Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech

Název: Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech
Variantní název:
  • Die kirchliche Sachkultur in archäologischen Quellen
  • Church material culture in archaeological sources
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 543-561
Rozsah
543-561
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek přináší souhrn poznatků v oblasti archeologického výzkumu církevní kultury a náboženského života v Čechách během středověku a novověku. Shrnuty jsou výsledky dosavadních výzkumů v oblasti výstavby a funkce církevních staveb, jejich vybavení, liturgických funkcí a nejrůznějších aspektů náboženského života a jeho odrazů v archeologických pramenech.
This contribution summarises the state of archaeological research into church culture and religious life in the Czech lands in the Middle Ages and the modern age. It sums up the outcome of research in the fields of construction and function of religious buildings, their equipment, liturgical functions and various aspects of religious life and its reflections in archaeological sources.
Reference
[1] ACHTERBERG, H., 1930: Interpretatio christiana. Verkleidete Glaubensgestalten der Germanen auf den deutschem Boden. Leipzig.

[2] BARTLOVÁ, M., 2001: Poctivé umění. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400–1460. Praha.

[3] BARTLOVÁ, M., 2003: Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění. Brno.

[4] BAŽANTOVÁ, N., 1988: Mitra svatého Vojtěcha, Památky a příroda 12, 401–406.

[5] BAŽANTOVÁ, N., 1996: Svatováclavské textilní relikvie – The Textile Relics of St. Wenceslas, Listy filologické 119, 19–51.

[6] BAŽANTOVÁ, N.–STEHLÍKOVÁ, D., 1987: Pontifikální rukavice sv. Vojtěcha, Památky a příroda 13, 400–407.

[7] BEITRÄGE, 1998: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 14, 1998. Wien.

[8] BENEŠ, J.–HRABÁKOVÁ, K., 1998: Průzkum relikviáře sv. Inocence v kostele Navštívení Panny Marie ve Vimperku, ZPP 58, 89–90.

[9] BLÁHA, J., 1993: Archeologický doklad modlitební šňůry ze 14. století v Olomouci. Příspěvek ke genezi růžence. In: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 2002, 43–48. Olomouc.

[10] BLÁHA, J., 1994: Nález středověké hliněné plastiky "Ježíška" v Prostějově, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 1, 33–36.

[11] BLÁHA, J., 2002: Dva nálezy drobné hrnčířské plastiky Madony s dítětem z Olomouce. Několik doplňků ke studiu devocionálií a lidové zbožnosti ve středověku. In: Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, 21–30. Praha.

[12] BLÁHA, J.–KONEČNÝ, L., 2005: K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha – Zu den Anfängen der Stadt Telč mit besonderer Rücksicht zur Problematik des Vorlokationhofes mit der Kirche des Hl. Geistes, AH 30, 125–148.

[13] BORKOVSKÝ, I., 1960: Piscina ve tvaru kříže ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě, AR XII, 680–700.

[14] BRAUN, J., 1924: Der christliche Altar in seiner geschichtlichen entwicklung 1–2. München.

[15] BRAVERMANOVÁ, M., 2001: Nové poznatky o nejstarších textiliích z relikviářového hrobu sv. Ludmily – Neue Erkenntnisse von den ältesten Textilien aus dem Relikviengrab der Heiligen Ludmila, AH 26, 447–486.

[16] BRAVERMANOVÁ, M., 2002: Hrob sv. Ludmily. In: Střed Evropy kolem roku 1000, 467. Praha.

[17] BRAVERMANOVÁ, M., 2004: Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě – Gräber der Prager Bischofe in der St. Weit Kathedrale auf der Prager Burg, AH 29, 599–613.

[18] BRAVERMANOVÁ, M.–OTAVSKÁ, V., 2003: Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebíře – Der bergräbnisschuh wahrscheinlich des Bischofs Šebíř (Severus), AH 28, 503–524.

[19] BŘICHÁČEK, P., 2007: Nebe a peklo na zemi. Románské a raně gotické dlaždice z premonstrátského kláštera v Milevsku. Milevsko.

[20] BURIAN, V., 1960: Nálezy románských (?) olověných plaket se symboly evangelistů v Olomouci, Numismatické listy XV, 67–70.

