Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách

Název: Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách
Variantní název:
  • Changes in the development of material culture in 10th-century Bohemia
  • Zu den Veränderungen in der Entwicklung der Sachkultur des 10. Jahrhunderts in Böhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 1, s. 27-44
Rozsah
27-44
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při změnách ve vývoji hmotné kultury zjišťujeme několik krátkých zlomových úseků. Jeden z důležitých probíhal od konce 9. po polovinu 10. století, doplněný ještě o zaražení mince v 60. či na přelomu 60. a 70. let 10. století. Nejprve dochází pod západním vlivem k proměně ostruh a rozšíření spektra mečů, hlavně o typ Y. Poté následuje výrazná proměna ženského luxusního šperku, té se věnujeme nejpodrobněji. Řada nových typů šperků v animálním stylu, trojkošíčkových náušnic, perel s vypnulinami a košíčkovitých, náušnice hvězdicovitě uspořádanými košíčky apod. vznikla právě v Čechách díky svébytnému ztvárnění velkomoravských a méně i západních vlivů. Nově se objevují křížky související s šířením křesťanství. Až ve 40. letech 10. století se mění keramika ve středních Čechách, nastupuje tzv. šedá škála s krupicovitým povrchem a kalichovitými okraji. Tyto změny nepřímo souvisejí jak s proměnami sociální struktury obyvatel (proměnami a ustanovováním elit), tak se změnou náboženství (882–883) v křesťanské (jsou zakládány nové křesťanské hřbitovy u kostelů – Budeč, rotunda sv. Petra a Pavla – či uvnitř – rotunda sv. Víta, hroby K1 až K3) ale i s mocenskými proměnami při vytváření nového přemyslovského státu.
Changes in the development of material culture involve several turning points. One of the most principal changes took place between the late 9th century and the mid-10th century extending, through minting, into the 60s or the late 60s and early 70s of the 10th century. Changes in spurs and the expansion of the range of swords, especially by the "Y" type, that were the first to arrive, were spawned by Western influences. This development was followed by distinct changes in women's luxury jewellery, conveyed in detail by the article. A number of new types of jewellery in the zoomorphic style, triple-basket earrings, pearls with bulges and basket-shaped pearls, earrings with baskets arranged into stars and others originated in Bohemia thanks to the craftsmen's original approach to Greater Moravian and, to a certain extent, Western influences. New items included crosses associated with the dissemination of Christianity. Pottery in central Bohemia saw some changes in the 40s of the 10th century, with the introduction of "grey scale" pottery with coarse surface and goblet-shaped rims. These changes were indirectly connected with those in the society structure (changes in social elites and their establishment), as well as with the arrival of a new religion, Christianity (882–883). Christian cemeteries were established both outside churches (Budeč, the Rotunda of Sts. Peter and Paul) and inside them (Rotunda of St. Vítus, graves K1-K3). Further changes occurred in power structures and were related to the shaping of the new Przemyslide state.