Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď

Název: Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď
Variantní název:
  • Medieval and modern-age artefacts from the courtyard of the town hall in České Budějovice and their socio-economic context
  • Mittelalterliche und neuzeitliche Artefakte aus dem Hof des Rathauses von České Budějovice und ihre sozialökonomische Aussage
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 7-33
Rozsah
7-33
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při archeologickém výzkumu na nádvoří městské radnice v letech 1996–1997 byly odkryty části tří až čtyř původních městských parcel s hospodářským a provozním zázemím městských domů, které předcházely výstavbě renesanční městské radnice v polovině 16. století. Z archeologického výzkumu bylo získáno velké množství artefaktů, které byly předmětem studia středověké a novověké materiální kultury. Předkládaný rozbor se věnuje artefaktům materiálově rozděleným na středověkou a novověkou užitkovou (kuchyňskou, stolní a zásobní) keramiku, novověké keramické dýmky, kamnářskou keramiku, předměty ze skla, železa, barevných kovů a na mince. Soubor artefaktů je první ucelenou sondou do sociálně-ekonomického života městských domácností v průběhu středověku a novověku v Českých Budějovicích.
Archaeological research in the town hall courtyard conducted in 1996–1997 disclosed parts of three or four urban plots with the economic hinterland of burgher houses that preceded a renaissance town hall built in the mid-16th century. The research yielded a large number of artefacts that were studied as examples of medieval and modern-age material culture. The paper focuses on artefacts divided, in terms of material, into medieval and modern-age utility ceramics (kitchenware, tableware and storage vessels), modern-age ceramic tobacco pipes, stove tiles ceramics, objects of glass, iron and non-ferrous metals, and coins. The series of artefacts provides the first comprehensive insight into the socio-economic life of urban households in České Budějovice in the Middle Ages and the modern age.
Note
Studie je výstupem grantového projektu SGS-2014-39: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů.
Die vorliegende Studie ist ein Ergebnis des Förderprojekts SGS-2014-39: Das historische Rathaus in České Budějovice im Lichte von archäologischen Grabungen und einer Analyse von materiellen Quellen.
Reference
[1] LIBER LOSUNGARUM ab ao 1492: Kniha lozunků z roku 1492, ulož. v SOkA České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, sign. f. 10.

[2] LIBER LOSUNGARUM ab ao 1514: Kniha lozunků z roku 1514, ulož. v SOkA České Budějovice, fond Archiv města České Budějovice, sign. f. 9v, 10, 10v.

[3] MILITKÝ, J., 2001: Zpráva o archeologickém výzkumu na lokalitě: České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1–2 (areál historické radnice – sezóny 1996–1997). Archiv JČM České Budějovice. České Budějovice.

[4] MUK, J.–URBAN, J.–VLČEK, P., 1988: České Budějovice radnice (čp. 1 a 2) – stavebně historický průzkum. Praha. Rukopis uložen v archivu Národního památkového ústavu – územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

[5] BAUMGARTNER, E.–KRUEGER, I., 1988: Phoenix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters. München.

[6] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů – Terminologie, Klassifizierung und Kode mittelalterlicher metallischer Gegenstände, AH 14, 437–472.

[7] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi Bystřece 1975–2005. Brno.

[8] BORSKÁ-URBÁNKOVÁ, M., 1964: Majetková a sociální struktura Č. Budějovic koncem 14. a počátkem 15. stol., Sborník archivních prací 14, 119–178.

[9] BORSKÁ-URBÁNKOVÁ, M., 1965: Českobudějovické náměstí koncem 14. a začátkem 15. století, JSH 34, 116–127.

[10] BUŚKO, C.–PIEKALSKI, J., 1998: Możliwości poznawcze archeologii w badaniach życie codziennego w średniowiecznym mieście, na przykƚazie parcel przy ul. Wiȩziennej 10–11 we Wrocławiu, Archeologia Historica Polona 7, 11–32.

[11] CASTELIN, C. O., 1932: Příspěvky k chronologii haléřů Vladislavových a Ludvíkových (nález mělnický), Numismatický časopis československý 8, 63–73.

[12] ČAPEK, L., 2013: Archeologické transformace v městském prostředí. Nepublikovaná disertační práce na Katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

[13] ČAPEK, L., 2015: Hrnčířské značky a kolky na středověké keramice z městské radnice a domu čp. 16 v Českých Budějovicích, AVJČ 28, 201–225.

