Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí

Název: Hrad Vrtba a jeho hospodářské zázemí
Variantní název:
  • The Vrtba castle and its economic facilities
  • Burg Vrtba und ihr wirtschaftliches Hinterland
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 65-87
Rozsah
65-87
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá hradem Vrtba, který se nachází v okrese Plzeň-sever. Absence zděných konstrukcí znemožňuje poznání zástavby hradního jádra. Nicméně dochované terénní relikty odrážejí základní rozvržení hradního areálu a dovolují lokalizovat i některé hospodářské provozy v bezprostředním okolí lokality. Pokus o rekonstrukci panství hradu umožňují písemné prameny, které reflektují změny těchto struktur na severním Plzeňsku. Součástí článku je i vyhodnocení archeologických pramenů získaných při povrchových sběrech, z nichž nejvýznamnější je soubor komorových kachlů, resp. reliéfních motivů na nich.
This contribution is devoted to the Vrtba castle in the Plzeň-north district. The absence of masonry structures makes it impossible to study the castle core. However, the preserved land relics reflect the basic layout of the castle complex and enable to locate some economic facilities in its close proximity. Furthermore, the reconstruction of the castle and the whole estate is facilitated by written sources conveying the changes in these structures in the north of the Plzeň region. The article also contains the assessment of archaeological sources acquired in the course of surface collections, the most important among which is a series of chamber tiles with relief motifs.
Note
Tato studie je dílčím výsledkem projektu Studentské grantové soutěže Západočeské univerzity v Plzni SGS-2016-068 "Studium vybraných sídelních struktur dlouhého trvání v západních a jižních Čechách".
Die vorliegende Studie ist ein Teilergebnis des Studentischen Förderwettbewerbprojektes der Westböhmischen Universität in Pilsen SGS-2016-068 "Studium ausgewählter und nachhaltiger Siedlungsstrukturen in West- und Südböhmen".
Reference
[1] AČ 3: Archiv český 3 (Palacký, F., ed.). Praha 1844.

[2] AČ 6: Archiv český 6 (Palacký, F., ed.). Praha 1872.

[3] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. (Friedrich, G., ed.). Praha 1904–1907.

[4] DD VII: Desky dvorské království českého VII. (Friedrich, G., ed.). Praha 1929.

[5] DZ I/1: Desky zemské království českého I/1. (Vavroušková, A., ed.). Praha 1941.

[6] Bernaregister: Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379 (Emler, J., ed.). Praha 1876.

[7] LC I/2: Libri Confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim I/2. (Emler, J., ed.). Praha 1874.

[8] LE V: Libri erectionum archioecesis Pragensis V. (Borový, C., ed.). Praha 1889.

[9] Listář II: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad II. (Strnad, J., ed.). Plzeň 1905.

[10] NA, ČG – GL: Národní archiv, České gubernium – Guberniální listiny, inv. č. 637 (inventář fondu).

[11] NA, Mapová sbírka II.: Národní archiv, Sbírka map a plánů, inv. č. 1065, sign. F IX 17.

[12] PZD I: Pozůstatky desk zemských království českého r. 1541 pohořelých I. (Emler, J., ed.). Praha 1870.

[13] RBM I: Regesta diplomatica nen non epistolaria Bohemiae at Moraviae I. (Erben, K. J., ed.). Praha 1855.

[14] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV. (Emler, J., ed.). Praha 1892.

[15] ANDERLE, J.–MILER, J., 1985: Vrtba, k. ú. Vrtbo, o. Plzeň-sever, Ročenka KAS 85, 112–119.

[16] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[17] D[VORSK]Ý, F., 1874: Paměť o pánech z Bělé a z Gutštejna (1437), PA X, 177n.

[18] FOUD, K.–KAREL, T., 1993: Zaniklá středověká osada Štěpánovice. K. ú. Lhotka, okr. Plzeň-sever. In: Severní Plzeňsko I., 38–40. Mariánská Týnice.

[19] FRIDRICH, J., 1970: Z minulosti velkostatku Nekmíře, Minulostí západočeského kraje VII, 221–242.

[20] GALUSOVÁ, L., 2011: Archeologický výzkum vodních mlýnů: výsledky a perspektivy, AntropoWebzin 2, 113–120.

[21] HAZLBAUER, Z., 1989: Motiv mořské víly – Meluzíny – v ikonografii českých reliéfních kachlů – Das Motiv der Nixe Melusine in der Ikonographie tschechischer gotischer Reliefkacheln, AH 14, 409–436.

