. Cheb.

[10] HÁSKOVÁ, J.–NECHVÁTAL, B., 1993: Mladohradištní pohřebiště ve Vrbně u Mělníka a hrob s depotem denárů – Die jungburgwallzeitliche Grabstätte in Vrbno bei Mělník mit einem Denarhortfund, AR XLV, 72–92.

[11] HUML, V., 1984: Mladohradištní osídlení v Praze 8 – Čimicích – Die jungburgwallzeitliche Siedlung in Prag 8 – Čimice, Archaeologica Pragensia 5/2, 295–313.

[12] HUML, V., 1988: Nové objevy v areálu středověké tvrze v Praze 8 – Čimicích (Předběžná zpráva) – Neue Entdeckungen im Areal der mittelalterlichen Feste in Prag 8 – Čimice (vorläufiger Bericht), AH 13, 353–368.

[13] KAŠIČKA, F.–NECHVÁTAL, B., 1973: Ke stavebnímu vývoji románského kostela ve Vrbně u Mělníka, Památky a příroda, 176–186.

[14] KLÁPŠTĚ, J., 1999: Příspěvek k archeologickému poznávání úlohy mince v přemyslovských Čechách – Ein Beitrag zur archäologischen Erforschung der Rolle der Münzen im Přemyslidischen Böhmen, AR LI, 774–808.

[15] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[16] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.–11. věku v Čechách – Der Chrononologie des Inventars aus Dorffriedhöfen des 9.–11. Jh. in Böhmen, PA LXV, 34–110.

[17] KYTLICOVÁ, O., 1970: Pohřebiště z doby římské v Lužci nad Vltavou (o. Mělník) – Das römerzeitliche Gräberfeld in Lužice nad Vltavou (Kr. Mělník), PA 61, 291–377.

[18] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[19] MILITKÝ, J.–SELMI–WALLISOVÁ, M., 2007: Soubor mincí objevený při archeologickém výzkumu v ulici Na Slupi v Praze 2 – Novém Městě, Numismatický sborník 22, 190–208.

[20] NÁLEZY MINCÍ, 1956: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezku II. (Nohejlová–Prátová, E., ed.). Praha.

[21] NECHVÁTAL, B., 1965: Výzkum mladohradištního pohřebiště v Radomyšli v roce 1964 – Die Erforschung des jungburgwallzeitlichen Gräberfeldes in Radomyšl im Jahre 1964, AR XVII, 368–392.

[22] NECHVÁTAL, B.–RADOMĚRSKÝ, P., 1964: Mladohradištní pohřebiště v Radomyšli u Strakonic – Das Gräberfeld in Radomyšl bei Strakonice aus der jüngeren Burgwallzeit, AR XVI, 655–685.

[23] PETRÁŇ, Z.–RADOMĚRSKÝ, P., 2001: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky. Praha.

[24] PODLAHA, A., 1899: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese mělnickém VI. Praha.

[25] PROFOUS, A., 1957: Místní jména v Čechách IV. Praha.

[26] RADOMĚRSKÝ, P., 1960: Stříbrný poklad z 12. století v Praze – Štěpánské ulici, Numismatický sborník 4, 61–86, tab. IV–VI.

[27] RADOMĚRSKÝ, P.–RICHTER, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi, SbNM A XXVIII, 57–171.

[28] RICHTER, M., 1959: Keramika z 12. až počátku 14. století datovaná poklady mincí, ČNM CXXVIII, 4–22.

[29] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický království Českého. Praha.

[30] SEDLÁČEK, A., 1927: Hrady, zámky a tvrze království Českého XV. Praha.

[31] SKLENÁŘ, K., 1966: Vlastivědné muzeum v Mělníku – katalog pravěké sbírky. Zprávy ČSSA. Supplementum 2. Praha.

[32] SLÁMA, J., 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter. Praha.

[33] SOMMER, J., 2005: Nové poznatky o stavebním vývoji kostela ve Vrbně u Mělníka, AH 30, 413–424.

[34] ŠIMÁK, J. V., 1938: České dějiny I/5. Praha.

[35] ŠMERDA, J., 1996: Denáry české a moravské. Katalog mincí od X. do počátku XIII. století. Brno.

[36] ŠTEFAN, I.–VARADZIN, L., 2005: Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže u Mělníka po povodni roku 2002 – Archäologische Erforschung der romanischen St. Kreuzeserhöhung-Kirche in Vrbno bei Mělník nach dem Hochwasser im Jahr 2002, AH 30, 403–412.

[37] TUREK, R., 1948: České hradištní nálezy datované mincemi, Slavia Antiqua I, 485–534.

[38] TUREK, R., 1981: Poznámky k nálezům denárů 10. věku v Libici n. Cidlinou, Numismatické listy XXXVI, 33–38.

[39] TUREK, R., 1982: Dějinné počátky Mělnicka, Vlastivědný sborník Mělnicka 1, 33–40.