Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance

Název: Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance
Variantní název:
  • The pros and cons of the representation of the Švihovský of Rýzmberk family between the Gothic and the Renaissance
  • Vorder- und Kehrseite der Repräsentation der Schwihaus von Riesenberg an der Wende von der Gotik zur Renaissance
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 181-193
Rozsah
181-193
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Švihovští z Rýzmberka byli objednateli četných kvalitních uměleckých děl. V literatuře se v této souvislosti někdy vyskytuje značně nadsazené hodnocení jejich stavební produkce, zejména opevnění jejich hradů Švihova a Rabí. Úroveň těchto staveb však nevyznívá zcela jednoznačně a není prosta někdy až zarážejících protikladů.
The Švihovskýs of Rýzmberk commissioned numerous artworks of high quality. In this respect, specialist literature occasionally brings somewhat overrated assessments of their constructions, especially the fortifications of the Švihov and Rabí castles. Yet the standard of these structures is not completely flawless and manifests some striking controversies.
Reference
[1] ANDERLE, J., 2013: Hrady v jihozápadních Čechách. In: Obrazy krásy a spásy. Gotické umění v jihozápadních Čechách – Images of Beauty and Salvation Gothic Art in South West Bohemia (Jindra, P. – Ottová, M., edd.), 112–143. Řevnice – Plzeň.

[2] BIRNBAUMOVÁ, A., 1941: Horažďovice. Praha, nestr.

[3] BLÁHA, J., 2010: Českokrumlovské kryté chodby. In: Český Krumlov, od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví, 149–174. Český Krumlov.

[4] ČERVENKA, V., 2015: Poznámky k heraldickým památkám v kostele v Nezamyslicích, Památky západních Čech V, 44–47.

[5] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[6] FOSTER, L., 2005: Švihov – hrad, vnější opevnění – jihovýchodní úsek. Archeologické sondy. Nálezová zpráva ulož. v NPÚ ÚOP v Plzni.

[7] JINDRA, P. – OTTOVÁ, M., edd., 2013: Obrazy krásy a spásy. Gotické umění v jihozápadních Čechách – Images of Beauty and Salvation. Gothic Art in South West Bohemia. Řevnice – Plzeň.

[8] HOLÝ, V., 1960: Růst a rozklad rodového majetku Švihovských z Rýzmberka a pánů z Rožmitálu, Minulostí Plzně a Plzeňska III, 45–79.

[9] HOSTAŠ, K. – VANĚK, F., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v království českém 12. Politický okres sušický. Praha.

[10] CHLÍBEC, J., 1983: Náhrobek Půty Švihovského a jeho symbolika v kontextu pozdně gotické náhrobní plastiky, Umění XXXI, 27–33.

[11] CHLÍBEC, J. – ROHÁČEK, J., 2011: Sepulkrální plastika jagellonského období v Čechách. Figura a písmo – Sepulkralplastik in der Jagiellonenzeit. Praha.

[12] KALINA, P., 2009: Benedikt Ried a počátky záalpské renesance. Praha.

[13] KAŠIČKA, F., 2011: Dlouhá chodba třeboňského zámku a její stavební počátky – Der Lange Gang des Schlosses in Třeboň und seine baulichen Anfänge. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2010, 51–57. Plzeň.

[14] KOVÁČ, P., 1989: Rekonstrukce pozdně gotického sousoší z Rabí – Rekonstruktion spätgotischer Statuengruppe aus Rabi, Umění XXXVII, 289–299.

[15] KUTHAN, J., 2010: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl I. Král a šlechta. Praha.

[16] KWAŚNIEWSKI, A., 2012: "Fortezza verso Residenza". Nevojenské funkce fortifikací ve struktuře zámeckého areálu ve střední Evropě (zejména s ohledem na Slezsko) – "Fortezza verso Residenza". Nicht-militärische Funktionen von Fortifikation in der Struktur von Schlossarealen im frühneuzeitlichen Mitteleuropa

[17] (besonders mit Rücksicht auf Schlesien), Svorník 9/2011, 5–36.

[18] LANCINGER, L. – LÍBAL, D., 1970: Hrad Rabí, stavebně historický průzkum, SÚRPMO, ulož. na ústředním pracovišti NPÚ v Praze.

[19] LANCINGER, L. – LÍBAL, D. – MUK, J., 1974: Hrad Rabí, Kostel Nejsvětější Trojice, stavebně historický průzkum, SÚRPMO, ulož. na ústředním pracovišti NPÚ v Praze.

[20] LANCINGER, L. – MUK, J., 1975: Hrad Švihov, stavebně historický průzkum, SÚRPMO, ulož. na ústředním pracovišti NPÚ v Praze.

