Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích

Název: Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích
Variantní název:
  • Neue Funde eines frühgotischen Mosaikpflasters im Klosterareal in Plasy
  • New finds of early-Gothic mosaic paving in the Plasy monastery
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 319-345
Rozsah
319-345
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V letech 1993–2008 proběhlo v areálu bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích několik desítek ZAV, zejména při pokládání inženýrských sítí a odvodnění objektů. Při snižování terénu došlo v několika místech k nálezům základů středověkých objektů, tak jak nám je v klášterním areálu přibližují popisy v barokních kronikách. Příspěvek je zaměřen na nálezy prvků raně gotické mozaikové dlažby z různých míst klášterního okrsku. Bohatý soubor neglazovaných pálených prvků (cca 25 typů) je popsán a předveden v obrazové příloze s uvedením analogií i jiných atypických tvarů.
A series of rescue research digs was carried out in 1993–2008 in the area of the former Cistercian monastery in Plasy, particularly in connection with the installation of underground services and the draining of the buildings. During a lowering of the terrain, the foundations of several mediaeval buildings were revealed, also conveyed by a baroque chronicle describing the monastery complex. This contribution centres upon the finds of elements of early-Gothic mosaic paving from various places in the monastery complex. A rich series of unglazed fired elements (ca. 25 types) is described and showcased in a pictorial supplement, including analogies and atypical shapes.
Reference
[1] BELCREDI, L., 1993: Archeologický výzkum kaple sv. Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, AH 18, 315–343.

[2] BŘICHÁČEK, P., 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z milevského premonstrátského kláštera, 79–89. Milevsko.

[3] BUKAČOVÁ, I., 1994: Založení plaského kláštera ve světle kroniky Tilia Plassensis. In: Vlastivědný sborník severního Plzeňska IV, č. 4, 5. Mariánský Týnec.

[4] BUKAČOVÁ, I., 1995: Tilia Plassensis, plaská bazilika – nejstarší a největší bazilika v českých zemích?, Vlastivědný sborník severního Plzeňska V, č. 1, 8–9. Mariánský Týnec.

[5] BUKAČOVÁ, I., 2005: Plaský klášter v historické ikonografii. In: Sborník Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny, 73–78. Mariánský Týnec.

[6] FRIEDL, A., 1919: Cisterciácký klášter v Plasích v době románské a přechodní, rkp. disertace, 43, ulož. v archivu FF UK, č. 976. Praha.

[7] FRIEDL, A., 1921: Archeologické bádání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasech, PA XXXV, 266–268.

[8] FRÝDA, F., 1984–1985: Plasy, klášter, okr. PS, Výzkumy v Čechách, 147. Praha.

[9] HAVLÍČEK, F., 1840: Popis klášterního areálu v Plasích k roku 1840, ulož. ve Státním okresním archivu Plzeň- sever se sídlem v Plasích, fond Farní úřad Plasy, přeloženo z pamětní knihy 3 z let 1836, neuspořádáno.

[10] HEJDOVÁ, D.–NECHVÁTAL, B., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách, PA LXI, díl 1–2.

[11] CHARVÁTOVÁ, K., 1992: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250, ČSPS 100, Muzejní a vlastivědná práce 30, 73–82.

[12] CHARVÁTOVÁ, K., 1992: Kolonizace plaského kláštera 1250–1420, ČSPS 100, Muzejní a vlastivědná práce 30, 223–232.

[13] CHARVÁTOVÁ, K., 2000: Počátky cisterckých klášterů v Čechách. In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře, 65–78. Praha.

[14] CHARVÁTOVÁ, K.–LÍBAL., D., 1994: Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku. Praha.

[15] CHUDÁREK, Z., 2003: Areál bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích, založení kláštera a jeho stavební dějiny v letech 1144–1620, vyhodnocení dosavadního poznání, ulož. na Krajském úřadě Plzeňského kraje. Plzeň.

[16] CHUDÁREK, Z., 2005: Některá nová zjištění o stavebním vývoji klášterního kostela NPM v Plasích ve 12.–14. století. In: Sborník Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny, 3–24. Mariánský Týnec.

