Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina

Název: Nálezy keramiky z obranných priekop mesta Žilina
Variantní název:
  • Pottery finds from defensive ditches in the town of Žilina
  • Keramikfunde aus Verteidigungsgräben der Stadt Žilina
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 857-875
Rozsah
857-875
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto príspevku je prezentovaný výskum, ktorý prebiehal v meste Žilina na prelome rokov 2005 a 2006 na Ulici J. M. Hurbana. Jeho výsledky sa dotýkajú stále otvorenej otázky žilinskej archeológie, ktorou je fortifikácia mesta, pretože na skúmanej ploche boli odhalené priekopovité objekty, ktorých poloha, veľkosť a orientácia dovoľuje predpokladať ich obranný charakter. Najpočetnejšiu skupinu nálezov predstavuje keramika, ktorá sa dá rozdeliť na kuchynskú, stolovú a kachliarsku. Z tohto dôvodu sa tento príspevok zameriava najmä na ňu, ako hlavného nositeľa informácií.
This contribution presents the outcome of research carried out in the town of Žilina in Ulica J. M. Hurbana Street in 2005–2006. The results concern a still-open issue of Žilina archaeology, i.e. the fortification of the town. Ditch-type features were excavated in the investigated area; their location, dimensions and orientation point to a defensive character. Pottery makes up the largest group among the finds, and can be divided into kitchenware, tableware and tiles. The article thus centres on pottery as the main source of information.
Reference
[1] HOŠŠO, J.–KOVÁČIK, P., 2005: Výskumná dokumentácia – "Podzemné záchytné parkovisko Žilina, Hurbanova ul." – 1. etapa záchranného archeologického výskumu, Bratislava – Brno.

[2] HOŠŠO, J.–KOVÁČIK, P., 2006: Výskumná dokumentácia – "Podzemné záchytné parkovisko Žilina, Hurbanova ul." – 2. etapa záchranného archeologického výskumu, Bratislava – Brno.

[3] MORAVČÍK, J., b. d.: Správa o výskume v Hodžovej ulici, Žilina.

[4] BARTEKOVÁ, A., 2012: Studne s výdrevou z Trnavy – Hviezdoslavovej ulice – Holzgefasste Brunnen aus Trnava in der Hviezdoslavova-Straße, AH 37, 133–141.

[5] BIELICH, M.–VANGĽOVÁ, T.–ZAJACOVÁ, B., 2012: Archeologický výskum v centre mesta Žilina – Archäologische Ausgrabungen im Stadtzentrum von Žilina, ZbSNM Archeológia 22, 205–215.

[6] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[7] BŘEZINOVÁ, G.–SAMUEL, M. a kol., 2007: Tak čo, našli ste niečo? Svedectvo archeológie o minulosti Mostnej ulice v Nitre. Nitra.

[8] GEBHARD, T., 1980: Kachelöfen, Mittelpunkt häuslichen Lebens. München.

[9] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle – Die Schönheit der mittelaterlichen Kachelöfen. Reflexion reigiöser Ideen im böhmischen Kunstgewerbe. Praha.

[10] HOŠŠO, J., 1981: Značky na keramike vrcholného stredoveku a novoveku zo Slovenska, Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Historica 32–33, 19–33.

[11] HOŠŠO, J., 1983: Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku – Entwicklungsübersicht der mittelalterlichen Keramik in der Slowakei, AH 8, 215–231.

[12] HOŠŠO, J., 1988: Hrnčiarstvo, remeslo stredovekej dediny a mesta vo svetle archeologických prameňov. In: Historica 35–36, 105–139. Bratislava.

[13] HOŠŠO, J., 2004: Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky – Die Grenze zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit im Lichte der archäologischen Keramikfunde, AH 29, 569–580.

[14] HOŠŠO, J.–KÖNIG, T.–ŠUTEKOVÁ, J., 2011: Archeologický výskum na Ulici J. M. Hurbana v Žiline. In: AVANS 2011, 105–107. Nitra.

[15] KOVÁČIK, P.–MORAVČÍK, J.–SCHÖN, M., 2008: Stredoveké opevnenie Žiliny. In: Forum Urbes Medii Aevi V. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých městech střední Evropy, 86–95. Brno.

[16] KRASNOKUTSKÁ, T., 2005: Středověké a novověké kachle z Opavy. Katalog nálezů z archeologických výzkumů – Medieval and Modern-Stove-Fitting in Opava. A Catalogue from Archaeological Excavations. Olomouc.

