Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore

Název: Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore
Variantní název:
  • A contribution to life in a mediaeval military camp
  • Ein Beitrag zum Leben in einem mittelalterlichen Militärlager
Autor: Miňo, Martin
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 81-93
Rozsah
81-93
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V blízkosti hradu Čabraď sa nachádza dočasné opevnenie. Nálezy militárií a keramiky ho datujú do obdobia druhej polovice 15. storočia. V tomto období uhorský kráľ Matej Korvín obliehal hrad. Indície smerujú k stotožneniu dočasného opevnenia s obliehacím táborom. Príspevok sa venuje rozboru nálezov z tohto tábora a na základe nich sa pokúša podať pohľad na niektoré aspekty každodenného života v stredovekom vojenskom tábore.
A temporary fortification has been discovered in the environs of Čabraď Castle. Finds of militaria and ceramics date it to the second half of the 15th century. In this period, the castle was besieged by Hungarian King Matthias Corvinus. The temporary fortification was possibly identical with a camp of the besiegers. The contribution centres on the analysis of finds from the camp, on the basis of which it attempts to outline some aspects of everyday life in a mediaeval military camp.
Reference
[1] BALAŠA, G., 1961: Praveké osídlenie stredného Slovenska. Martin.

[2] BEDNÁR, P.–FOTTOVÁ, E., 2006: Terrain und sein Einfluss bei der Baulösung der Burgen in der Westund Mittelslowakei, Vorgeschobene Burgbefestigungen der West- und Mittelslowakei, Castrum Bene 9, 23–40.

[3] CLARKE, J.: The Military Institutions of the Romans, http://www.pvv.ntnu.no/~madsb/home/war/vegetius/dere03.php#19, cit. 3. 11. 2009.

[4] DANGL, V., 1984: Bitky a bojiská. Bratislava.

[5] DURDÍK, T., 1997: Encyklopedie Českých hradů. Praha.

[6] DURDÍK, J.–MUDRA, M.–ŠÁDA, M., 1977: Alte Handfeuerwaffen. Praha.

[7] DVOŘÁKOVÁ, D., 2007: Kôň a človek v Stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. Bratislava.

[8] GRABARCZYK, T., 2009: Uzbrojennie v konnej rocie Aleksandra Sewera z 1498 roku, AH 34, 445–453.

[9] HANULIAK, V., 1987: Odkrytie stredovekej strážnej veže na Vígľaši – Abdeckung eines mitteralterlichen Wachtturmes in Vígľaš, AVANS 1986, 47–48. Nitra.

[10] HANULIAK, V., 1999: Doklady hmotnej kultúry Starého Zvolena (Pustého hradu) od 12. do 17. storočia – Die der Sachkultur des Alten Sohles (Wüsteburg) von 12. bis 17. Jahrhundert, AH 24, 351–361.

[11] HANULIAK, V., 2004: Hrad Čabraď v dejinách Hontu – Burg Čabraď in der Geschichte von Hont, AH 29, 299–308.

[12] HINZ, S., 1997: Innenraum und Möbel. Berlin.

[13] HOŠŠO, J., 1987: Výskum vysunutej pevnosti hradu Šášov – Untersuchung der verschobenen Festung der Burg Šášov, AVANS 1986, 48. Nitra.

[14] HRAŠKOVÁ, E. A KOL., 2009: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu: Banská Bystrica dostavba a prístavba štátnej opery, nepubl. rkp. ulož. v KPÚ Banská Bystrica, bez sign.

[15] KLUČINA, P., 2004: Zbroj a zbrane. Praha–Litomyšl.

[16] KRAJÍC, R., 1993: Středověká kovárna v Sezimově Ústí – Novém Městě – Eine Schmiedenwekstatt in Sezimovo Ústí-Neustadt, AH 18, 311–417.

[17] MÁCELOVÁ, M.–MOSNÝ, P.–PIETA, K., 1997: Zisťovací výskum na Hradisku v Nemeckej – Feststellungsgraben auf dem Burgwall in Nemecká, AVANS 1995, 130–131. Nitra.

[18] MALINIAK, P., 2009: Hontianske hrady. In: Urban, P. a kol., Zlatá kniha Hontu, 192–203. Martin.

[19] MIHOK, Ľ.–PRIBULOVÁ, A.–LABUDA, J., 1998: Výroba stredovekých baníckych želiez – Die Erzeugung der Mittelalterlichen bergmännischen Eisen, AH 23, 493–518.

[20] NOVOTNÝ, B., 1981: Archeologický výskum hradu "Rokyten" na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice – Die archäologische Untersuchung der Burg "Rokyten" in Mähren aus den 11.–12. Jahrhundert, Ihr Sprengel und romanische Herrenhof Řeznovice, AH 6, 221–238.

[21] OEHM, M., 2005: Zámečníctví. Tradice z pohledu současnosti. Praha.

[22] OHLER, N., 2004: Válka a mír ve středověku – Frieden und Krieg im Mittelalter. Jinočany.

[23] PIETA, K.–GIERTLOVÁ, M., 1999: Zaniknutá dedina Belansko a stredoveké hrádky pri Východnej – Dorfwüstung Belansko und mittelalterliche Burgwälle bei Východná, AVANS 1997, 134–136. Nitra.

[24] PLAČEK, M., 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[25] PROCHÁZKA, R., 2009: Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezku v raném středověku – Die Entwiklung der Befestigungstechnik in Mähren und Tschechisch-Schlesien im Früh- und Hochmittelalter. Brno.

[26] RUSKO, Z., 2009: Palné zbrane, rkp. nepubl. dipl. práce na FF UKO. Bratislava.

[27] RUTTKAY, A., 1990: Militáriá a súčasti jazdeckého výstroja z 15. stor. na Kostolci v Moravanoch nad Váhom, miestna časť Ducové – Militaria und Bestandsteile der reiterausrüstung aus dem 15. Jahrhundert vom Kostelec in Moravany nad Váhom – Ortsteil Ducové (Bez. Trnava), SPFFBU E 34–35, 89–101.

[28] RUTTKAY, M.–CHEBEN, I.–RUTTKAYOVÁ, J., 1994: Výskum stredového opevneného sídliska v Branči – Veľkej Vsi – Untersuchung der Mittelalterlichen bafestigten Siedlung in Branč – Velká Ves, AH 19, 229–241.

[29] ŠLAUKA, Ľ., 1995: Európska kuša.

[30] TOMIČ, L.: Výzbroj bojovníků 11. a 12. století, http://curiavitkov.cz/valka33.html, cit. 28. 11. 2009.

[31] WAGNER, E.–DURDÍK, J.–DROBNÁ, Z., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.