[21] BURIAN, V., 1983: Altarologické poznatky z výzkumu kartouzy v Dolanech u Olomouce, Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci 226, 1–16.

[22] CIMBŮRKOVÁ, P., 2007: Přehled devocionálií nalezených při antropologickém výzkumu v kryptě kostela sv. Mikuláše ve Znojmě – Übersicht über die bei der anthropologischen Erforschung in der Krypta der St.-Nikolaus-Kirche in Znaim (Znojmo) gefundenen Devotionalien, JM 43, sv. 46, 183–211.

[23] ČECHURA, M., 2003: Kostel sv. Ducha ve Všerubech. Výsledky archeologického výzkumu 2000–2002 – Die Heilig-Geist-Kirche in Všeruby. Ergebnisse der archäologischen Untersuchung 2000–2002. In: Dějiny staveb 2002, 41–45.

[24] ČECHURA, M., 2004: Nález kostí ve zdivu kostela sv. Vavřince ve Strašicích, Barňák – Strašický měsíčník XII, č. 11, 9–10.

[25] ČERNÁ, E., 2004: Svědectví archeologických nálezů okenních skel – Zeugnisse archäologischer Fensterglasfunde, Svorník 2, 21–32.

[26] DENKSTEIN, V., 1991: Der erste mittelalterliche Kronenleuchter, Umění XXXIX, 481–489.

[27] DENKSTEIN, V., 1992: Někdejší vyšehradský lustr z r. 1129. In: Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061–1092), 83–91. Praha.

[28] DOMEČKA, L., 1936: Královéhradečtí konváři a jejich křtitelnice. Hradec Králové.

[29] DRAGOUN, Z., 1994: Akustické nádoby v rotundě sv. Kříže na Starém městě Pražském, PRP I, č. 1, 114–118.

[30] DRAGOUN, Z.–HAVRDA, J., 1996: Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém městě Pražském – Plakette mit dem Symbol des Evangelisten Lukas aus der Kirche des Hl. Leonard in Prag, Altstadt, PRP III, č. 1, 115–118.

[31] DRAKE, C. S., 2001: The Romanesque Fonts of Northern Europe and Scandinavia. Woodbridge.

[32] DURDÍK, T., 1983: Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku – Wirtschaftobjekte und Produktionsbelege auf Burgen im Flussgebiet der Berounka und in nördlichen Podbrdsko, AH 8, 471–478.

[33] DVOŘÁKOVÁ, H., 2000: Me tibi dedico. Votivní dary v okruhu lidové religiozity. Brno.

[34] DVOŘÁKOVÁ, H., 2006: Svět pod sklem. Podoby vosku. Brno.

[35] EPIGRAPHICA, 2005: Epigraphica & sepulcralia. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR v letech 2000–2004 (Prix, D.–Roháček, J., edd.). Praha.

[36] FABIAN, V., 1906: Křtitelnice ve sbírkách musea království Českého, PA 22, 239–246, 323–336.

[37] FABIAN, V., 1910: Cínové křtitelnice v pražských chrámech, Památky archaeologické a místopisné 24, 19–34, 113–122.

[38] FALTÝNEK, K., 2000: Záchranný archeologický výzkum v kapli sv. Jiří a v kostele sv. Marka v Litovli. In: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 1999, 76–82. Olomouc.

[39] FLODR, M., 1983: Technologie středověkého zvonařství. Brno.

[40] FROLÍK, J., 1988: Druhý archeologický nález kalicha z Pražského hradu – The Second Archaeological Find of a Chalice from Prague Castle, Sborník Kruhu přátel Muzea hlavního města Prahy 1, 95–102.

[41] FROLÍK, J.–MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.–RŮŽIČKOVÁ, E.–ZEMAN, J., 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Praha.

[42] FROLÍK, J.–SIGLOVÁ, V., 2005: Poznámky ke konzervování církevního náčiní z hrobů na Pražském hradě – Bemerkingen zur konservierung von Metalgefassen aus Gräbern auf der Prager Burg. In: Castrum Pragense 6, 75–88.

[43] FRÖHLICH, J., 1990: AH 14/89 (rec.), Výběr 27, 384–385.

