Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda

Název: Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda
Variantní název:
  • Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchung der Peter und Paulkirche in Holice, Bezirk Dunajská Streda (Niedermarkt)
  • Results of archaeological research into the Church of Sts. Peter and Paul in Holice, Dunajská Streda district
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 297-319
Rozsah
297-319
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autori v článku predstavujú výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, vyvolaného obnovou objektu v roku 2006. Preskúmané bolo presbytérium kostola a v exteriéri priestor pozdĺž obvodových múrov. Historický terén v presbytériu bol v 1. pol. 18. stor. značne narušený a nebola tu zistená staršia stredoveká architektúra. Výskum v exteriéri odkryl zaniknutú stredovekú sakristiu, ako i torzá ďalších dvoch murív, ktorých interpretácia zostáva čiastočne otvorená. Doložený bol prikostolný cintorín, pričom boli zachytené dva hroby v superpozícii s múrmi presbytéria a lode kostola. Nálezová situácia potvrdzuje predpoklad existencie staršieho kostola, resp. staršej románskej fázy objektu. V ďalšej časti článku sa autori venujú analýze nálezov mincí a bohatého súboru stavebnej keramiky. Z výskumu pochádza v rámci slovenskej medievalistiky ojedinelý nález reliéfne zdobenej dlaždice.
The authors present the results of archaeological research into the Church of Sts. Peter and Paul in Holice, associated with the renovation of the building in 2006. The church presbytery and a space along the peripheral walls were explored in the course of the work. The historical terrain upon which the presbytery stands sustained serious damage in the first half of the 18th century and no medieval architecture has been excavated there. Research in the church exterior revealed a medieval sacristy as well as fragments of two other constructions, the interpretation of which remains partially open. The existence of a graveyard was confirmed, with two graves found where the presbytery walls and the church nave overlapped. This location supports speculation that an older church, or a Romanesque core of the building, may have once existed. The following section of the article is dedicated to an analysis of the finds of coins and a rich collection of building ceramics. The research also produced a unique relief-decorated tile, rare in the context of Slovak medieval archaeology.
Reference
[1] BALÁZSOVÁ, A., 1999: Stredoveký kostol sv. Petra a Pavla v Holiciach (Príspevok k stavebným dejinám), rkp. nepubl. diplomovej práce uložené na FiF UK Bratislava. Bratislava.

[2] ČURNÝ, M., 2006: Poznatky o výrobe a značkovaní tehiel na území mesta Nitra a na jeho okolí v období novoveku. Arch. Technica 17, 52-65. Brno.

[3] FIALA, A., 1994: Hromadný nález rakúskych a bavorských mincí zo 14. storočia v Bratislave, Folia Numismatica 6–7, 77–87. Brno.

[4] GOLL, J., 1984: Kleine Ziegel-Geschichte. Zur Einordnung der Ziegelfunde aus der Grabung St. Urban. In: Stiftung Ziegelei Museum Meienberg Cham 2, 31–74. Baar.

[5] HÓMAN, B., 1916: Magyar pénztörténet 1000–1325. Budapest.

[6] HUNKA, J., 1996: Vplyv rakúskych mincí na peňažné pomery stredovekého Slovenska (12.–15. storočie), Slovenská numizmatika 14, 129–148.

[7] HUNKA, J., 1998: Mince Arpádovcov a ich odraz v hospodárskych vzťahoch stredovekého Slovenska, rkp. nepubl. kandidátskej dizertácie ulož. v AÚ SAV Nitra. Nitra.

[8] HUNKA, J., 2005: Nález rakúskych mincí z prelomu 13. a 14. storočia z okolia Štúrova, Zborník SNM XCIX, História 45, 177–188.

[9] HUNKA, J.–BUDAJ, M., 2004: Poklad mincí z druhej polovice 13. storočia z Pezinka, Zborník SNM XCVIII, História 44, 85–97.

[10] HUNKA, J., 2005: Nález rakúskych mincí z prelomu 13. a 14. storočia z okolia Štúrova, Zborník SNM XCIX, História 45, 177–188.

[11] CHEBEN, I.–BIELICH, M.–ČURNÝ, M., 2006: Záchranný archeologický výskum na Hodžovom námestí v Bratislave, ŠZ AÚ SAV 40, 155–175.

[12] KOCH, B., 1994: Corpus Nummorum Austriacorum. Band I. Wien.

[13] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1958: Nález fenigov v Skalici, Numismatický sborník 5, 338.

[14] LEIXNER, A.–PAKAN, J., 1981: Záznam o prieskume a priebehu opravy r. kat. kostola Petra a Pavla v Holiciach, ulož. Archív PÚ SR Bratislava, R 3366. Bratislava.

[15] LÖVEI, P., 2002: Adatok a magyarországi téglagyártás és felhasználás történetéhez, Magyar Müemlékvédelem 11. 225–265. Budapest.

[16] MORAVEC, J., 1990: Mince Františka Jozefa I. a Karla I. Praha.

[17] NAGY, P., 2003: Stredoveká stavebná keramika na Slovensku, rkp. nepubl. diplomovej práce uložené na KA FiF UK Bratislava. Bratislava.

[18] NAGY, P., 2004: Stredoveká a včasnonovoveká pálená strešná krytina na Slovensku, Zborník SNM XCVIII, Archeológia 14, 201–210.

[19] NOVÁK, M., 2004: Príspevok k výskumu stredovekých kamenných krstiteľníc na Slovensku, AH 29, 507–522.

[20] RUPP, C., 1995: Hochzeit am Grabe – Die Totenkronen vom Frauenkirchhof. In: Archäologie aktuell im Freistatt Sachsen 3, 226–227. Dresden.

[21] SCHIRMBÖCK, A., 1971–1973: Die chronologische Formate-Tabelle des Wiener Mauerziegels und das Herkommen ihrer Maßgrundlagen in den Jahrtausenden. (Grundlage zur Datierung von Altmauern.), Jahrbuch Landeskunde Niederösterreich 39, 201–253. Wien.

[22] SOKOLOVSKÝ, L., 2002: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava.

[23] SÚPIS PAMIATOK, 1967: Súpis pamiatok na Slovensku, Zväzok I. (A–J) Bratislava.

[24] VLASTIVEDNÝ SLOVNÍK OBCÍ NA SLOVENSKU 1977: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Bratislava.

[25] ŽUDEL, J., 1984: Stolice na Slovensku. Bratislava.