[17] JUHA, J., 1983: Vodní systém pod konventem Plasy, rkp. dipl. práce ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[18] KAMENICKÁ, E., 1995: Stavební vývoj cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů. In: Sborník 850 let plaského kláštera: Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny, 93–106. Mariánský Týnec.

[19] KAMENICKÁ, E., 1996: Stavební vývoj cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů, upraveno, AH 21, 57–80.

[20] KAMENICKÁ, E., 1999: Nové nálezy v areálu cisterciáckého kláštera v Plasích. In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře, 35–45. Praha.

[21] KAMENICKÁ, E., 1999a: NZ – Plasy, ZAV severně od královské kaple, 1992/3, 1995/6, rkp. ulož. v archivu archeologického oddělení NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[22] KAMENICKÁ, E., 1999b: NZ – Plasy, ZAV u opěrné zdi kostela a před severním průčelím transeptu (sv. Bartoloměj) 1997, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni, č. 037-4-23308.

[23] KAMENICKÁ, E., 2005: K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí. In: Sborník Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny, 25–38. Mariánský Týnec.

[24] KAMENICKÁ, E., 2006: NZ – Plasy, ZAV při Speleo-dokumentaci sondy na základový rošt konventu 1994, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni, č. 037-4-24240.

[25] KAMENICKÁ, E., 2007: NZ – Plasy, ZAV konvent, bývalý zimní refektář, odvlhčovací kanály 1995, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni, č. 037-4-24219.

[26] KAMENICKÁ, E., 2008: NZ – Plasy, ZAV severně od klášterního kostela, příprava pro projekt odvodnění, 2000/01, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni, č. 037-4-24317.

[27] KAMENICKÁ, E., 2008a: NZ – Plasy, ZAV jižně od kostela Nanebevzetí Panny Marie. Nález apsid 2003, ZAV kapitulní síně 2004, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni, č. 037-4-24360.

[28] KAMENICKÁ, E., 2008b: NZ – Plasy, ZAV na místě zaniklého laického kostela P. Marie Růžencové u brány, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni, č. 037-4-24431.

[29] KOČKA, V., 1930: Dějiny politického okresu Kralovického. Kralovice.

[30] KUTHAN,V., 1968: Zpráva o průzkumu konventu v Plasích, okr. Plzeň-sever. In: Krasová sekce sboru ochrany přírody Společnosti NM, pobočka Plzeň, ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[31] LÁBEK, L., 1920: Zpráva z komise v deníku, rkp. ulož. v ZČM, archiv archeologického oddělení středověkých dějin.

[32] LANCINGER, L.–HORYNA, M., 1980: Stavebně historický průzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie Plasy, ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Praze, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[33] LANCINGER, L.–LÍBAL, D., 1985: Historický vývoj klášterního areálu v Plasích, souhrn a doplňky, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. Plzni.

[34] LANCINGER, L.–PAVLÍK, M., 1974: Stavebně historický průzkum – Plasy, hospodářský dvůr, 2. díl projektová dokumentace SURPMO Praha, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[35] LANCINGER, L.–PAVLÍK, M., 1975: Stavebně historický průzkum prelatury Plasy, SURPMO Praha, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[36] LANCINGER, L.–PAVLÍK, M., 1975a: Stavebně historický průzkum sýpky s královskou kaplí Plasy, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[37] LANCINGER, L.–PAVLÍK, M., 1976: Stavebně historický průzkum konventu Plasy, ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[38] LEROUX-DHUYS, J. F., 1998: Cistercian abbeys. History and architecture, 108. Paris.

[39] MENCL, V., 1958: Počátky středověké architektury v jihozápadních Čechách, ZPP 18.

[40] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[41] MERHAUTOVÁ, A., 1988: Skromné umění. Praha.

[42] NECHVÁTAL, B.–LOSOS, L., 1972: Rekonstrukce raně středověké dlažby v královské kapli Plasích u Plzně, AR XXIV, 529–539.

[43] NOVÁČEK, K., 2000: Plasy, okr. Plzeň – sever, Výzkumy v Čechách, 159. Praha.