[44] FRÝDA, F.–STEHLÍKOVÁ, D., 1996: Umělecká řemesla. In: Gotika v západních Čechách (Fajt, J., ed.), 487–570. Praha.

[45] FUNDORT KLOSTER, 2000. Fundort Kloster. Archeologie im Klösterreich. Katalog zur Ausstellung im Stift Altenburg vom 1. Mai bis 1. November 2000. Fundberichte au Östereich, Materialheft A8, Schriftleitung Horst Adler. Wien.

[46] GROSMANNOVÁ, D., 2002: Medaile a svátostky poutních míst na Moravě, Numismatik 7, 20–22.

[47] GROSMANNOVÁ, D., 2002a: Medaile, svátostky a odznaky Svatého Hostýna – Medaillen, Weihemünzen und Abzeichen zum Thema "Svatý Hostýn". In: Peníze v proměnách času 3, 11–23.

[48] GRÖNKE, E.–WEINLICH, E., 1999: Nürnberg, ein Produktionszentrum spätmittelalterlicher Tonfiguren? Eine eher ernüchternde Zwischenbilanz. In: Nürnberg. Archäologie und Kulturgeschichte (Friedel, B.–Frieser, C., Hrsg.), 217–229. Nürnberg.

[49] GUREVIČ, A., 1996: Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku. Jinočany.

[50] HAUNER, E., 1942: Premonstrátské medaile, jetony, známky a odznaky bývalé českomoravské cirkarie, Numismatický časopis XVIII, 33–36.

[51] HEJNA, A., 1977: Založení a stavební vývoj kostel P. Marie v Mostě, PA LXVIII, 433–470.

[52] HORNÍČKOVÁ, K., 1998: The Power of the Word and the Power of the Image, Byzantinoslavica 59, 239–246.

[53] HORNÍČKOVÁ, K., 1999: The Byzantine Reliquiary Pectoral Crosses in Central Europe. Byzantinoslavica 60, 213–250.

[54] CHARVÁTOVÁ, K.–VALENTOVÁ, J.–CHARVÁT, P., 1985: Sídliště 13. století mezi Malínem a Novými Dvory, o. Kutná Hora – A 13th Century Settlement between the Communities of Malín and Nové Dvory, District Kutná Hora, PA LXXVI, 101–167.

[55] CHRISTINER, R., 1992: Mittelalterliche Taufbecken in Österreich. Graz.

[56] CHVÁTAL, T., 2001: Pokus o sondu do činnosti zvonařské dílny z období gotiky. Rozbor radničních účtů města Zhořelce z roku 1377 – Eine Analyse der Rathausrechnungen der Stadt Görlitz aus dem Jahre 1377, Ústecký sborník historický 2001. Gotické umění a jeho historické souvislosti I, 249–260.

[57] CHVÁTAL, T., 2003: Život a tvorba pozdně gotického zvonaře a konváře Tomáše z Litoměřic (1485?–1537?) – Das Leben und Schaffen des spätgotischen Glocken- und Kannengiessers Tomáš aus Litoměřice (1485–1537), Ústecký sborník historický 2003/1. Gotické umění a jeho historické souvislosti II, 453–473.

[58] CHVÁTAL, T.–KRČMÁŘ, L., 2006: Obrazy z dějin českého zvonařství. Rekviziční fotografie z první světové války ze sbírek Západočeského muzea v Plzni. Domažlice.

[59] JANČAŘOVÁ, M., 2002: Kampanologický průzkum v okrese Opava, Sborník Státního památkového ústavu v Ostravě 2001, 108–112.

[60] JESENSKÝ, V., 1995: Nález ozvučnicových nádob v klenbě presbytáře kostela sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy, PSČ 9, 52–55.

[61] KLSÁK, J., 2006: Prezentace archeologického výzkumu zaniklého středověkého kostela sv. Mikuláše pod Krudumem. Karlovy Vary.

[62] KLSÁK, J.–HEREIT, P., 1994: Votivní předměty od sv. Linharta – Die Votivgegenstände der St. Leonhard Kirche, Historický sborník Karlovarska 2, 31–37.

