Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem : dvory na středověkém Chrudimsku

Název: Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem : dvory na středověkém Chrudimsku
Variantní název:
  • Between a village and an aristocratic seat : courtyards in the Chrudim region in the Middle Ages
  • Zwischen Dorf und Herrschaftssitz : Mittelalterliche Höfe in der Region Chrudim
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 211-228
Rozsah
211-228
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Sídlištní síť Železných hor ve středověku a raném novověku byla tvořena zejména vesnickým osídlením. Řídce se vyskytující městečka tvořila hospodářská a tržní centra větších územních celků. Sídlištní strukturu doplňovaly hospodářské dvory. Příspěvek na několika dobře dokumentovaných příkladech z železnohorského regionu představuje základní typy hospodářských dvorů – samostatně stojící hospodářské dvory zahušťující řidší sídlištní strukturu, samostatně stojící hospodářské dvory vzniklé redukcí větší vsi, hospodářské dvory vázané na feudální sídlo: a) na tvrz; b) na hrad (z této posledně zmiňované varianty se mohlo vyvinout i poddanské městečko).
The settlement network in the Železné hory mountains in the Middle Ages and the early modern period mainly consisted of rural settlements. Small towns were sparse and made up economic and market centres of larger areas. The settlement structure was supplemented with courtyards. This article presents, on several well-documented examples from the Železné hory region, the basic types of courtyards: solitary courtyards filling the thin settlement structure, solitary courtyards that came into existence through the reduction of villages, and courtyards linked to feudal estates, i.e. manors or castles (the latter variant sometimes evolved into feudal towns).
Note
Tato studie je dílčím výsledkem projektu Studentské grantové soutěže Západočeské univerzity v Plzni SGS-2016-053 "Hospodářské zázemí a přírodní prostředí zaniklých středověkých a novověkých vesnických sídel – 2. etapa".
Die vorliegende Studie ist Teilergebnis eines Projekts des Studentischen Förderwettbewerbs der Westböhmischen Universität in Pilsen Nr. SGS-2016-053 "Das wirtschaftliche Hinterland und die Umwelt von wüsten mittelalterlichen und neuzeitlichen Dorfsiedlungen – 2. Etappe".