Raně středověké nože ze Staré Boleslavi

Název: Raně středověké nože ze Staré Boleslavi
Variantní název:
  • Frühmittelalterliche Messer aus Stará Boleslav (Altbunzlau)
  • Early-Mediaeval knives from Stará Boleslav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 367-392
Rozsah
367-392
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Metalograficko-restaurátorský průzkum souboru 134 nožů získaných záchranným archeologickým výzku mem přemyslovského raně středověkého hradu ve Staré Boleslavi byl zaměřen na identifikaci morfologických a konstrukčních typů těchto předmětů. Návazné mezioborové studium sledovalo typologickou a konstrukční variabilitu této běžné složky hmotné kultury středověku a její vztah k nálezovému prostředí lokality v čase i prostoru.
Metallographic and restoration survey of a set of 134 knives yielded by rescue research at an early-mediaeval Przemyslid castle in Stará Boleslav focused on the identification of morphological and construction categorisation of these items. Subsequent interdisciplinary research traced variability of both type and production methods for this fixture of mediaeval material culture and its relation to the finds on the site in the given time and space.
Reference
[1] BARTOŠKOVÁ, A., 2003: Kostěná a parohová industrie ze Staré Boleslavi. In: Stará Boleslav, Mediaevalia Archaeologica 5 (Boháčová, I., ed.), 227–266. Praha.

[2] BÍLKOVÁ, M., 2008: Železné artefakty z přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi. Struktura nálezového fondu a typologie vybrané skupiny předmětů, nepubl. dipl. práce na ZČU v Plzni.

[3] BLAKELOCK, E.–McDONNELL, G., 2007: A review of metallographic analyses of early medieval knives, Historical Metalurgy 41 (1), 40–56.

[4] BOHÁČOVÁ, I., 2006: Archeologie o historii Staré Boleslavi, Studia mediaevalia Pragensia VII, 9–20.

[5] BOHÁČOVÁ, I., 2006a: Stará Boleslav – stav a perspektivy studia funkcí a prostorového uspořádání přemyslovského hradu, AR LVIII, 695–723.

[6] COWGILL, J.–DE NEERGAARD, M.–GRIFFITHS, N., 1987: Knives and scabbards. Woodbridge.

[7] FAKTOR, Z., 1994: Nože pravého muže. Praha.

[8] HOŠEK, J., 2003: Metalografie želez raného středověku z přemyslovského hradiště ve Staré Boleslavi. In: Stará Boleslav, Mediaevalia Archaeologica 5 (Boháčová, I., ed.), 277–292. Praha.

[9] HOŠEK, J.–BOHÁČOVÁ, I.–ŠILHOVÁ, A., v tisku: Early medieval knives from stronghold of Stará Boleslav, Bohemia – the second stage of metallographic investigation. In: Early Ironworking in Europe II, proceeding of Second International Conference, Plas Tan y Bwlch, September 2007.

[10] HOŠEK, J.–PROFANTOVÁ, N.–ŠILHOVÁ, A.–OTTENWELTER, E., 2007: Bohemian so-called surgical early medieval knives, Metallography 07, Acta Metallurgica Slovaca 1/2007, XIII, 932–937. Košice.

[11] HOŠEK, J.–ŠILHOVÁ, A., 2006: Metalograficko-restaurátorské průzkumy raně středověkých nožů, AR LVIII, 59–75.

[12] HOŠEK, J.–VELÍMSKÝ, F.–ŠILHOVÁ, A.–OTTENWELTER, E., 2007: Metallography of medieval knives from Malín (Bohemia). In: Archaeometallurgy in Europe 2007, Associazione Italiana di Metallurgia, CD-ROM. Aquileia.

[13] HRDLIČKA, L., 1973: Nález skalpelu na slovanském hradišti ve Vraclavi, HG 10, 219–223.

[14] KOSMAS: Kosmas, Chronica Boemorum, Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, MGH SRG NS II (Bretholz, B., ed.). Berlin 1923.

[15] LUTOVSKÝ, M., 1987: Raně středověký ranhojičský nůž z Budče, AR XXXIX, 576–577.

[16] McDONNELL, J. G., 1992: Metallurgical analysis of knives. In: Anglo-Scandinavian ironwork from Coppergate, Archaeology of York 17/6 (Ottaway, P., ed.), 591–599, fiche 2: C9–D12. London.

[17] MINASJAN, R. S., 1980: Četyre grupy nožej vostočnoj Jevropy epochy rannego srednovekovja (k voprosu o pojavlenii slavjanskych form v lesnoj zone). In: Archeologičeskij sbornik, Iskusstvo – Leningradskoje otdelenije, 68–74. Leningrad.

[18] OTTAWAY, P., 1992: Anglo-Scandinavian Ironwork from 16–22 Coppergate, The Archeology of York, Vol. 17: The small Finds. London.

[19] OTTENWELTER, E.–LEROUX, M.–DĚD, J., 2008: Archaeological tinned iron artefacts. In: Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram 2008, 76–82. Brno.

[20] PEETS, J., 2003: The Power of Iron. Tallin.

[21] PLEINER, R., 1967: Die Technologie des Schmiedes in der Großmährischen Kultur, SlArch XV, 77–188.

[22] PLEINER, R., 1979: K vývoji slovanské nožířské techniky v Čechách, AR XXXI, 245–256.

[23] PLEINER, R., 1982: Techniky kovářské výroby. In: Richter, M.: Hradišťko u Davle, 268–300. Praha.

[24] PLEINER, R., 1991: Die Technik der Schmiede im Mittelalterlichen Prag, Archaeologica Pragensia 11, 239–287.

[25] PLEINER, R., 1993: Die Technologie der Messerherstellung in der Frühmittelalterlichen Fürstenburg von Budeč, Böhmen, PA LXXXIV, 69–92.

[26] PLEINER, R., 2002: Předvelkomoravské Mikulčice: K metalografii některých železných výrobků, Z dějin hutnictví 31, 11–19.

[27] PLEINER, R., 2003: Metalografický rozbor středověkých železných nástrojů ze Sezimova Ústí. In: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa II (Krajíc, R., ed.), 173–194. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[28] SKRUŽNÝ, L., 1980: K některým zvláštnostem pohřebního ritu na slovanském pohřebišti v obci Bášť (o. Praha-východ). In: Slované 6.–10. století. Sborník referátů ze sympozia Břeclav-Pohansko 1978, 211–225. Brno.

[29] STARÁ BOLESLAV, 2003: Stará Boleslav, Mediaevalia Archaeologica 5 (Boháčová, I., ed.), Praha.

[30] TERECHOVA, N. N.–ROZANOVA, L. S.–ZAVJALOV, V. I.–TOLMAČEVA, M. M., 1997. Očerki po istorii drevnej železoobrabotki v Vostočnoj Jevrope. Moskva.

[31] ZAVJALOV, V. I., 2005: Istoria kuznečnogo remesla Permjan. Iževsk.