[14] ČAPEK, L.–ČEKALOVÁ, M.–ŘÍHA, J., 2013: Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia – Mittelalterliche Keramik aus České Budějovice und die Möglichkeiten ihrer archäometrischen Untersuchung, AH 38, 525–542.

[15] ČECHURA, J., 1984: Počátky královského města České Budějovice, JSH 53, 57–68.

[16] ČECHURA, J., 1987: Nová interpretace berní knihy Českých Budějovic z let 1396–1416, JSH 56, 1–11.

[17] ČECHURA, J.–RAZÍM, V., 1988: K některým aspektům vývoje půdorysu a opevnění Českých Budějovic do počátku 15. století, Památky a příroda 13, 407–415.

[18] ČERNÁ, E., 1995: Nálezy skel ze středověkého Mostu – Mittelalterliche Gläser aus Most. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983–1992 (Blažek, J.–Meduna, P., edd.), 239–262. Most.

[19] ČERNÁ, E., 1996: Bӧhmisches mittelalterliches Glas und seine Darstellung in Bilderhandschriften und in der bildenden Kunst. In: Realienforschung und historische Quellen, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 15, 157–136. Oldenburg.

[20] ČERNÁ, E., 2002: Sklo 13. až 16. století. In: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4 (Klápště, J., ed.), 93–115. Praha – Most.

[21] ČERNÁ, E. a kol., 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české (katalog výstavy). Most.

[22] ČURNÝ, M.–ŠIMČÍK, P.–BIELICH, M., 2013: Nálezy keramických fajok z archeologických výskumov a prospekcií na Slovensku I, ŠZ AÚ SAV 53, 85–101.

[23] DESACHY, B., 2004: Sériographe 0.3 sous Excel: mode d'emploi.

[24] DRAHOTOVÁ, O. a kol., 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích. I. díl. Od počátků do konce 19. století. Praha.

[25] ERNÉE, M.–VAŘEKA, P., 1998: Die Graphittonkeramik des 13. Jahrhunderts in Südböhmen und Prag, In: Frümittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa. IV. Internationale Tagungen in Mikulčice (Poláček, L., ed.), 217–230. Brno.

[26] ERNÉE, M.–VAŘEKA, P.–ZAVŘEL, P., 1997: Nové doklady osídlení 13. století na Českokrumlovsku – New Archaeological Evidence of the 13th Century Settlement in the Český Krumlov Region, AVJČ 14, 259–268.

[27] FRÝDA, F., 1988: Skleněné číše tzv. českého typu a jejich postavení v hmotné kultuře středověkých Čech. In: Sborník Kruhu přátel muzea hl. m. Prahy 1, 175–187. Praha.

[28] FRÝDA, F., 1990: Typologie středověkého skla v Čechách od 13. do konce 15. století, Sborník západočeského muzea – Historie 5, 59–84.

[29] FRÝDA, F., 2007: Nálezy renesančního skla z Plzně, Historické sklo 4, 35–65.

[30] GELNAR, M., 2014: Sklo. In: Hůrková, J. a kol., Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích, 319–339. Klatovy – Chanovice.

[31] HÁNA, J., 2005: Haléře "Rotlevovy" a "Kaplířovy". Příspěvek k chronologii české drobné mince z let 1346–1384, Numismatický sborník 20, 109–126.

[32] HARDER, J., 2010: Segmentgürtel mit mehrteiliger Anhängekombination – Ein Frauenschmuckgürtel der Renaissance, Historische Archäologie 3, 1–20.

[33] HAZLBAUER, Z.–RICHTER, M., 1990: Dva hromadné nálezy gotických nádobkových kachlů v Sezimově Ústí, AR XLII, 416– 434, 462– 472.

[34] HEEGE, A., 2009: Steinzeug in der Schweiz (14.–20. Jh.). Ein Überblick über die Funde im Kanton Bern und den Stand der Forschung zu deutschem, französischem und englischem Steinzeug in der Schweiz. Bern.

[35] HEJDOVÁ, D.–NECHVÁTAL, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách (Soubor z Plzně, Solní ulice), PA 58, 433– 498.

[36] HUYER, R., 1920: Das Budweiser Rathaus, Budweiser Zeitung 59, č. 84, 1– 3; č. 85, 1– 3.

