Hrnčířská formička z Jičína

Název: Hrnčířská formička z Jičína
Variantní název:
  • A potter's mould from Jičín
  • Eine kleine Töpferform aus Jičín (Jitschin)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 583-591
Rozsah
583-591
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá hrnčířskou formičkou, kterou se podařilo nalézt při výzkumu zaniklého městského příkopu v Jičíně. Krom základního popisu předmětu a rozboru jeho motivu se krátce věnuje i představení hrnčířského řemesla v daném regionu. Současně se snaží poskytnout přehled dosud publikovaných analogií a zamýšlí se nad vývojem reliéfní výzdoby keramických nádob na našem území.
The article introduces a potter's mould excavated during the research into a derelict town ditch in Jičín. Apart from the basic description of the item and an analysis of its motif, the contribution discusses pottery in the region. It also presents an overview of similar items published so far, and considers the development of relief decoration of ceramic vessels on Czech and Moravian territory.
Reference
[1] BLÁHA, J.–SEDLÁČKOVÁ, H., 1998: Slavnostní keramika. In: Renesanční Olomouc v archeologických nálezech. Sklo, slavnostní keramika a kachle. Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973–1976 (Sedláčková, H., ed.), 15–18. Olomouc.

[2] BRYCH, V., 1999: Lvem mě nazývají. Středověké dlaždice a kachle s motivem českého znaku, Umění a řemesla 41, č. 4, 60–65.

[3] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[4] BUCHAR, V., 1938: Kolik domů bylo zbořeno v Jičíně v době valdštejnské, Sborník Musejního spolku v Jičíně IV, 249–250.

[5] ERNÉE, M.–VITANOVSKÝ, M., 2003: Řezaná negativní dřevěná forma: první krok při výrobě čelní vyhřívací stěny kamnového kachle? – Die geschnitzte Negativform aus Holz – der erste Schritt bei der herstellung der reliefierten Blattkachel?, AR LV, 548–560.

[6] FRANCEK, J., 2004: Jičín. Praha–Litomyšl.

[7] HAZLBAUER, Z., 1988: Raně novověké formičky z Nového Strašecí, Zpravodaj Okresního muzea a galerie Rakovník, č. 2, 2–8, 13–20.

[8] HAZLBAUER, Z.–VOLF, P., 1993: Raně barokní hrnčířské formičky z Nového Strašecí a způsoby jejich použití, PSČ 7, 23–29.

[9] HORSCHIK, J., 1978: Steinzeug 15.–19. Jahrhundert. Von Bürgel bis Muskau. Dresden.

[10] JEŽEK, M., 1994: Hrnčířská formička z Rakovníka. In: Miscellanea Archaeologica a discipulis J. Slámae dedicata, 18–21. Praha.

[11] KOULA, J., 1917: Co nám vyprávějí pražské střepy 17. století, PA XXIX, 12–16, 176–183.

[12] KRÁSA, 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renassaincezeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.). Uherské Hradiště.

[13] LOSKOTOVÁ, I.–MENOUŠKOVÁ, D., 2010: Kachle se lvím motivem. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k narozeninám, 406–419. Praha.

[14] MATĚJKOVÁ, K., 2007: Výsledky zpracování archeologických nálezů z městského příkopu v Jičíně, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 33, 265–276.

[15] MENCL, J., 1940: Historická topografie města Jičína I. Jičín.

[16] MENČÍK, F., 1902: Dějiny Jičína. Jičín.

[17] MENOUŠKOVÁ, D., 1999: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna – Ikonographie und Ikonologie im Zusammenhang mit den mittelalterlichen Kacheln aus Brünn, AH 24, 375–385.

[18] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[19] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[20] PEROUTKOVÁ MATĚJKOVÁ, K., 2008: Středověký a novověký Jičín ve světle archeologických nálezů a aspekt dobového hrnčířství, rkp. nepubl. diplomové práce ulož. na ÚAM FF MU. Brno.

[21] PETRÁŇ, J., 1970: Český znak. Praha.

[22] PROSTŘEDNÍK, J., 1995: Příspěvek k dějinám stavebního vývoje města Jičína v 16. století, Z Českého ráje a Podkrkonoší 8, 231–238.

[23] REINEKING VON BOCK, G.–WETTSCHERECK, D., 1989: Keramik. Bildführer kunsthandwerklicher Techniken. Heft 3. Museum für Angewandte Kunst Köln.

[24] RICHTER, M., 1986: Sezimovo Ústí: a part of investigation of Bohemian urban settlements. In: Archaeology in Bohemia 1981–1985, 229–236. Praha.

[25] SCHEUFLER, V., 1958: Hrnčířství na Jičínsku, Novopacku, Novobydžovsku a Královéměstecku, Český lid XLV, 115–125.

[26] SCHEUFLER, V., 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha.

[27] SCHEUFLER, V., 1972a: Novověké kachle, Český lid LIX, 154–161.

[28] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století, PA LIX, 543–578.

[29] ŠTAJNOCHR, V., 2004: Hrnce pro tepelné zpracování pokrmů. Studia funkcí novověké keramiky, Archeologie ve středních Čechách 8, 801–851.

[30] ULIČNÝ, P., 2004: Opevnění města Jičína v 16. století, PRP IX, č. 1, 126–143.

[31] ULRYCHOVÁ, E., 1999: Archeologické přírůstky muzea v Jičíně v roce 1999, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 25, 32–37.

[32] VARADZIN, L., 2005: Značky na dnech keramických nádob ve středověku, Studia mediaevalia Pragensia 5, 165–199.

[33] VAŘEKA, P., 2002: Keramika pozdního středověku až počátku novověku z areálu bývalých kasáren Jiřího z  Poděbrad na  náměstí Republiky v  Praze 1 (zjišťovací výzkum v  letech 1998–1999), Archaeologica Pragensia 16, 217–249.

[34] ŽEGKLITZ, J., 1985: Vybavení hrnčířské dílny v 15. až poč. 17. století v Čechách, MVP 23 (ČSPS 92), 146–155.

[35] ŽEGKLITZ, J., 2001: Svědectví střepů 3 – raně novověká keramika z Petřína. In: Zavřel, J. a kol., Pražský vrch Petřín, 108–113. Praha.

[36] ŽEGKLITZ, J.–VITANOVSKÝ, M.–ZAVŘEL, J., 2009: An assemblage of stove tile moulds from the Prague pottery workshop of Adam Špaček and its tile production in the years 1531–1572, Studies in Post-mediaeval Archaeology 3, 207–272.