[21] LAVIČKA, R., 2015: Nový pohled na stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích – A new view on the architectural development of the Assumption church at Nezamyslice, Památky západních Čech V, 27–43.

[22] MENCL, V., 1960: Vývoj středověkého portálu v českých zemích, ZPP 20, 8–26, 112–153.

[23] MENCLOVÁ, D., 1953: Švihov, státní hrad a městečko. Praha.

[24] MENCLOVÁ, D., 1960: Rabí, státní hrad a památky v okolí. Praha.

[25] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady 2. Praha.

[26] MENCLOVÁ, D., 2005: Zpráva o výkopu na hradě Švihově, provedeném ve dnech 11.–28. listopadu 1951. In: Varhaník, J., Vnější opevnění hradu Rabí. I. část – Die äussere Befestigung der Burg Rabí, PRP 12, č. 1, 33–35.

[27] MUDRA, A., 2013: Středověké interiéry a vybavení kostelů v jihozápadních Čechách. In: Obrazy krásy a spásy. Gotické umění v jihozápadních Čechách – Images of Beauty and Salvation Gothic Art in South West Bohemia (Jindra, P.–Ottová, M., edd.), 146–157. Řevnice – Plzeň.

[28] NOVOBILSKÝ, M., 2007: Zamyšlení nad vývojem jádra hradu Švihova – Betrachtungen über die Entwicklung der Kernburg von Švihov. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2006, 225–250. Plzeň.

[29] OTTOVÁ, M., 2013: Objednavatel, dílna a styl: Gotické sochařství v jihozápadních Čechách. In: Obrazy krásy a spásy. Gotické umění v jihozápadních Čechách – Images of Beauty and Salvation. Gothic Art in South West Bohemia (Jindra, P. – Ottová, M., edd.), 268–282. Řevnice – Plzeň.

[30] PELANT, J., 1988: Města a městečka západočeského kraje. Plzeň.

[31] PEŠINA, J., 1954: Hradní kaple na Švihově. Praha.

[32] ROYT, J., 2013: Středověká desková a nástěnná malba v jihozápadních Čechách. In: Obrazy krásy a spásy. Gotické umění v jihozápadních Čechách – Images of Beauty and Salvation. Gothic Art in South West Bohemia (Jindra, P.–Ottová, M., edd.), 170–241. Řevnice – Plzeň.

[33] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého IX. Praha.

[34] ŠIMŮNEK, R., 2013: Reprezentace české středověké šlechty – The Representation of Czech Medieval Nobility. Praha.

[35] VANĚK, F. – HOSTAŠ, K. – BOROVSKÝ, F. A., 1899: Soupis památek 7. Politický okres klatovský. Praha.

[36] VARHANÍK, J., 2005: Vnější opevnění hradu Rabí. I. část – Die äussere Befestigung der Burg Rabí, PRP 12, č. 1, 15–36.

[37] VARHANÍK, J., 2010: Místo hradu Rabí mezi časnými renesančními importy – Die Verortung der Burg Rabí unter der frühen Renaissanceimporten. In: Moravskotřebovský zámek, 37–43. Moravská Třebová.

[38] VARHANÍK, J., 2015: Původ okénka empory zvíkovské kaple – Der Ursprung des Emporenfensterchens in der Burgkapelle von Zvíkov, Svorník 13/2015, 111–116.

[39] VARHANÍK, J., v tisku: Pozůstatky hradebního ochozu na hradě Švihově, Svorník 14/2016.

[40] VARHANÍK, J. – KRUŠINOVÁ, L. – KYNCL, J. – KYNCL, T., 2005: Vnější opevnění hradu Rabí (II. část) – Die äussere Befestigung der Burg Rabí, PRP 12, č. 2, 55–96.

[41] VARHANÍK, J. – ZAVŘEL, J., 2009: Hrad Rabí – doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha – Die Burg Rabí – bislang übergangene Erkennnisse aus älteren Untersuchungen des Tschechisches Geologischen Dienstes Geofond Prag, AH 34, 725–732.

[42] ZÁRUBA, F., 2013: Rabí, hradní kostel Nejsvětější Trojice. In: Obrazy krásy a spásy. Gotické umění v jihozápadních Čechách – Images of Beauty and Salvation Gothic Art in South West Bohemia (Jindra, P. – Ottová, M., edd.), 99–100. Řevnice – Plzeň.

[43] ZÁRUBA, F., 2013a: Švihov, hradní kaple Panny Marie. In: Obrazy krásy a spásy. Gotické umění v jihozápadních Čechách – Images of Beauty and Salvation Gothic Art in South West Bohemia (Jindra, P.–Ottová, M., edd.), 103–104. Řevnice – Plzeň.