[37] JANKOVSKÁ, V. a kol., 2002: Jankovská, V.–Kočár, P.–Militký, J.–Pokorný, P.–Zavřel, P., Archaeobotany of the High Medieval town of České Budějovice – Archeobotanika středověkého města České Budějovice, AR LIV, 813– 836.

[38] KELLNER, H. J., 1997: Die Münzgeschichte des Hochstifts Passau. Ein Katalog der Münzen und Medaillen. Süddeutsche Münzkataloge. Band 6. Stuttgart.

[39] KIBIC, K., 1988: Historické radnice. Praha.

[40] KLÁPŠTĚ, J., 1997: Proměny keramiky ve středověkém městě Mostě, Archaeologia Historica Polona 5, 163–174.

[41] KLÁPŠTĚ, J., ed., 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4. Praha – Most.

[42] KOVÁŘ, D., 2015: Fundatio civitatis. Zrození královského města Českých Budějovic. České Budějovice.

[43] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine archäologisch- kunsthistorische Untersuchung. 2 Bände. Internationale Archäologie 6. Rahden/Westf.

[44] KRAJÍC, R., 1990: Výzkum středověké studny v Soběslavi, okr. Tábor (II. Analýza souboru kuchyňské a stolní keramiky) – Die Erforschung eines mittelalterlichen Brunnens in Soběslav, Bez. Tábor. 2, Analyse des Ensembles von Küchen- und Tafelkeramik, AVJČ 7, 97–120.

[45] KRAJÍC, R., 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře (Archeologický výzkum v Křižíkově ulici čp. 28). Tábor.

[46] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa I–II. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[47] KRAJÍC, R., 2005: Středověké kamnářství. Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska. Tábor.

[48] KRAJÍC, R., 2014: Kovy. In: Hůrková, J. a kol., Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích, 345–390. Klatovy – Chanovice.

[49] KRAJÍC, R., a kol. 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře – Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220. Písek.

[50] KUBÁK, J., 1973: Topografie města Českých Budějovic 1540–1800. České Budějovice.

[51] LÍBAL, D.–MUK, J., 1969: Domy a opevnění v Českých Budějovicích v gotice a renesanci. In: Minulost a současnost Českých Budějovic, 57–74. České Budějovice.

[52] LUNGERHAUSEN, A., 2004: Buntmetallfunde und Handwerksrelikte des Mittelalters und der frühen Neuzeit aus Archäologischen Untersuchungen in Braunschweig. In: Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens. Rahden/Westf.

[53] MAREŠ, F., 1920: Kronika budějovská, Věstník královské společnosti nauk, část II., 1–94.

[54] MĚCHUROVÁ, Z., 2008: Jak se pracovalo na poli. Srovnání zemědělského nářadí ze zaniklých středověkých vsí s etnografickými sbírkami – Wie auf dem Feld gearbeitet wurde. Ein Vergleich zwischen den Ackerbaugeräten aus mittelalterlichen Ortswüstungen und ethnographischen Sammlungen, AH 33, 129–144.

[55] MĚCHUROVÁ, Z., 2009: Drobná středověká plastika koníčka na Moravě – Mittelalterliche Kleinplastiken von Pferdchen in Mähren. Überlegungen und Beobachtungen, AH 34, 173–189.

[56] MĚCHUROVÁ, Z., 2012: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního a užitého umění – Bandketten aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums in Brno als archäologischer Beleg für die angewandte Kunst der Renaissance, AH 37, 747–766.

[57] MILITKÝ, J., 1995: Archeologické výzkumy v Českých Budějovicích, Výběr 32, 77–85.

[58] MILITKÝ, J., 2014: Lhota nad Rohanovem (okr. Prachatice). In: Chvojka, O.–Krajíc, R. a kol., Poklady, depoty, obětiny… Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku, 41–43. České Budějovice.

[59] MUSIL, J., 2011: Raně novověké kovové článkové ženské opasky (tzv. Brautgürtel), Východočeský sborník historický 20, 21–52.

[60] MUSIL, J., 2012: Nález ženského kovového článkového opasku (tzv. Brautgürtel) z Podlažic, Chrudimský vlastivědný sborník 16, 87–138.

[61] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves u Hrotovic 1. Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno.

[62] NECHANICKÝ, Z.–ŠAFÁŘ, O., 1983: Kladské mincovnictví. Hradec Králové.

