Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském Výsledky mezioborové spolupráce

Název: Nález pivovarského sladu v kontextu předlokačního sídelního horizontu v prostoru Spálené ulice na Novém Městě pražském Výsledky mezioborové spolupráce
Variantní název:
  • The find of brewer's malt in the context of the pre-colonisation settlement horizon in the Spálená Street area, New Town, Prague : results of interdisciplinary collaboration
  • Der Fund von Braumalz im Kontext des Vorlokationssiedlungshorizontes im Raum der Straße Spálená in der Prager Neustadt : Ergebnisse einer interdisziplinären Zusammenarbeit
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 675-704
Rozsah
675-704
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Rozsáhlý archeologický výzkum v okolí stanice metra Národní třída v Praze přinesl nejen nové poznatky týkající se předlokační a lokační zástavby Nového Města pražského, ale také dosud nejstarší objev pivovarského sladu na našem území. Archeobotanická analýza prokázala, že se na rozdíl od dosud známých vzorků z mladších období skládal z několika druhů obilovin. Ačkoli v terénu nebyly zaznamenány jednoznačné stopy objektů, které bychom mohli spojit se sladovnickou činností, lze nález sladu považovat za doklad přípravy piva v těchto místech.
Extensive archaeological research in the vicinity of the Národní třída underground station, Prague has yielded new information about pre-colonisation and colonisation constructions in the New Town municipality, as well as the find of brewer's malt, the earliest so far. Archaeobotanical analysis has shown that unlike the samples from more recent periods, it consisted of several crop species. Although no clear traces of buildings connected with brewing activities have been found, the malt can be considered the evidence of brewing in the area.
Note
Práce vznikla v rámci plnění výzkumného cíle NPÚ "Archeologie" financovaného z institucionální podpory Ministerstva Kultury ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.
Die Arbeit entstand im Rahmen der Erfüllung des Forschungszieles "Archäologie" des Nationalen Denkmalinstituts, das für eine langfristige konzeptionelle Entwicklung der Forschungorganisation vom Ministerium für Kultur der Tschechischen Republik institutionell gefördert und finanziert wird.