Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici

Název: Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici
Variantní název:
  • Early medieval burial site in Dašická Street, Chrudim
  • Ein frühmittelalterliches Gräberfeld in Chrudim, Dašická-Str.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 205-223
Rozsah
205-223
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek zpřístupňuje informaci o nálezu torza řadového pohřebiště (šest hrobů) na severním okraji raně středověké chrudimské sídelní aglomerace. Radiouhlíkové datování hroby zařadilo do 11. až 12. století. Zařazení nálezu do širších souvislostí Chrudimska a Pardubicka poukázalo na významnou a přetrvávající mezeru v obraze raně středověkého osídlení, za kterou lze považovat právě vesnická řadová pohřebiště. Příčinu, proč se je nedaří objevovat, nelze určit.
This article presents information about the find of the remains of a row burial site (six graves) on the north edge of an early medieval settlement agglomeration in Chrudim. The radiocarbon analysis dated the graves to the 11th and 12th centuries. The placement of the burial site in the broader context of the Chrudim and Pardubice regions confirmed a major and enduring gap in the picture of the early medieval settlement concerning village row burial grounds. The reason why these are so rarely discovered cannot be determined.
Note
Článek vznikl jako součást projektu 14-36938G "Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech" podporovaného Grantovou agenturou ČR.
Der vorliegende Beitrag entstand als Bestandteil des von der Förderagentur der Tschechischen Republik geförderten Projektes 14-36938G "Die mittelalterliche Population im Zentrum und auf dem Land. Archäologie, Bioarchäologie und Genetik auf den Gräberfeldern der Prager Burg, Mittel- und Ostböhmens".
Reference
[1] DIVIŠ, V., 1884: Řadové hroby u Dražkovic, PA XII, 474–475.

[2] FROLÍK, J., 1981: Archeologické nálezy Chrudimsko (Chrudim). Chrudim.

[3] FROLÍK, J., 1982: Chrudim, Výzkumy v Čechách 1978, č. 9, 41.

[4] FROLÍK, J., 2007: Záchranné výzkumy u středověkých kostelů na Chrudimsku a Pardubicku – Rettungsgrabungen bei einigen mittelalterlichen Kirchen in der Umgebung von Chrudim und Pardubice, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 68, Archeologické výzkumy v Čechách 2006. Sborník referátů z informačního kolokvia, 48–49.

[5] FROLÍK, J., 2017: Pohřbívání ve vrcholném středověku a v novověku na Chrudimsku, Pardubicku a Kolínsku – Bestattungen im Hochmittelalter und in der Neuzeit in den Regionen Chrudim, Pardubice und Kolín, AH 42, 187–205.

[6] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2006: Záchranné archeologické výzkumy v Chrudimi v roce 2006 – Archäologische Rettungsgrabungen in Chrudim im J. 2006, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 68, 46–48.

[7] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1994: New facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town of Chrudim. Rescue Survey of 1982–1984, PA LXXXV, 111–131.

[8] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny – Chrudim Region (East Bohemia) in the Early Middle Ages. Development of the Settlement and Related Structural Changes – Das Chrudimer Land im Frühmittelalter. Die Entwicklung der Besiedlung und seine strukturellen Probleme. Hradec Králové.

[9] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života – Chrudim in Prehistory and the Middle Ages. Pictures of everyday Life – Chrudim in der Urgeschichte und in Mitelalter. Bilder aus dem Alltagsleben. Chrudim.

[10] HARRIS, E. C., 1989: Principles of archaeological stratigraphy. 2nd edition. London – San Diego – New York – Boston – Sydney – Tokyo – Toronto.

[11] KAŠPÁREK, F.–ZAVORAL, T.–CEBOVÁ, K., 2014: Raně středověké hroby z Bezděkova (okr. Pardubice) – Frühmittelalterliche Gräber auf dem Katastralgebiet von Bezděkov (Bez. Pardubice), AVČ – Supplementum 1, 130–145.

[12] KLÁPŠTĚ, J., 1989: Poznámky k některým tendencím v současném vývoji archeologické pramenné základny – Bemerkungenzu einigen Tendenzenn der Entwicklung der archäologischen Quellenbasis, AR XLI, 75–84.

[13] KYTLICOVÁ, O., 1956: Slovanské sídliště v Chrudimi – Slavjanskoje selišče v Chrudimi – Habitat slave à Chrudim, AR VIII, 72, 92–93.

[14] LÜSSNER, M., 1857: Archaeologické zprávy z Čech, PA II, 91–92.

[15] LÜSSNER, M., 1857a: Archaeologické zprávy z Chrudimska, PA II, 231.

[16] LÜSSNER, M., 1864: Zpráva o některých starožitnostech nalezených v Chrudimi r. 1861 a 1863, PA VI, 115–116.

[17] LÜSSNER, M., 1868: Kostel sv. Kříže v Chrudimi, PA VII, 495–506.

[18] MUSIL, J., 2007: Nález středověké šipky z Chrudimi, ZMHK 33, 220–222.

[19] MUSIL, J., 2008–2009: Přehled archeologických akcí a přírůstků do sbírek Regionálního muzea v Chrudimi za rok 2007, ZMHK 34, 33–49.

[20] MUSIL, J., 2014: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě obchvatu Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 18, 227–253.

[21] MUSIL, J., 2015: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě dohody č. 19/15 a 50/2015 na lokalitě Chrudim, Dašická ul., akce: Modernizace silnice III/34026 Chrudim, železniční přejezd – napojení na I/37. Nálezová zpráva IDAV 53173, ulož. v archivu archeologického pracoviště Regionálního muzea v Chrudimi.

[22] MUSIL, J., 2015a: Archeologický výzkum při rozšiřování silnice v Chrudimi, Dašické ulici v roce 2015, Chrudimské vlastivědné listy 22, č. 6, 15–18.

[23] NECHVÍLE, J., 1876: Pohřebiště pohanské u Dašic, PA X, 617–618.

[24] NOVÁKOVÁ, J., 1981: Záchranný archeologický výzkum pardubického muzea, Zprávy Klubu přátel Pardubicka 16, 152–153.

[25] RATAJ, J., 1952: Rosice, nálezová zpráva čj. 2472/52, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[26] RATAJ, J., 1964: Rosice, nálezová zpráva čj. 1089/64, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[27] SLÁMA, J., 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter I. Katalog der Grabfunde. Praha.

[28] SMOLÍK, J., 1884: Dvě česká pohřebiště z XI. století, PA XII, 13–26.

[29] SVĚTLÍK, I., 2017: Výsledky radiouhlíkového datování (Praha-Hrad, hrob IIIN199; Podlažice, hrob H04; Chrudim/Dašická ul., hrob 1; Žabonosy, hroby 32 a 65). Rkp. ulož. na pracovišti Pražský hrad, Oddělení archeologie středověku ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[30] ŠOLTA, A., 1898: Nález starožitností v Chrudimi, PA XVIII, 538–539.

[31] VOKOLEK, V., 1955: Chrudim. Nálezová zpráva čj. 1123/55, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i.

[32] WESTMAN, A. (ed.), 1994: Archaeological site manual. Museum of London. Archaeology service. 3rd edition. London.

[33] ZÁPOTOCKÁ, M., 2004: Chrudim. Příspěvek ke vztahu české skupiny kultury s vypíchanou keramikou k malopolské skupině Samborzec-Opatów – Chrudim. Ein Beitrag zum Verhältnis der böhmischen Gruppe der Stichbandkeramik zur kleinpolnischer Gruppe Samborzec-Opatów, AR LVI, 3–55.