Archeologické projevy středověké a raně novověké zástavby první předměstské čtvrti v Brně

Název: Archeologické projevy středověké a raně novověké zástavby první předměstské čtvrti v Brně
Variantní název:
  • Archaeological manifestations of medieval and early modern-age constructions in the first suburban quarter, Brno
  • Archäologische Erscheinungsformen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bebauung des ersten Brünner Vorstadtviertels
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 289-311
Rozsah
289-311
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tématem článku je zástavba první předměstské čtvrti, která se rozprostírala v jižním a jihovýchodním předpolí středověkého a raně novověkého Brna. Text referuje především o výsledcích archeologických výzkumů a chce prokázat jejich přínos k dané problematice. Soustředí se na výsledky tří archeologických akcí, které realizovala v jihovýchodní části předměstí v průběhu let 2001 až 2006 společnost Archaia Brno, z. ú.
The article discusses constructions in the first suburban quarter situated in the outer south and south-east section of medieval and early modern-age Brno. It presents the results of the research, demonstrating their contribution to the subject. The paper predominantly focuses on the outcome of three archaeological investigations conducted in the south-east part of the suburb by the Archaia Brno institute in 2001–2006.
Note
Článek byl vytvořen v rámci projektu GAČR reg. č. 17-23836S "Proměna městského domu ve 13. století".
Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des Förderprojektes GAČR Reg.-Nr. 17-23836S "Der Wandel des Stadthauses im 13. Jahrhundert" erstellt.
Reference
[1] BORSKÝ a kol., 2016: Borský, P.–Merta, D.–Peška, M.–Zůbek, A., Bývalý kanovnický dům Biskupská 7 v Brně, Dějiny staveb 2016, 209–219.

[2] BRÁZDIL, R.–VALÁŠEK, H.–SOUKALOVÁ, E. a kol., 2010: Povodně v Brně. Historie povodní, jejich příčiny a dopady. Brno.

[3] FLODR, M., 1990: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století I. Úvod a edice. Brno.

[4] FLODR, M., 1992: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století II. Komentář. Brno.

[5] FLODR, M., 1993: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století III. Rejstříky a přehledy. Brno.

[6] FLODR, M., 2005: Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379). Brno.

[7] FLODROVÁ, M.–HOLUB, P.–JORDÁNKOVÁ, H., 2016: Brněnské pivovarnictví a sladařství ve středověku a raném novověku, Kvasný průmysl 62, č. 2, 28–34.

[8] FOLTÝN, D. a kol., 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha.

[9] HOLUB a kol., 2002: Holub, P.–Kováčik, P.–Merta, D.–Peška, M.–Procházka, R.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2001, PV 43, 71–114.

[10] HOLUB a kol., 2004: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Zapletalová, D.–Zůbek, A. 2004: Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2003, PV 45, 39–95.

[11] HOLUB a kol., 2005: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna, Forum Urbes Medii Aevi 2, 44–101.

[12] HOLUB a kol., 2005a: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Předběžné výsledky záchranných archeologických výzkumů v Brně v roce 2004, PV 46, 111–169.

[13] HOLUB a kol., 2009: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.–Sedláčková, L.–Zapletalová, D.–Zůbek, A., Brno (okr. Brno-město), PV 50, 345–376.

[14] HOLUB a kol., 2013: Holub, P.–Kolařík, V.–Merta, D.–Peška, M.– Zůbek, A., Bürgerliche Architektur des hochmittelalterlichen Brno/Brünn. In: Die Frügeschichte Freibergs im überregionalen Vergleich. Städtische Frügeschichte – Bergbau – früher Hausbau (Hoffmann, Y.–Richter, U., edd.), 457–471. Halle.

[15] JAN, L. (red.), 2013: Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno.

[16] KREJČÍ, J., 1993: Geologické a fysickogeografické poměry území města Brna, BMD 11, 127–220.

[17] KUČA, K., 2000: Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha – Brno.

[18] MENDL, B., 1935: Kniha počtů města Brna z let 1343–1365. Brno.

[19] MERIAN, M., 1650: Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist, Beschreibung und eigentliche Abbildung der Vornehmsten und bekandtesten Stätte und Plätze in dem Königreich Boheim und einverleibten Ländern, Mähren und Schlesien". Frankfurt. Použit exemplář uložený v Moravské zemské knihovně v Brně pod číslem ST3-0035.392.

