Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích

Název: Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích
Variantní název:
  • Great Moravian burial grounds in Rajhrad and Rajhradice
  • Die großmährischen Gräberfelder in Rajhrad und Rajhradice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 87-99
Rozsah
87-99
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaný příspěvek se věnuje nekropolím na k. ú. Rajhradu a Rajhradic. Pohřebiště leží na dohled od kláštera v Rajhradě, od sebe jsou pak vzdálena pouhých 250 m. Pohřebiště na k. ú. Rajhradu vzniklo pravděpodobně již v 1. polovině 9. století, rajhradické je o něco mladší, obě však zažila největší rozmach v 2. polovině 9. století. Rajhradická nekropole vykazuje znaky pohřebišť na centrálních lokalitách, rajhradské pohřebiště působí o něco prostším dojmem. Centrum, ke kterému obě nekropole náležely, se pravděpodobně nacházelo v místech dnešního rajhradského kláštera.
This paper discusses two necropolises in the cadastral zones of Rajhrad and Rajhradice. The burial grounds are situated within sight of the Rajhrad monastery, only 250 m from each other. The burial ground in the Rajhrad cadastral zone probably came into existence in the first half of the 9th century, the one in Rajhradice is slightly younger. Both saw the greatest development in the second half of the 9th century. The Rajhradice necropolis bears features of burial grounds connected with centres, while the Rajhrad one appears more austere. The centre to which both these burial grounds belonged was apparently located on the site of the present-day Rajhrad monastery.
Reference
[1] BELCREDI, L. a kol., 1989: Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov. Brno.

[2] ČERVINKA, I. L., 1928: Slované na Moravě a říše velkomoravská. Brno.

[3] DOSTÁL, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

[4] DUDÍK, B., 1854: Über die alten heidnischen Begräbnisplätze in Mähren, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, 474–477.

[5] EICHERT, S., 2010: Die frühmittelalterlichen Grabfunde Kärntens. Klagenfurt am Wörthersee.

[6] FRIESINGER, H., 1975–1977: Studien zur Archäologie der Slawen in Niederösterreich II. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 17–18. Wien.

[7] HANÁKOVÁ, H.–STAŇA, Č.–STLOUKAL, M., 1986: Velkomoravské pohřebiště v Rajhradě. Praha.

[8] HENDRYCHOVÁ, S., 2015: Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích. Rigorózní práce, FF UK Praha. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150027159.

[9] HENDRYCHOVÁ, S., v tisku: Velkomoravské pohřebiště v Rajhradicích, Studia Mediaevalia Pragensia 12.

[10] KAVÁNOVÁ, B., 2003: Mikulčice – pohřebiště v okolí 12. kostela. In: Profantová, N.–Kavánová, B., Mikulčice. Pohřebiště u 6. a 12. kostela, 211–413. Brno.

[11] KLANICA, Z., 1985: Mikulčice-Klášteřisko, PA LXXVI, 474–539.

[12] KOŠTA, J., 2004: Výpověď souboru raně středověkých mečů ze staromoravského centra v Mikulčicích. Diplomová práce, FF UK Praha.

[13] KOŠTA, J., 2005: Přehled vývoje mečů karolinského typu, Středočeský vlastivědný sborník 23, 159–172.

[14] KOŠTA, J., 2008: Několik poznámek k chronologii pohřebiště u VI. Kostela v Mikulčicích, Studia Mediaevalia Pragensia 8, 277–296.

[15] KOUŘIL, P., 2003: Staří Maďaři a Morava z pohledu archeologie. In: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka (Klápště, J.–Plešková, E.–Žemlička, J., edd.), 110–146. Praha.

[16] MAŘÍK, J., 2009: Libická sídlení aglomerace a její zázemí v raném středověku. Praha.

[17] NEKVASIL, J., 1954: Výzkum v Rebešovicích na Moravě, AR VI, 433–437.

[18] PLETERSKI, A., 2013: Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita Vzhodnih Alp, Arheološki vestnik 64, 299–334.

