Kostol v Holiciach – neznáme ranogotické nástenné maľby

Název: Kostol v Holiciach – neznáme ranogotické nástenné maľby
Variantní název:
  • Die Kirche in Holice – unbekannte frühgotische Wandmalereien
  • The church in Holice – unknown Early-Gothic paintings
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 281-296
Rozsah
281-296
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ranogotické nástenné maľby Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach na juhozápadnom Slovensku boli objavené a reštaurované v rokoch 1990–1992, doteraz neboli publikované. Zachovali sa čiastočne v základnej červenohnedej kresbe a podmaľbe na stenách polygonálneho presbytéria s novou neogotickou klenbou. Predstavujú rozsiahly súbor s prísne vypracovaným ikonografickým programom v systéme trojpásmového usporiadania obrazov. Vymedzujú sa v nich tri hlavné tematické celky, na severnej stene skupina výjavov z detstva a mladosti Krista, na južnej Posledný súd, na piatich východných úsekoch stien v hornom rade pašiový cyklus, v strednom pásme monumentálne postavy apoštolov, v dolnom martýriá svätcov a rádoví svätci. Podľa slohových znakov možno maľby datovať do obdobia rokov 1320–1330.
Early-Gothic wall paintings in the Church of Sts. Peter and Paul in Holice, south-west Slovakia, were discovered and restored in 1990–1992. Details of them have not previously been published. The paintings have partially survived in the basic red-brown drawing and under-painting on the walls of a polygonal presbytery with a neo-Gothic vault. They make up a large series with a strictly defined iconographic programme arranged into three strips of pictures. There are three major subject units. The north wall features scenes from the childhood and youth of Christ, the south wall contains the Last Judgement, and five east sections of walls feature the Passion cycle in the upper strip, monumental figures of the Apostles in the central one and the martyrdom of the saints and the saints of the order in the lower strip. Style analysis dates the paintings to around 1320–1330.
Reference
[1] BATTHYANIANA VISITATIO, 1781: Batthyaniana Visitatio Parochiae Egyház-Gelle Die 6ta Octobris 1781 lecta, rkp. ulož. Farský úrad v Holiciach.

[2] BOLOGNA, F., 1964: Die Anfänge der italienischen Malerei. Dresden.

[3] HANUŠ, M.–KRAVJAROVÁ, K., 2006: Archeologický výskum v presbytériu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, AVANS 2006 (v tlači). Nitra.

[4] KLEMM, E., 1987: Die Zeit der Romanik. Die Regensburger Buchmalerei des 12. Jahrhunderts. In: Regensburger Buchmalerei. Von frühkarolongischer Zeit bis zum Ausgang des Mittelalters, 39–58. München.

[5] KVĚT, J., 1927: Italské vlivy na pozdně románskou knižní malbu v Čechách. Praha.

[6] LEGENDA AUREA, 1998: Legenda aurea. Ed. A. Vidmanová. Praha.

[7] LEIXNER, A.–PAKAN, J., 1981: Záznam o prieskume a priebehu opravy r. kat. Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, rkp. ulož. Pamiatkový úrad Bratislava, R 3366/a. Bratislava.

[8] LEXIKON, 1990: Lexikon der christlichen Ikonographie, herausgegeben von Engelbert. Kirschbaum SJ. Erster Band. Allgemeine Ikonographie A – Ezechiel; Achter Band. Ikonographie der Heiligen Meletius bis zweiundvierzig Martyrer, Register. Rom-Freiburg-Basel-Wien.

[9] LORAD, E, 1957: Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku. Trnava.

[10] MAROSI, E., 1987: Magyarországi müvészet 1300–1470 körül. Budapest.

[11] PEŠINA, J. a kol., 1958: Gotická nástěnná malba v zemích českých I. 1300–1350. Praha.

[12] POGÁNY, J., 2000: Az örökség hagyományozása. Könyöki József müemlékfelmérései 1869–1890. Budapest

[13] PROKOPP, M., 2005: Stredoveký kostol Šamorína. In: Kapitoly z dejín mesta Šamorín. Ed. G. Strešňák, L. Végh. Dunajská Streda.

[14] RHEIN UND MAAS, 1972: Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800–1400. Ed. A. Legner. Köln.

[15] SOKOLOVSKÝ, L., 2002: Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava.

[16] SÚPIS PAMIATOK, 1967: Súpis pamiatok na Slovensku. Zväzok prvý. A–J. Bratislava.

[17] TOGNER, M., 2003: Ranogotické nástenné maľby. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Ed. D. Buran. Bratislava.

[18] VÁCHA, Z., 1998: K pozdněgotické etapě reformovaného kostela v Šamoríně. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2. Zborník zo seminára ku Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva. Ed. J. Žuffová. Trnava.