[20] MERTA, D., 2001: Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně, PRP 8, 41–58.

[21] MERTA, D.–PEŠKA, M., 2001: K počátkům zděné profánní architektury v Brně, Dějiny staveb 2001, 110–114.

[22] MERTA, D.–PEŠKA, M.–PROCHÁZKA, R., 2004: Měšťanský dům středověkého Brna. Informace o průběhu a výsledcích grantového projektu, Dějiny staveb 2004, 171–186.

[23] MÜLLER, P.– NOVÁK, Z. et al., 2000: Geologie Brna a okolí. Praha.

[24] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech), Mediaevalia archaeologica 2, 7–158.

[25] PROCHÁZKA, R.–KOLAŘÍK, V.–ZŮBEK, A., 2013: Předměstí. In: Dějiny Brna 2. Středověké město (Jan, L., red.), 568–600. Brno.

[26] PROCHÁZKA, R.–PEŠKA, M., 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, PV 48, 143–299.

[27] PROCHÁZKA, R.–WIHODA, M.–ZAPLETALOVÁ, D., 2011: V raném středověku. In: Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku (Procházka, R., red.), 447–560. Brno.

[28] PROCHÁZKA, R.–ZŮBEK, A., 2012: Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.–15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7 – Was die archäologischen Quellen über die räumliche Entwicklung des nordöstlichen Teils von Brünn für die Zeit vom 12.–15. Jahrhundert am Beispiel der Parzelle des ehemaligen Hauses in der Josefská-Str. Nr. 7 aussagen, AH 37, 189–208.

[29] PŘICHYSTAL, A., 2011: Geologie brněnského prostoru. In: Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku (Procházka, R., red.), 17–39. Brno.

[30] RELATIONE 1672: Relatione dell assedio di Bruna e de la fortezza di Spilberg. Vienna 1672. Použitý exemplář je uložen v Moravské zemské knihovně v Brně pod signaturou ST2-0018.958.

[31] SEDLÁČKOVÁ, L., 2007: Stručný přehled pravěkého osídlení v oblasti Brno – Trnitá. Rukopis 2. seminární práce ÚAM FF MU, Brno.

[32] SEDLÁČKOVÁ, L.–ZŮBEK, A., 2008: Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "Novostavba bytového domu, ul. Přízova 4–6, Brno". Nálezová zpráva č. 25/07, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, z. ú.

[33] SULITKOVÁ, L., 1998: Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343–1619. Katalog. Úvodní svazek. Brno.

[34] URBÁNKOVÁ, K.–WIHODOVÁ, V., 2008: Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století. Brno.

[35] VIČAR, O., 1966: Místopis Brna ve 14. století (Předměstí), BMD 8, 226–273.

[36] ZUBALÍK, J., 2015: Vyhodnocení souboru brněnské raně středověké keramiky z ulice Spálená (okr. Brno-město), Studia archaeologica Brunensia 20, č. 2, 109–135.

[37] ZŮBEK, A., 2002: Brno, ulice Spálená – kolektor. Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu. Nálezová zpráva č. 1/02, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, z. ú.

[38] ZŮBEK, A., 2003: Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu při stavbě "Kolektory a technické sítě pro I. etapu výstavby v Jižním centru, 3. stavba kolektor Opuštěná – Metropol". Nálezová zpráva č. 47/03, ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, z. ú.

[39] ZŮBEK, A., 2016: Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně – Die historische Entwicklung der Bebauung von Parzelle Nr. 1149/3 an der Brünner Straße Kopečná, AH 41, 345–362.

[40] ZŮBEK, A., 2017: Vývoj historické zástavby parcely někdejšího domu č. 24 na Kopečné ulici v Brně – Die Entwicklung der historischen Bebauung auf der Parzelle des ehemaligen Hauses Nr. 24 in der Straße Kopečná in Brno, AH 42, 71–93.

[41] ZŮBEK, A., 2018: Archeologické projevy středověké a raně novověké nezděné zástavby na parcelách někdejších domů č. 6 a 8 na Vídeňské ulici v Brně – Archäologische Erscheinungsformen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen mauerlosen Bebauung auf den Parzellen der ehemaligen Häuser Nr. 6 und 8 in der Vídeňská-Straße in Brünn, AH 43, 65–95.

[42] ZŮBEK, A., v tisku: Nálezy hvozdovýých pecí z archeologických výzkumů v prostoru Sladovnické čtvrti v Brně, Archeologia technica 30.