[63] NOVÁČEK, K., 2000: Středověký dům v Plzni. Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ulici 1 (čp. 187), Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie 15, 5–66.

[64] NOVÁČEK, K.–TETOUR, M., 2000: Možnosti využití databázových systémů pro zpracování keramického materiálu. Formalizovaná deskriptivní databáze KLASIKER. Nepublikovaný rukopis ulož. na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni.

[65] NOVÁČEK, K. a kol., 2014: Nováček, K.–Stočes, J.–Široký, R.–Malivánková-Wasková, M., Počátky Nové Plzně a její vývoj do husitství. In: Dějiny města Plzně I. Do roku 1788, 123–186. Plzeň.

[66] ORNA, J., 2005: Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Plzeň.

[67] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[68] PREUSZ, M., 2015: Keramika 16. a první poloviny 17. století v Praze a jihozápadních Čechách. Inovace a kontinuita hrnčířské produkce. Nepublikovaná disertační práce na Katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni.

[69] PREUSZ, M., 2015a: Novověké dýmky z Českých Budějovic, AVJČ 28, 309–337.

[70] PREUSZ, M. a kol., 2014: Preusz, M.–Beneš, J.–Kovačiková, L.–Kočár, P.–Kaštovský, J., What Did They Eat, What Did They Drink, and from What? An Interdisciplinary Window into Everyday Life of the Early Modern Burgher's Household in Český Krumlov (Czech Republic), IANSA V/1, 59–77. | DOI 10.24916/iansa.2014.1.5

[71] PROCHÁZKA, R., 1990: Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně – Pekařské ulici – Metallgegenstände der Ausstattung des mittelalterlichen Bürgers aus der Ausgrabung in Brno – Pekařská ulice, AH 15, 99–107.

[72] PROCHÁZKA, R.–PEŠKA, M., 2007: Deskripční systém brněnské keramiky. Příloha 1, PV 48, 234–270.

[73] PROKOPOVÁ, K., 2014: Forschungstand zum mittelalterlichen Glas in Prag. In: Glasarchäologie in Europe. Regionen – Produkte – Analysen. Beiträge zum 5. Internationalen Symposium zur Erforschung Mittelalterlichen und Frühneuzeitlicher Glasshütten Europas (Černá, E.–Steppuhn, P., edd.), 127–143. Seiffen/Erzgebirge.

[74] RICHTER, M.–KRAJÍC, R., 2001: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města, 2. Levobřežní předměstí – archeologický výzkum 1962–1988. Archeologický ústav AV ČR. Praha.

[75] SEDLÁČKOVÁ, H., 2003: Typologie des Glases aus dem 13. und 14. Jahrhundert aus Brünn, Mähren. In: Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mitteleuropas zur archäologisch-historischen Glasforschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, 127–138. Wien.

[76] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004: Středověké sklo z Opavy – Mittelalterliches Glas aus Opava/Troppau, PA 95, 223–264.

[77] SCHARRER-LIŠKA, G., 2007: Die hochmittelalterliche Grafitkeramik in Mitteleuropa und ihr Beitrag zur Wirtschaftgeschichte: Forschungsstand – Hypothesen – offene Fragen. Mainz.

[78] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA 60, 228–262.

[79] STADLER, H.–REITMAIER, T., 2003: Hohl-und Flachglasfunde aus mittelalterlichen Burgengrabungen in Tirol und Oberkärnten. In: Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mitteleuropas zur archäologisch-historischen Glasforschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, 189–210. Wien.

[80] TETOUR, M., 2014: Destrukce kachlových kamen pod podlahou jižního sklepa. In: Hůrková, J. a kol., Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích, 243–289. Klatovy – Chanovice.

[81] TARCSAY, K., 2003: Zum Stand der mittelalterlichen und neuzeitlichen Glasforschung in Österreich. In: Auf gläsernen Spuren. Der Beitrag Mitteleuropas zur archäologisch-historischen Glasforschung. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, 165–178. Wien.

[82] VAŘEKA, P., 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách – The erratic character of ceramic production in the High and Later Middle Ages in Bohemia, AR L, 123–137.

[83] VYŠOHLÍD, M., 2009: Keramické dýmky v archeologických nálezech a jejich vypovídací možnosti – Clay tobacco pipes in the archaeological finds and their ability to testify, ASČ 13, 965–1000.

[84] WAGNER, E.–DROBNÁ, Z.–DURDÍK, J., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha.