Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov

Název: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov
Variantní název:
  • Neue Entdeckungen im Erzgebirge – wüstgelassene mittelalterliche Glashütten im Katastergebiet Výsluní (Sonnenberg), Bezirk Chomutov
  • New discoveries in the Krušné hory Mountains – a defunct mediaeval glassworks near Výsluní, Chomutov District
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 503-521
Rozsah
503-521
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roce 2006 byla lokalizována ve středních partiích Krušných hor, v severní části katastru dnešní obce Výsluní, okr. Chomutov, zaniklá středověká ves Spindelbach zmiňovaná písemnými prameny v rozpětí let 1356–1481. O rok později se podařilo detailním povrchovým průzkumem tamějšího prostoru objevit další lokality – tři vrcholně středověké sklárny. Jedna se nachází za východním, druhá za západním okrajem plužiny zaniklé středověké vsi Spindelbach a třetí sklárna byla zachycena přímo v intravilánu obce. Nízký počet užitkové keramiky z povrchových sběrů na sklárně I a II umožňuje pouze rámcové datování obou lokalit do 13. století. Stejnou dobu existence lze předpokládat u třetí sklárny. Podle dosavadních znalostí o topografii skláren a o organizaci výroby skla v období vrcholného středověku tvořila trojice skláren samostatný výrobní okruh.
The defunct mediaeval village of Spindelbach, mentioned in written sources in 1356–1481, was located in the central area of the Krušné hory mountains, in the north part of the cadastral area of today's village of Výsluní (Chomutov district) in 2006. A year later, detailed surface research of the area revealed three glassworks from the high Middle Ages. The first was found beyond the eastern edge of the fields surrounding the defunct village of Spindelbach, the second beyond their western edge, and the third glassworks was revealed within the territory of the village. A small amount of utility ceramics from surface collections on the sites of glassworks I and II enables only a rough dating of these locations to the 13th century. The same period of existence can be presumed for the third glassworks. Existing knowledge about the topography of glassworks and the organisation of glass manufacture in the high Middle Ages would indicate that the three glassworks formed an independent production unit.
Reference
[1] AČ: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, díl V (Palacký, F., ed.). Praha 1862.

[2] DD: Desky dvorské království českého, fond DD 366 a 550, Národní archiv Praha (citováno dle Profous 1951 a Sedláček 1923).

[3] RBM: Regesta Bohemiae et Moraviae VI, 175, č. 329 (citováno dle Svoboda–Šmilauer 1960, 281).

[4] BERNAU, F., 1893: Hassenstein. Česká Lípa.

[5] ČERNÁ, E., 1991: New evidence for Glass production in Bohemia during the high middle ages. In: Archaeology in Bohemia 1986–1990, 260–264. Praha.

[6] ČERNÁ, E., 1991a: Přínos archeologie pro poznání konstrukce sklářských pecí v období vrcholného středověku. In: Sborník z konference Sklářství, pece tavicí a pomocné. Olomouc 24.–25. 4. 1991, 1–11. Olomouc.

[7] ČERNÁ, E., 1992: Přínos archeologických výzkumů zaniklých skláren v severních Čechách pro poznání dějin středověkého sklářství. In: Historie sklářských technologií 92 – Dům techniky Ústí n. L. 1992, 44–53. Nový Bor.

[8] ČERNÁ, E., 1992a: Zur Glasherstellung im Sächsischen Erzgebirge des 15. Jahrhunderts. In: Kolloquium zur Glasherstellung im spätmittelalter, 13–25. Uhingen u. Heidelberg.

[9] ČERNÁ, E., 1992b: Nové poznatky o výrobě skla v okolí obce Moldava v Krušných horách na počátku vrcholného středověku, Archeologia technica 7, 4–13.

[10] ČERNÁ, E., 1993: Die Anfänge der mittelalterlichen Glaserzeugung in Böhmen. In: Annales du 12e Congrčs AIHV, Wien 1991, 357– 364. Amsterdam.

[11] ČERNÁ, E., 2003: Neue Belege für die mittelalterliche Glaserzeugung im nordwestlichen Böhmen. In : Glashütten im Gespräch. Berichte und Materialien vom 2. Internationalen Symposium zur archäologischen Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas (Steppuhn, P., hrsg.), 57–62. Lübeck.

[12] KŘIVÁNEK, R., 2007: Závěrečná zpráva o geofyzikálním průzkumu na základě HS č. 770120/07 na lokalitě Výsluní, okr. Chomutov, ulož. v Archivu ARÚ AV ČR Praha, v. v. i., č. j. 11534/07.

[13] LORBER, J., 1998: Zeměpisná vlastní jména Chomutovska. II. Pomístní jména 1 (oronyma a hydronyma). Chomutov.

[14] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách III. Praha.

[15] RAAB, R., 1995: Gedenkbuch der Gemeinde Wohlau. Höchst im Odenwald.

[16] RÖSLER, K., 1928: Die Ortsname. Heimatskunde d. Bezirkes Komotau III/1. Komotau.

[17] SEDLÁČEK, A., 1923: Hrady, zámky a tvrze Království českého XIV. Praha.

[18] SEDLÁČEK, A., 1998: Místopisný slovník historický království českého. Argo. Praha.

[19] SPINLER, J., 1943: Kleine Heimatskunde des Landkreis Pressnitz. Pressnitz.

[20] STŘEDOVĚKÉ SKLO, 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Katalog výstavy (Černá, E., ed.). Most.

[21] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách V (Dodatky). Praha.

[22] ŠIMÁK, J. V., 1938: České dějiny, díl 1, část 5. Středověká kolonisace v zemích českých. Praha.

[23] VELÍMSKÝ, T., 1998: Trans montes, ad fontes! (Přes hory k pramenům). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most.

[24] VELÍMSKÝ, T., 2002: Hrabišici, pánové z Rýzmburka. Praha.