[63] KOCH, R., 1999: Gussformen für kleine Smuckanhänger des späten Mittelalters. In: Nürnberg. Archäologie und Kulturgeschichte (B. Friedel, B.–Frieser, C., Hrsg.), 230–237. Nürnberg.

[64] KRÁLÍKOVÁ, M., 2005: Devocionálie z bývalého hřbitova na místě dnešního kostela sv. Václava v Břeclavi, JM 41, sv. 44, 285–296.

[65] KOSTÍLKOVÁ, M., 1975: Pastoforium katedrály sv. Víta v Praze, Umění XXIII, 536–543.

[66] KOSTÍLKOVÁ, M., 2003: Středověký relikviář nalezený v makovici jižní věže katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, Pražský sborník historický 32, 5–35.

[67] KUBKOVÁ, J., 1996: Baptisterium a architektura českého středověku – Das Baptisterium und die Architektur des tsechischen Mittelalters, AH 21, 131–137.

[68] KUCZYŃSKA, M., 1984: Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce. Lublin.

[69] KUCZYŃSKA, M., 1984a: Średniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce, Rocznik Historii Sztuky 14, 6–77.

[70] KYBALOVÁ, L.–LUNGA, R.–VÁCHA, P., 2005: Pražské zvony. Praha.

[71] KYPTA, J., 1997: Problematika interpretace drobných keramických koníčků s jezdcem ve 13. století – Zur Problematik der Interpretation der kleinen keramischen Pferdchen mit Reiter im 13. Jahrhundert, ČSPS 105, Muzejní a vlastivědná práce 35, 207–210.

[72] LCI: Lexikon der Christlichen Ikonographie, herausgegeben von Engelbert Kirschbaum/. SJ, Bde. 1–8. Freiburg im Breisgau 1968–1976, Rom–Freiburg–Basel–Wien 2 1990, 3 1994.

[73] LMA: Lexikon des Mittelalters I–IX. Lechen am Zürichsee 1999, München 2 2002.

[74] LUNGA, R., 1996: Soupis a dokumentace zvonařských památek v Praze, Zprávy Klubu za starou Prahu 2, 32–34.

[75] LThK: Lexikon für Theologie und Kirche 1–10. Freiburg im Breisgau 1930–1938; 10 Bde w. Registerband, Freiburg im Breisgau 2 1957–1965.

[76] MATOUŠEK, V., 1993: Nález kostí ve zdivu kostela sv. Stanislava v obci Mořina, ZPP LIII, 284–285.

[77] MARKUŠOVÁ, K., 2001: Pastofóriá vo východoslovenských kostoloch – Sacrament-houses in East-Slovakian churches, SASM 3–4, 365–380.

[78] MARKUŠOVÁ, K., 2001a: Pastofóriá na východnom Slovensku, Pamiatky a múzeá 50, č. 3, 20–24.

[79] MĚCHUROVÁ, Z., 1988: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně, ČMMZ LXXIII, 71–78.

[80] MĚCHUROVÁ, Z., 1990: Projevy duchovní kultury ve hmotných památkách na Moravě a ve Slezsku – Ausserungen der Geistkultur in materiallen Denkmälern Mährens und Schlesiens, AH 15, 311–321.

[81] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2006: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. Praha.

[82] MICHNA, P.–POJSL, M., 1988: Románský palác na olomouckém hradě. Archeologie a památková obnova. Brno.

[83] MILITKÝ, J., 2005: Nálezy mincí na Českokrumlovsku, SbNM A LIX.

[84] MLČÁK, L., 1993: Předběžné výsledky soupisu zvonů v šumperském okrese. In: Památkový ústav v Olomouci. Výroční zpráva 2002, 89–90. Olomouc.

[85] MLČÁK, L., 1995: Gotické a renesanční zvony okresu Šumperk, Severní Morava 70, 51–55.

[86] MLČÁK, L., 1998: Gotické a renesanční zvony na Bruntálsku – Gotische und renaissance Glocken im Gebiet von Bruntál, ČSZM-B 47, 97–107.

[87] MLČÁK, L., 2001: Heraldická a sfragistická výzdoba gotických a renesančních zvonů na severní Moravě a ve Slezsku – Wappen- und Siegeldekorationen der Gotik- und Renaissanceglocken in Nordmähren und Schlesien, ČSZM-B 50, 1–7.

