Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství

Název: Keramický sortiment turnovských domácností : možnosti zpracování keramických souborů z městských souvrství
Variantní název:
  • Pottery assortment of Turnov households : possibilities of the processing of pottery series from urban layers
  • Das Keramiksortiment aus den Turnauer Haushalten : Bearbeitungsmöglichkeiten der aus Stadtschichten stammenden Keramikkollektionen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 89-117
Rozsah
89-117
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaný článek je výstupem zamýšlené disertační práce, jejímž obsahem mělo být zpracování keramického materiálu získaného během dosavadních archeologických výzkumů na ploše města Turnova. Představuje aplikované nebo uvažované postupy, na základě kterých měla být náplň této práce realizována, a současně poukazuje na problémy, jimž bylo nutné čelit, a které následně vedly ke změně výstupu. Klíčová slova: keramika – Turnov – městská souvrství – keramické skupiny – přírodovědné analýzy.
This article sums up information from a planned dissertation that did not come to fruition, centred on the processing of pottery unearthed by archaeological excavations in the town of Turnov. It presents the applied and planned procedures on the basis of which the work was to be executed; at the same time, it points out problems the research ran into and that resulted in the change in the nature of the published work.
Reference
[1] ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO DOMU 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Medieaevalia archaeologica 4 (Klápště, J., ed.). Praha – Most.

[2] BENEŠOVÁ, J.–KALFERST, J.–PROSTŘEDNÍK, J., 1998: Archeologický výzkum severního předhradí hradu Trosky – Archäologische Untersuchung der nördlichen Vorburg der Burg Trosky, CB 6, 421–438.

[3] BEUTMANN, J., 2007: Untersuchungen zu Topographie und Sachkultur des mittelalterlichen Zwikau. Dresden.

[4] BLAŽKOVÁ, G., 2011: Hmotná kultura Pražského hradu raného novověku ve světle archeologických nálezů, rkp. nepubl. disertační práce ulož. na ÚPRAV FF UK, Praha.

[5] BLAŽKOVÁ, G., 2013: Současný stav poznání vývoje raně novověké kuchyňské a stolní keramiky – The development of Early Modern ceramic kitchenware and tableware in Bohemia based on assemblages from Prague Castle, PA CIV, 183–230.

[6] BOHÁČOVÁ, I.–BARTOŠKOVÁ, A. a kol., 2003: Stará Boleslav: přemyslovský hrad v raném středověku. Medieavalia Archaeologica 5. Praha.

[7] BRATHER, S., 2002: Raně a vrcholně středověká keramika západních Slovanů. In: Střed Evropy okolo roku 1000, 46–48. Praha.

[8] BŘEŇ, D.–KAŠPAR, V.–VAŘEKA, P., 1995: K problematice počítačového zpracování středověké keramiky (Databáze KLASIFIK), Archeologické fórum 4, 36–41.

[9] BYSTROEM, A. M., 1955: Beitrag zur Untersuchung der Brenntemperatur von Tonwaren. In: Selling, D., Wikingerzeitliche und Fruehmittelalterliche Keramik in Schweden, 250–251. Stockholm.

[10] ČIHÁKOVÁ, J., 2001: Svědectví střepů 1 – středověká keramika z Petřína. In: Zavřel, J. a kol., Pražský vrch Petřín, 98–106. Praha – Litomyšl.

[11] DOHNAL, M.–KOUCKÝ, K., 2000: Analýza části novověkých nálezů z archeologického výzkumu městské parcely v Sedlčanech (okr. Příbram) – Analysis of part of the Early Modern finds from the archaeological investigation of urban plots in Sedlčany (Příbram district), ASČ 4, 359–382.

[12] DOHNAL, M.–VAŘEKA, P., 1997: Výzkum novověké vesnické usedlosti v Srlíně (okr. Písek) – svědectví archeologických a písemných pramenů – Research of the postmedieval Farm in Srlín (distr. of Písek) – Archaeological and Documentary Evidence, AVJČ 10, 84–106.

[13] DRAGANOVÁ, J., 1978: Kolonisační prvky na keramice 12. a 13. století ve střední Evropě, rkp. nepubl. diplomové práce ulož. na ÚPRAV FF UK, Praha.

[14] DURDÍK, T.–CHOTĚBOR, P.–KAŠPAR, V., 2000: Dům čp. 1 v Nezdicích, okr. Klatovy, CB 7, 255–270.

[15] DVORSKÁ, J.–POLÁČEK, L., 1995: Mineralogisch-petrographische Charakteristik der Mikulčice Keramik. In: Poláček, L., Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis 11. Jahrhundert – Terminologie und Beschreibung. ITM II, 196–203. Brno.

[16] FILIP, J., 1947: Dějinné počátky Českého ráje. Praha.

[17] FROLÍK, J.–TOMÁŠEK, M., 2003: Soubor pozdně středověké keramiky z výplně zaniklé studny čp. 108 v Kutné Hoře – Die Kollektion der spätmittelalterlichen Keramik aus der Verfüllung vom untergegangenen Brunnen, Nr. 108 in Kutná Hora, ASČ 7, 735–758.