[44] NOVÁČEK, K., 2001: Kladruby, areál bývalého benediktinského kláštera, NZ o archeologickém výzkumu 1995–2000, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni, č. 037-4-23330.

[45] PODLAHA, A., 1909: Popisy kláštera a kostelů v Plasích, z rkp. r. 1744, PA XXIII, 223–232.

[46] PODLAHA, A., 1909a: Sbírka pramenů církevních dějin českých stol. XVI–XVIII, část 1: Chronici Plassensis privati "Tillia Plassensis" inscripti F. M. Vogt, část 2: B. Scheppl: De abbatibus monasterii Plassensis. De monasterii Plassensis professis. Praha.

[47] PODLAHA, A., 1909b: Posvátná místa Království českého III. Praha.

[48] PODLAHA, A., 1912: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kralovickém. Praha.

[49] POJSL, M., 1990: Velehrad, stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera. Brno.

[50] REICHERTOVÁ, K., 1965: NZ, ulož. v ARÚ Praha, č. j. 3086/65.

[51] RÜFFER, H., 1999: Orbis cisterciensis. Berlin.

[52] ŘEHÁK, J. A KOL., 1993: Klášter Plasy, zavodňovací a odvodňovací systém, speleologický průzkum I, SPELEO – Řehák, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[53] ŘEHÁK, J. A KOL., 1994: Klášter Plasy, zavodňovací a odvodňovací systém, speleologický průzkum II. a III. část, SPELEO – Řehák, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[54] ŘEHÁK, J. A KOL., 1995: Vodní systém plaského kláštera. In: Sborník 850 let plaského kláštera: Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny, 93–106. Mariánský Týnec.

[55] ŘEHÁK, J. A KOL., 1996: Klášter Plasy, speleologický průzkum IV. část, SPELEO – Řehák, ulož. v projektovém archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[56] SCHEPPL, B., 1744: Lapis sepulchralis (k 600. výročí založení kláštera), ulož. v archivu NM v Praze, fond Plasy, F 160, užito překladu P. Anzenbachera po r. 1950, rkp. v soukromém vlastnictví, nečíslováno.

[57] SOMMER, P., 1983: K otázce využití nových písemných pramenů v archeologické praxi, AH 3, 531–540.

[58] SOMMER, P.–FOLTÝN, D.–VLČEK, P., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

[59] SOMMER, P.–WALDHAUSER, J., 2000: Nová etapa archeologického výzkumu opatského chrámu cisterciáckého kláštera Hradiště nad Jizerou (1995–1999). In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře, 50–54. Praha.

[60] SOUKUP, R., 1953: Kronika města Plas, ulož. ve Státním okresním archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, fond MNV Plasy, neuspořádáno.

[61] ŠIMÁK, J. V., 1930: Klášter Hradiště. In: Soupis památek historických a uměleckých v okresu Mnichovohradišťském, 367–412. Praha.

[62] VANBRUGGHE, N., 1998: Carrelages cisterciens médiévaux, 116–121. In: Citeaux 10, L’épopée cistercienne, 116–121. Dijon.

[63] VINAŘ, J., 2001: Projekt odvodnění kostela Nanebevzetí P. Marie v Plasích, ulož. v archivu NPÚ, ú. o. p. v Plzni.

[64] VOGT, M., 1729: Tillia plassensis, užito překladu P. Anzenbachera po r. 1950, rkp. v soukromém vlastnictví, nečíslováno.

[65] VŠETEČKOVÁ, Z., 1995: Nástěnné malby v bývalé královské kapli v Plasech a vliv plaského kláštera na monumentální malbu v kostele v Potvorově, Kožlanech a Plané nade Mží. In: Sborník k 850 let plaského kláštera, 40–45. Mariánský Týnec.

[66] WOCEL, J. E., 1864: Ostatky chrámu bývalého kláštera Hradiště n. Jizerou, PA VI, 23–34.

[67] ZILYNSKYJ, B., 2000: K stavebním aktivitám v plaském klášteře na počátku 17. století. In: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře, 187–192. Praha.