[17] LIMISIEWICZ, A. a kol., 2002: Limisiewicz, A.–Piekalski, J.–Płonka, T.–Wiśniewski, A.–Wiśniewski, Z., Północna strona bloku śródrynkowego 1, Wratislavia Antiqua 5, 79–108.

[18] LOSKOTOVÁ, I., 2008: Ornament na kachlích. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die warmt. Gotische und renaissancezeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), 139–155. Uherské Hradiště.

[19] MÁCELOVÁ, M., 1986: Nález stredovekej keramiky v Benického dome v Banskej Bystrici – Ein Fund mittelalterlicher Keramik im Benický-Haus zu Banská Bystrica, AH 11, 481–487.

[20] MARSINA, R., 1975: Žilina v období včasného a vrcholného feudalizmu. In: Halaj, D.–Marsina, R. a kol., Žilina, dejiny a prítomnosť, 36–37. Martin.

[21] MARSINA, R., 2008: Žilina. In: Šüle, P.–Šüle ml., P., Encyklopédia miest a obcí Slovenska, 57. Lučenec.

[22] MARSINA, R., 2010: Žilina. In: Štefánik, M.–Lukačka, J. a kol., Lexikón stredovekých miest na Slovensku, 577–590. Bratislava.

[23] MORAVČÍK, J., 1970: Najnovšie archeologické nálezy v okrese Žilina, Vlastivedný zborník Považia X, 5–26.

[24] MORAVČÍK, J., 1975: Záchranný výskum v Žiline. In: AVANS 1975, 66. Nitra.

[25] MORAVČÍK, J., 1980: Archeologické nálezy v Považskom Múzeu v rokoch 1971–1975, Vlastivedný zborník Považia XIV, 15–65.

[26] MORAVČÍK, J., 2009: Podiel archeológie na osvetlení najstarších začiatkov Žiliny. In: Mrva, M.–Štanský, P., Mesto Žilina v rokoch 1208–2008, 13–24. Žilina.

[27] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici – Anfäge der Neuzeitlichen Keramik in Strážnice. Strážnice.

[28] POLLA, B., 1971: Kežmarok (Výsledky historicko-archeologického výskumu). Bratislava.

[29] POLLA, B., 1979: Bratislava – Západné suburbium (Výsledky archeologického výskumu). Bratislava.

[30] PRIKRYL, Ľ. V.–ŠTANSKÝ, P., 1996: Chronológia vývoja mesta Žilina. Žilina.

[31] PUŠKÁROVÁ-KOVAČEVIČOVÁ, B., 1975: Umelecko-historické pamiatky Žiliny. In: Halaj, D.–Marsina, R. a kol., Žilina, dejiny a prítomnosť, 187–201. Martin.

[32] REPKOVÁ, S., 2012: Interpretačné možnosti veže kruhového pôdorysu v centre Žiliny a jej pamiatková prezentácia – Interpretationsmöglichkeiten des Turms mit runden Fundamenten im Zentrum von Žilina und seine Präsentation als Denkmal, AH 37, 105–112.

[33] STRAUSS, K., 1983: Die Kachelkunst des 15. bis 17. Jahrhunderts in europäischen Ländern, III. Teil. München.

[34] SZWED, R., 2004: Wczesnonowożytna ceramika naczyniowa z Ulicy Św. Antoniego we Wrocławiu, Wratislavia Antiqua 6, 331–381.

[35] ŠEDO, O., 1975: Stredoveká keramika zo Žiliny (Radničnej ulice). In: AVANS 1975, 102. Nitra.

[36] ŠEDO, O., 1975a: Nálezy stredovekej keramiky v Žiline. In: AVANS 1975, 101. Nitra.

[37] ŠEDO, O., 1975b: Zisťovací výskum na Strečnianskom hrade. In: AVANS 1975, 100. Nitra.

[38] ŠPANIHEL, S., 2014: Stredoveká a novoveká keramika severozápadného Slovenska – Medieval and modern ceramic in north-western Slovakia, ŠZ 55, 141–179.

[39] ŠPANIHEL, S., 2014a: Stredoveká a novoveká keramika z Lietavského hradu. In: Hrad Lietava 2003–2013. Zborník z vedeckej konferencie 20.–21. júna 2014, 96–99. Zlín.

[40] ZDANIEWICZ, R., 2012: The ceramic series from the town Square in Gliwice. In: Archaeology of a preindustrial town in Silesia. Case study Gliwice, Wratislavia Antiqua 16 (Michnik, M.–Piekalski, J., edd.), 82–101. Wrocław.