[88] NECHVÁTAL, B., 1979: Frühmittelalterliche Reliquienkreuze aus Böhmen, PA LXX, 213–251.

[89] NECHVÁTAL, B., 1992: Vyšehrad a archeologie. In: Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061–1092), 112–139. Praha.

[90] NECHVÁTAL, B., 2000: Raně středověké baptisterium na Vyšehradě – Frühmittelalterliche Baptisterium in Vyšehrad, AH 25, 323–333.

[91] NOVÁK, M., 2004: Príspevok k výskumu stredovekých kamenných krstiteľníc na Slovensku – Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen Steintaufbecken in der Slowakei, AH 29, 507–522.

[92] NOVOTNÁ, D., 1999: Věž kostela sv. Ducha v Telči – Der Hl. Geist-Kirchenturm in Telč, PRP I, 60–67.

[93] NOVÝ, M., 2000: Ašské luteránské medaile, Sborník Chebského muzea 1999, 74–79.

[94] OMELKA, M., 2006: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice č. p. 322/III v Praze – The find of unusually divided medallion with motif of St. Benedict's cross and Zachary's blessing from Šporkova street, house No. 322/III in Prague, Archaeologica Pragensia 18, 143–152.

[95] ORIŠKO, Š., 2001: Poznámky k výskumu románských krstiteľníc, Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 4, 45–50.

[96] ORIŠKO, Š., 2001a: Neskororománskekamenné krstiteľnice z oblasti Banskej Štiavnice – Die spätromanischen Stein tauf becken aus dem Gebiet von Banská Štiavnica AH 26, 429–439.

[97] ORNA, J., 2006: Drobná středověká figurální keramická plastika z Plzně, ČSPS 114, Muzejní a vlastivědná práce 44, 206–208.

[98] OTTE, H., 1883: Hanbuch der kirchlichen Kunst-archäologie 1–2. Leipzig.

[99] PETR, F., 1957: Nález hliněných nádob zazděných v klenbě kostela v Pošné, ZPP 17, 207.

[100] PODLAHA, A.–TUMPACH, J., 1912–1916: Český slovník bohovědný 1–4. Praha.

[101] PODS, A., 1988: Votivschiffe. Rendsburg.

[102] POULÍK, J., 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha.

[103] PROCHÁZKA, Z., 2007: Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Kostelci – Die Kirche der Geburt des heiligen Johannes des Täufers in Kostelec, Dějiny staveb 2007, 136–146.

[104] MACHÁČKOVÁ, H.–PROSTŘEDNÍK, J., 2003: Nudvojovické enkolpion – Enkolpion aus Nudvojovice, Archeologie ve středních Čechách 7, 683–689.

[105] PŘIBYL, B., 1931: Soupis československých svátostek, katolických medailí a jetonů. Praha.

[106] PŘIBYL, B., 2006: Medaile a svátostky k poctě sv. Václava. Soupis medailí a svátostek s obrazem sv. Václava i těch, jež s jeho kultem souvisejí, nebo světce vzpomínají. Posel z Budče 23, 39–50.

[107] PUDELKO, G., 1932: Romanische Taufsteine. Berlin.

[108] RATAJ, J.–SOMMER, P., 1997: Nález křížku typu Caravaca v Praze 4 – Michli – Find of a Caravaca-type cross at Praha 4 – Michle. In: SbSPS 1, 137–142.

[109] SACRARIUM, 1862: Sakrarium. Časopis katolického duchovenstva 42, 152–154.

[110] SKEMER, D. C., 2006: Binding Words. Pennsylvania.

[111] SKRUŽNÝ, L., 1995: Zdroje vody – místa pohanských a křesťanských kultů – zdroje pitné a užitkové vody, jejich úprava, rozvod a možné zdroje ikonografického materiálu – Wasserquellen – Orte der heidnischen und christlichen Kulte Quellen des Trink- und Gebrauchtswassers und Möglichkeiten der Ikonographie, AH 20, 631–644.

[112] SLÁMA, J., 2006: Několik poznámek k hrobům přemyslovských knížat na Pražském hradě – Some notes on the graves of the Přemyslid princes at Prague castle. In: Na prahu českých dějin. Sborník prací Jiřího Slámy. SMP 6, 213–221.

