Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici

Název: Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici
Variantní název:
  • Early medieval burial site in Dašická Street, Chrudim
  • Ein frühmittelalterliches Gräberfeld in Chrudim, Dašická-Str.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 205-223
Rozsah
205-223
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek zpřístupňuje informaci o nálezu torza řadového pohřebiště (šest hrobů) na severním okraji raně středověké chrudimské sídelní aglomerace. Radiouhlíkové datování hroby zařadilo do 11. až 12. století. Zařazení nálezu do širších souvislostí Chrudimska a Pardubicka poukázalo na významnou a přetrvávající mezeru v obraze raně středověkého osídlení, za kterou lze považovat právě vesnická řadová pohřebiště. Příčinu, proč se je nedaří objevovat, nelze určit.
This article presents information about the find of the remains of a row burial site (six graves) on the north edge of an early medieval settlement agglomeration in Chrudim. The radiocarbon analysis dated the graves to the 11th and 12th centuries. The placement of the burial site in the broader context of the Chrudim and Pardubice regions confirmed a major and enduring gap in the picture of the early medieval settlement concerning village row burial grounds. The reason why these are so rarely discovered cannot be determined.
Note
Článek vznikl jako součást projektu 14-36938G "Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech" podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Beitrag entstand als Bestandteil des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projektes 14-36938G "Die mittelalterliche Population im Zentrum und auf dem Land. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg, Mittel- und Ostböhmens".