Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku

Název: Město České Budějovice a jeho zázemí ve vrcholném středověku
Variantní název:
  • The town of České Budějovice and its hinterland in the high Middle Ages
  • Die Stadt České Budějovice und ihr Hinterland im Hochmittelalter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 143-164
Rozsah
143-164
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá vývojem zázemí města Českých Budějovic ve středověku. Na základě rozboru historických pramenů jsou nastíněny základní tendence a předpoklady vzniku městského zázemí. Městské zázemí bylo od 14. století tvořeno dvanácti městskými vesnicemi a několika šosovními dvory a představovalo souvislé a koncentrované osídlení kolem města ve vzdálenosti 7–8 km. Městské vesnice se vyznačují svébytným dvorovým uspořádáním usedlostí, v několika případech se zde dochovaly pozůstatky pozdně středověké architektury. V článku je rovněž diskutován hospodářsko-ekonomický potenciál městského regionu ve 13.–15. století.
This contribution is dedicated to the development of the hinterland of the town of České Budějovice in the Middle Ages. Basic trends in the establishment of peripheral municipalities, and prerequisites for them, are outlined on the basis of the analysis of historical sources. From the 14th century onwards, these consisted of twelve villages and a number of working yards falling within the town's taxation system. These made up a continuous and concentrated settlement around the town, within seven or eight kilometres. Such municipal villages were typified by a specific yard form of layout for the buildings. The remains of late-medieval architecture survive in several cases. The article also discusses the economic potential of the municipal region in the 13th–15th centuries.
Note
Příspěvek je výstupem grantu Proměny sídelních a sociálních struktur jižních a západních Čech v čase dlouhého trvání SGS-2010-43 podpořený též projektem OP VK Strategie archeologického výzkumu v Evropě CZ.1.07/2.3.00/20.0036.