[113] SLIVKA, M., 2001: Doterajšie poznatky z dejín a kultúry kresťanstva na Slovensku (4.–15. stor.) – Knowlege on the history and culture in Slovakia (4.–15. century), SASM 3–4, 17–50.

[114] SLIVKA, M., 2002: Cirkevné dejiny v archeologických prameňoch, Pamiatky a múzeá 3, 8–12.

[115] SOMMER, J., 1999: Poznámky k typologii, konstrukci a provozu gotických venkovských kostelů v Čechách – Bemerkungen zur Typologie, Konstruktion, und Betrieb der gotischen Landskirchen in Böhmen, ČSPS 107, Muzejní a vlastivědná práce 37, 1–14, 65–77.

[116] SOMMER, J., 2000: Pozůstatky dřevěné gotické okenní kružby v kapli sv. Kateřiny ve Varvažově na Písecku, ČSPS 108, Muzejní a vlastivědná práce 38, 29–33.

[117] SOMMER, J., 2004: Gotická kostelní okna bez zasklení – Gotische Kirchenfenster ohne Verglasung – einige Beispiele, Svorník 2, 103–108.

[118] SOMMER, J. A KOL., 1992: Průzkum gotických kostelů v Budňanech a Mořině, ZPP 52, 21–27.

[119] SOMMER, P., 1983: K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi – Zur frage der Auswertung neuzeitlicher schriftlicher und archäologischer Quellen, AH 8, 531–540.

[120] SOMMER, P., 1989: K poznání české církevní hmotné kultury 13. století – Zur Erkenntnis der tschechischen materiallen Kirchenkultur des 13. Jahrhunderts, AH 14, 53–63.

[121] SOMMER, P., 1992: Ilustrace k duchovní kultuře českého baroka. In: SbSPČ 3, 167–170.

[122] SOMMER, P., 1993: Interpretace nálezu lidských kostí ve zdivu kostela sv. Stanislava v obci Mořina, ZPP 53, 285–286.

[123] SOMMER, P., 1996: Christianizace střední Evropy a archeologické prameny – Christianisierung Mitteleuropas und die archäologischen Quellen, SlAnt XXXVII, 137–145.

[124] SOMMER, P., 1997: Der Grundstein der Rundkirche von Levý Hradec. In: Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi 586–595. Praha.

[125] SOMMER, P., 2001: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, 144–174. Praha.

[126] SOMMER, P., 2001a: Základová obětina ze Sázavského kláštera – Bauopfer aus Kloster Sázava. In: In memoriam Jan Rulf, PA – Supplementum 13, 370–375.

[127] SOMMER, P., 2005: Základová obětina z mochovského kostela – Ein Bauopfer aus der St. Bartholomäus Kirche in Mochov. In: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana (Royt, J.–Ottová, M.–Mudra, A., edd.), 493–496. Praha.

[128] SOMMER, P., 2007: Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve. Praha.

[129] SPISY, 2006: Spisy o Saint-Denis (Adámková, I., ed.). Praha.

[130] STARÁ, D., 1999: Středověký poutní odznak z dolnovavorského Bogenu – Ein mittelalterliches Pilgerzeichen von Bogenberg (Niederbayern), PRP VI, č. 1, 47–49.

[131] STEUSLOFF, W., 1981: Votivschiffe. Schiffsmodelle in Kirchen zwischen Wismarbucht und Oderhaff. Rostock.

[132] STRÁNSKÝ, K.–USTOHAL, V.–MAZÁČ, L.–BLAŽÍKOVÁ, J., 2002: Chemické složení zvonů v průběhu věků, Z dějin hutnictví 32, 21–26.

[133] SUCHÝ, J., 1924: Liturgické předpisy o oltáři a jejich závaznost, Časopis katolického duchovenstva 65, 48–55, 344–350, 611–615, 718–722.

[134] ŠEBESTA, P., 1989: Nové příspěvky ke stavebnímu vývoji Chebu – Neu Beiträge zur Bauentwicklung Chebs im 13. Jahrh, AH 14, 123–130.