[22] HAZLBAUER, Z., 1995: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností sv. 2. Praha.

[23] HAZLBAUER, Z., 1997: Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých reliéfních kachlích – Darstellung Jesu Christi in seiner erwachsenen Gestalt auf den böhmischen gotischen Reliefkacheln, AH 22, 345–362.

[24] HOBL, L., 2011: Hroznatovské hrady Dolní Bělá a Vrtba. Rkp. bakalářské práce, ulož. na KAR FF ZČU.

[25] HOBL, L., 2016: Kachle z hradu Gutštejna – Kacheln von Burg Guttenstein, AH 41, 461–473.

[26] HOJDA, Z.–PEŠEK, J., 1979: Osídlení a feudální rozdrobenost v plzeňském kraji (na základě berního rejstříku z roku 1379), HG 18, 103–157.

[27] JÁNSKÝ, J., 2009: Hroznatovci a páni z Gutštejna. Domažlice.

[28] JOHN, J., 2010: Výšinné lokality středního eneolitu v západních Čechách. Plzeň.

[29] KOČKA, V., 1932: Dějiny politického okresu kralovického. Díl 2. Soudní okres manětínský. Kralovice.

[30] KODERA, P., 2007: Neznámá ikonografie zámku Bělá. In: Dějiny staveb 2007, 101–107. Plzeň.

[31] MACHÁČEK, F., 1929: Vývoj hospodářský a sociální v okrese plzeňském. In: Plzeň a Plzeňsko II., 29–56. Plzeň.

[32] NEJEDLÝ, M., 2002: Od krásné dívky až k hadům a drakům. Proměny víly Meluzíny a jejich obraz v ikonografii středověkých pramenů, AR LIV, 457–494.

[33] NOVÁ, K., 2004/2005: Hrad Vrtba a jeho majitelé, Kronika regionu Kralovicko-Manětínsko-Plasko 3, č. 2, 10–11.

[34] NOVÁČEK, K. et. al., 2010: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty. Plzeň.

[35] ORNA, J., 2005: Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Plzeň.

[36] PAVLÍK, Č., 2017: Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů: Čechy, Morava, české Slezsko. Praha.

[37] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[38] PODLAHA, A., 1909: Posvátná místa království českého. Arcidiecese pražská. III. Praha.

[39] POLÍVKA, M., 1991: Šlechtic jako podnikatel v pozdně středověkých Čechách. In: Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. Dr. Josefa Petráně (Beneš, Z.–Maur, E.–Pánek, J., edd.), 95–111. Praha.

[40] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách 1. A–H. Praha.

[41] RAZÍM, V., 2004: Nad počátky hradů české šlechty, AR LVI, 176–214.

[42] ROŽMBERSKÝ, P., 1993: Stav poznání středověkých zaniklých vesnic na území okresu Plzeň-sever. In: Severní Plzeňsko I., 1–37. Mariánská Týnice.

[43] ROŽMBERSKÝ, P., 1999: O berním rejstříku Plzeňského kraje z roku 1379. In: Rozpravy Klubu Augusta Sedláčka l. Plzeň.

[44] ROŽMBERSKÝ, P., 1999a: Dvory plaských cisterciáků. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 21. Plzeň.

[45] ROŽMBERSKÝ, P.–NOVOBILSKÝ, M., 2007: Gotická tvrz a zámecká pevnost Kaceřov. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 36. Plzeň.

[46] SEDLÁČEK, A., 2000: Hrady, zámky a tvrze Království českého, I–XV. CD-ROM. První elektronické vydání.

[47] SVOBODA, J., 1995: O plášťových hradech – Die Burgen mit Mantelmauern, AH 20, 355–388.

[48] SCHMIDT, G., 1928: Bürgen Westböhmens. II. Teil, Beschreibung und Geschichte. Mies.

[49] ŠIROKÝ, V., 1930: Manětínsko. Dolní Bělá.

[50] ŠIROKÝ, V., 1936: Na Pekýlci, Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátskem a okresu kralovického s Manětínskem 7, č. 1, 5–7; č. 2, 19–20; č. 3, 30–31.

[51] ÚLOVEC, J.–JÁNSKÝ, J., 2000: Hrad Gutštejn, Západočeský historický sborník 6, 75–103.

[52] TEIGE, J., 1915: Základy starého místopisu Pražského (1437–1620) II. Praha.