[19] POLÁČEK, L., 2006: Terénní výzkum v Mikulčicích. Průvodce, svazek 1. Brno.

[20] PROFANTOVÁ, N., 2003: Mikulčice – pohřebiště u 6. kostela: Pokus o chronologické a sociální zhodnocení. In: Profantová, N.–Kavánová, B., Mikulčice. Pohřebiště u 6. a 12. kostela, 7–209. Brno.

[21] PROFANTOVÁ, N., 2013: Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách – Zu den Veränderungen in der Entwicklung der Sachkultur des 10. Jahrhunderts in Böhmen, AH 38, 27–43.

[22] SKUTIL, J., 1983: Raně středověký Rajhrad a jeho místní i funkční proměny, Historická geografie 21, 235–253.

[23] STAŇA, Č., 1956: Nové nálezy na pohřebištích z mladší doby hradištní na Moravě, AR VIII, 679–684.

[24] STAŇA, Č., 1961: Zjišťovací výzkum na slovanském hradišti v Rajhradě, PV 1960, 92–94.

[25] STAŇA, Č., 1977: Zachraňovací výzkum U sýpky v Rajhradicích (okr. Brno-venkov), PV 1975, 56.

[26] STAŇA, Č., 1984: Einige Fremdelemente in der materiellen Kultur der Brünner Gegend im 9. Jahrhundert. In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.–10. Jahrhundert, 217–223. Nitra.

[27] STAŇA, Č., 1997: Anfänge des Klosters in Rajhrad im Lichte der archäologischen Quellen. In: Život v archeologii středověku, 597–609. Praha.

[28] STAŇA, Č., 2006: Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích. Katalog. Brno.

[29] STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D., 1999: K výskytu lunulových náušnic s hviezdicovým príveskom v severnej časti Karpatskej kotliny. In: Slovensko a európsky juhovýchod: medzikultúrne vzťahy a kontexty. (Avenarius, A.–Ševčíková, Z., edd.), 250–295. Bratislava.

[30] STÁTNÍ ARCHEOLOGICKÝ SEZNAM ČR, http://twist.up.npu.cz/ost/archeologie/ISAD/free/.

[31] STLOUKAL, M. a kol., 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha.

[32] SZAMEIT, E., 1996: Slawische Körpergräber des 8. Jh. im österreichischen Donauraum und ihre Beziehungen zum spätmerowingischen Kulturkreis. In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau vom 6. bis zum 11. Jahrhundert (Bialeková, D.–Zábojník, J., edd.), 215–225. Nitra.

[33] ŠIKULOVÁ, V., 1959: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní. In: Pravěk východní Moravy. Gottwaldov.

[34] ŠTEFAN, I., 2009: Frühmittelalterliche Sonderbestattungen in Böhmen und Mähren. Archäologie der Randgruppen?, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 50, 139–162.

[35] ŠTEFAN, I.–KRUTINA, I., 2009: Raně středověké sídliště, hromadný hrob a pohřebiště na Budči, PA C, 119–212.

[36] TOČÍK, A., 1968: Altmagyarische Gräberfelder in der Südwestslowakai. Bratislava.

[37] UNGER, J., 1995: Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera, Jižní Morava 34, 218–228.

[38] UNGER, J., 1997: Rajhrad (okr. Brno-venkov), PV 1993–94, 232–234.

[39] UNGERMAN, Š., 2005: Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu – On the female jewellery of the Early Great Moravian period, AR LVII, 707–749.

[40] UNGERMAN, Š., 2007: Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích – Na pískách. Nepubl. disertační práce, FF MU Brno.

[41] VÂŽAROVA, Ž. N., 1980: Bogatoe pogrebenie ženščiny v mogilnike vozle Boljšoj baziliky v Pliske. In: Slované 6.–10. století (Dostál, B.–Vignatiová, J., edd.), 299–312. Brno.

[42] ZAPLETALOVÁ, D., 2002: Několik poznámek k velkomoravskému Rajhradu, BMD 16, 13–31.