[135] ŠMAHEL, F., 1989: Silnější než víra: Magie, pověry a kouzla husitského věku – Stärker als der Glaube: Magie, Aberglaube und Zauber in der Epoche des Hussitismus, Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30/2, 31–51.

[136] ŠMAHEL, F., 1990: Archeologické doklady středověké duchovní kultury – Archäologische Belege der mittelalterlichen Geisteskultur, AH 15, 295–310.

[137] ŠPAČEK, L., 1963: Akustická nádoba z Ostrovského kláštera, ČNM-A CXXXII, 139–140.

[138] TERYNGEROVÁ, H., 2002: Středověké poutnictví a jeho odraz v archeologickém materiálu. K nálezu poutního odznaku z Opavy. In: Pro Arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, 31–34. Praha.

[139] UHLÍŘ, Z., 2003: Středověké kazatelství v českých zemích: nástin problematiky. Online: http://digit.nkp.cz/mns/uhlir_kazatelstvi.htm.

[140] UNGER, J., 1984: Středověké votivní předměty z Mušova (výzkum 1977–1979), Sbírky Regionálního muzea v Mikulově. Mikulov.

[141] UNTERMANN, M., 2003: "primus lapis in fundamentum deponitur". Kunsthistorische Überlegungen zur Funktion der Grundsteinlegung im Mittelalter. In: Cistercienser. Brandenburgische Zeitschrift rund um das cisterciensische Erbe 6, Heft 23, 5–18.

[142] VÁCHA, P., 1993: Zvony okresu Nymburk. Informace o současném stavu zvonového inventáře, PSČ 7, č. 3, 30–40.

[143] VÁŇA, Z., 1995: Přemyslovská Budeč. Archeologický výzkum hradiště v letech 1972–1986. Praha.

[144] VARHANÍK, J., 1997: Nález akustických nádob v kostele minoritského kláštera v Chebu – Funde der akustischen Gefässe in der Kirche des Minoritenklosters in Cheb (Eger), AH 22, 315–319.

[145] VARHANÍK, J.–ZAVŘEL, J., 1989: Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek – Resonanzgefässe aus dem Presbyteriumsgewölbe der Kirche Sankt Galli in Myšenec, Bez. Písek, AH 14, 339–346.

[146] VAŘEKA, P., 1994: Customs and rites connected with the building process of a rural house and its importance for the study of archaic notions about space and landscape. In: Mediaevalia archaeologica Bohemica 1993, PA – Supplementum 2, 139–144.

[147] VELÍMSKÝ, T., 1991: Město na louce. Děčín.

[148] VELÍMSKÝ, T., 1992: Drobná keramická plastika ze zaniklého středověkého města v Děčíně – Keramische Kleinplastik aus dem untergegangenen mittelalterlichen Stadt Děčín. In: SbSPS 3, 97–103.

[149] VELÍMSKÝ, T., 1998: K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích – Zu den Funden der mittelalterlichen Pilgerzeichen aus den böhmischen Ländern, AH 23, 435–455.

[150] VELÍMSKÝ, T., 2006: Sv. Anna, ochránkyně středověkých manželství. Z pohledu jednoho drobného archeologického nálezu – Die heilige Anna, Beschützerin der mittelalterlichen Ehe. Aus der Sicht eines kleinen archäologischen Fundes. In: Ve znamení zemí Koruny české, 452–462. Praha.

[151] VRÁNA, J., 2007: Kartuziánský klášter v Dolanech u Olomouce. Olomouc.

[152] WALLFAHRTEN, 2006: Wallfahrten in der europäischen Kultur – Pilgrimage in European Culture (Doležal, D.–Kuhne, H. edd.). Frankfurt am Main.

[153] WALLFAHRTSKIRCHE, 2007: Wallfahrtskirche St. Corona in Altenkirchen, Markt Frontenhausen (Krei- ner, L., ed.). Rahden.

[154] WEIDENHOFFER, H., 1992: Sakramentshäuschen in Österreich. Graz.

[155] WETZER, J., 1882–1903: Wetzer und Welte's Kirchenlexikon oder Encyklopädie der katolischen Theologie und iher Hilfswissenschaften 1–13. Freiburg im Breisgau.