[18] FRYER, K.–SELLEY, A., 1998: Excavation of a pit at 16 Tunsgate Guildford, Surrey 1991, Studies in Post-Medieval Archaeology 31, 139–230.

[19] GABRIEL, F., 1991: Keramický soubor z hradu Frýdštejna – Ein keramischer Fundkomplex aus der Burg Frýdštejn, AH 16, 279–292.

[20] GABRIEL, F.–PEŘINA, I., 2009: Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří – Probleme der Keramikentwicklung der mittleren Isergegend (Pojizeří), AH 34, 71–83.

[21] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách – Zur Entwicklung der Produktionbereiche rot bemalter Keramik in Nordböhmen, AH 8, 119–138.

[22] GARAS, M.–KARWOWSKA, H., 2013: Naczynia ceramiczne. In: Karwowska, H.–Andrzejewski, A., Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie, 223–257. Białystok.

[23] GREGEROVÁ, M. a kol., 2010: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

[24] HANYKÝŘ, V.–MARYŠKA, M.–PROFANTOVÁ, N., 2005: Exkurs 2: Výsledky přírodovědných analýz keramických střepů. In: Nové objekty kultury s keramikou pražského typu z Roztok u Prahy – Neue Objekte der Kultur mit Keramik des Prager Typus aus Roztoky bei Prag, PA XCVI, 127–164.

[25] HARTMAN, J.–PROSTŘEDNÍK, J.–ŠÍDA, P., 2005: Archeologický výzkum domu čp. 450 v Turnově – Sobotecké ulici. Sonda do mikrohistorie domu, ZČRP 18, 173–212.

[26] HEEGE, A., 2007: Töpferöfen – Pottery kilns – Fours de potiers. Die Erforschung frühmittelalterlicher bis neuzeitlicher Töpferöfen (6.–20. Jh.) in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Basler Hefte zur Archäologie 4. Basel.

[27] HENTSCH, L., 2010: Hrnčířská produkce Malé Strany ve vrcholném středověku, rkp. nepubl. diplomové práce ulož. na katedře archeologie při FF ZČU v Plzni.

[28] HRDLIČKA, L., 2005: Týnský dvůr a středověká Praha: archeologický výzkum 1976–1986. Praha.

[29] HULTHEN, B.–BRORSSON, T., 2007: Viking Age and early Medieval Pottery in western Russia, Archaeologisches Korrespondenzblatt 37, 597–610.

[30] KLÁPŠTĚ, J., 1981: O počátcích města Turnova. In: Praehistorica VIII. Varia Archaeologica 2, 289–293. Praha.

[31] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Změna – středověká transformace a její předpoklady. In: PA – Supplementum 2. Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993, 9–59. Praha.

[32] KLÁPŠTĚ, J., 2013: Počátky Markvarticů a jejich sídelní souvislost v Pojizeří – The beginnings of the Markvartici kingroup and their settlement contexts in the Jizera River region, AR LXV, 319–370.

[33] KLÁPŠTĚ, J.–ČULÍKOVÁ, V.–JEŽEK, M.–KAPLAN, M., 2000: Archeologický výzkum v Českém Dubě v roce 1996 – Die Ausgrabungen 1996 in Český Dub, AR LII, 25–52.

[34] KOCISZEWSKI, L.–KRUPPÉ, J., 1964: A method of physico-chemical investigation prompting the study of technology in the history of pottery production, Archeologia Polona 6, 158–184.

[35] MACHÁČEK, J., 2001: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno.

[36] MAIEROVÁ, H., 1997: Město hledá svou podobu. In: Turnovská vyznání. Sborník vydaný u příležitosti 725. výročí města Turnova, 15–28. Turnov.

[37] NECHVÍLE, M., 2003: Nové archeologické nálezy z hradu Frýdštejna, MVP 41, 211–222.

[38] NECHVÍLE, M., 2004: Všeň na Turnovsku ve světle archeologických nálezů – Všeň in der Turnover Region im Licht seiner archäologischen Funde, ASČ 8, 655–670.

[39] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách i na Moravě. Brno.

[40] NEUSTUPNÝ, E., 1994: Role databází v archeologii – The role of databases in archaeology, AR XLVI,

[41] 123–130.

[42] NOVÁČEK, K., 2003: Rezidualita v městských souvrstvích. In: Sedmdesát neústupných let. Sborník k životnímu jubileu prof. Evžena Neustupného (Šmejda, L.–Vařeka, P., edd.), 131–146. Plzeň.

[43] ORTON, C.–TYERS, P.–VINCE, A., 1993: Pottery in Archaeology. Cambridge.

[44] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[45] PEROUTKOVÁ MATĚJKOVÁ, K., 2008: Středověký a novověký Jičín ve světle archeologických nálezů a aspekt dobového hrnčířství, rkp. nepubl. diplomové práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[46] PIEKALSKI, J.–WACHOWSKI, K., 2004: Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Materialne przejawy życia codziennego. Wratislavia Antiqua 6. Wrocław.

[47] PÍCKA, J.–HŮRKOVÁ, J.–SCHNEIDERWINKLOVÁ, P., 2009: Odpadní jímky z Kašperských Hor – Abwassergruben aus Kašperské Hory (Bergreichenstein), AH 34, 103–159.

[48] PROSTŘEDNÍK, J., 1993: Zpráva o archeologických akcích Okresního muzea Českého ráje v Turnově za rok 1992, ZMHK 19, 29–35.

[49] PROSTŘEDNÍK, J., 1993a: Záchranný výzkum v Turnově na Mariánském náměstí, ZMVČ 19, 69–79.

[50] PROSTŘEDNÍK, J., 1995: Nálezová zpráva z předstihového archeologického výzkumu. Turnov (okres Semily), Náměstí Českého ráje, parc. č. 480/1, nepubl. rkp. ulož. v archivu Muzea Českého ráje v Turnově.

[51] PROSTŘEDNÍK, J., 1997: Archeologické výzkumy Okresního muzea Českého ráje v Turnově v roce 1996 – Archäologische Forschungen des Kreismuseums des Böhmischen Paradieses im Jahre 1996, ZČRP 10, 139–162.

[52] PROSTŘEDNÍK, J., 1998: NZ ze záchranného archeologického výzkumu 08/98, Turnov, okr. Semily, Dvořákova ul. čp. 287, parc. č. 62, nepubl. rkp. ulož. v archivu Muzea Českého ráje v Turnově.

[53] PROSTŘEDNÍK, J., 1999: Záchranný výzkum v Hluboké ul. čp. 140 v Turnově – Salvage excavations at Turnov, Hluboká Str. No. 140, ZMHK 25, 167–195.

[54] PROSTŘEDNÍK, J., 2000: Pravěké a středověké osídlení Turnova ve světle archeologických nálezů, ZČRP 13, 7–49.

[55] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera. Praha.

[56] RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1958: Zur Datierung und Problematik der Anfänge der rotbemalten Keramik in Böhmen. In: Epitymbion Roman Haken, 86–91. Praha.

[57] RZEŻNIK, P., 1995: Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X–XI wieku. Prace Komisji Archeologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Tom 14. Poznań.

[58] SCHEIDEMANTEL, D.–SCHIFER, T., 2005: Waldenburger Steinzeug, Archäologie und Naturwissenschaften. In: Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte. Band 44 (Oexle, J., ed.). Dresden.

[59] STOKSIK, H., 2007: Technologia warsztatu ceramicznego średniowiecznego Śląska w świetle badań specjalistycznych i eksperymentalnych. Wrocław.

[60] ŠIMÁK, J. V., 1903: Příběhy města Turnova nad Jizerou. Díl 1. Od založení města do r. 1620. Turnov.

[61] ŠTAJNOCHR, V., 2004: Hrnce pro tepelné zpracování pokrmů: studia funkcí novověké keramiky – Töpfe zur Hitzebehandlung von Speisen. Studien zu den Funktionen neuzeitlicher Keramik, ASČ 8, 801–851.

[62] THOMPSON, A.–GREW, F.–SCHOFILED, J., 1984: Excavation at Aldgate, Studies in Post-Medieval Archaeology 18, 1–148. | DOI 10.1179/pma.1984.001

[63] ULRYCHOVÁ, E., 2010: Záchranný archeologický výzkum v zámeckém parku v Jičíně v roce 2009 – The rescue archaeological excavation in the park of the castle of Jičín in 2009, ASČ 14, 441–448.

[64] VARADZIN, L.–ŠTEFAN, I., 2007: Raně středověká podhradní osada v Pšovce u Mělníka. Příspěvek k datování mladohradištní keramiky středočeského Polabí – The St. Lawrence's Basilica site of the Early Medieval settlement beneath the walls at Pšovka near Mělník. A contribution to the dating of Late "Hillfort" period ceramics of the Labe (Elbe) valley in Central Bohemia, AR LIX, 116–129.

[65] VAŘEKA, P., 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách – The erratic character of ceramic production in the High and Later Middle Ages in Bohemia, AR L, 123–137.

[66] VAŘEKA, P., 2002: Keramika pozdního středověku až počátku novověku z areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v Praze 1 (zjišťovací výzkum v letech 1998–1999), Archeologica Pragensia 16, 217–249.

[67] ZÁPOTOCKÝ, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie – Die mittelalterliche Keramik des nordböhmischen Elbegebietes. Morphologie und relative Chronologie, PA LXIX, 171–238.

[68] ZÁPOTOCKÝ, M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Praha.

[69] ZAVŘEL, J.–ŽEGKLITZ, J., 1990: Geochemical and petrographical studies of the post-mediaeval pottery of the Prague and Beroun regions. In: Studies in Post-Mediaeval Archaeology 1, 95–126. Praha.

[70] ZDANIEWICZ, R., 2012: The ceramic series from the Town Square in Gliwice. In: Archeology of a Pre-Industrial Town in Silesia: Case study Gliwice. Wratislavia Antiqua. Vol. 16, 82–100. Wrocław.

[71] ŽEGKLITZ, J., 2001: Svědectví střepů 3 – raně novověká keramika z Petřína. In: Zavřel, J. a kol., Pražský vrch Petřín, 108–113. Praha – Litomyšl.