Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí

Název: Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí
Variantní název:
  • Small manors of the 13th–17th centuries in the context of the Křivoklátsko region landscape and its wider surroundings
  • Kleine herrschaftliche Sitze des 13.–17. Jahrhunderts im Kontext der Landschaft Křivoklátsko (Pürglitzer Wald) und der weiteren Umgebung
Autor: Novák, David
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 463-489
Rozsah
463-489
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Drobná vrchnostenská sídla byla od středověku do raného novověku nedílnou součástí venkovské krajiny. Úzce zaměřené chronologicko-typologické studie proto nemohou přinést komplexní obraz minulosti, který je možno jinak koncipovaným výzkumem získat. Příspěvek se snaží na základě statisticky věrohodných dat přinést nový vhled do problematiky panských sídel a poukazuje na možnosti takovýchto metod při jejich studiu. Základem je deskripce sídel po stránce formální, prostorové, chronologické, ale i majetkoprávní a následné zpracování pomocí formalizovaných metod.
Small manors owned by the nobility made up an inseparable part of the Czech landscape from the Middle Ages until the early modern age. Narrowly specialised chronological and typological studies do not provide a comprehensive picture of the past that, however, can be obtained through different manners of research. This contribution presents a novel insight into the subject of manors based on statistical data, and points out the possible use of different methods in their study. The methods are rooted in the description of the manors in terms of construction, space, chronology and ownership, as well as in the subsequent processing of the results by means of formalized methods.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Moderní archeometrické metody při interdisciplinárním studiu archeologických movitých a nemovitých artefaktů (SGS-2013-054).
Der vorliegende Beitrag entstand unter Förderung des Projektes Moderne archäometrische Methoden beim interdisziplinären Studium mobiler und immobiler archäologischer Artefakte (SGS-2013-054).
Reference
[1] ANDĚL, R. a kol., 1984: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 3. díl. Severní Čechy. Praha.

[2] ANDERLE, J., 1996: Tvrze kozelského polesí. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 11. Plzeň.

[3] ANDERLE, J., 2008: Zaniklá ves a tvrz Kokot. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 40. Plzeň.

[4] ANDERLE, J.–ROŽMBERSKÝ, P., 1994: Zaniklý Kokot, ves a šlechtická sídla – Verschwundener Kokot, das Dorf und Edelsitze, CB 4, 175–184.

[5] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1990: Tvrze v rokycanském okrese, 1. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 3, 3–25.

[6] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1992: Tvrze v rokycanském okrese, 2. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 4, 3–44.

[7] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1993: Tvrze v rokycanském okrese, 3. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 5, 11–36.

[8] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1997: Strašické hrady. Plzeň.

[9] BAIER, O., 2010: Prostorové vlastnosti středověkých tvrzí. Bakalářská práce na Katedře archeologie ZČU v Plzni.

[10] BENEŠOVSKÁ, K.–ŽIŽKA, J., 1987: Křivoklát: Hrad a okolí. Praha.

[11] BĚLOHLÁVEK, M. a kol., 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 4. díl. Západní Čechy. Praha.

[12] BÍLEK, T. V., 1882: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha.

[13] BÍLEK, T. V., 1883: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, část druhá. Praha.

[14] BLAŽKOVÁ, K.–LOMECKÁ, J.–NEUSTUPNÝ, Z., 2008: Po stopách zaniklých sídel. Katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Rakovník.

[15] BOLINA, P., 2002: Pokus o modelové řešení některých problémů kolonizace a vzniku hradů v Nízkém Jeseníku – Der Versuch, einige mit der Kolonisation und mit der Entstehung der Burgen in Nízký Jeseník zusammenhängende Probleme mit Hilfe Modellsituationen zu lösen, AH 10, 241–253.

[16] BRACHTEL, O.–ROŽMBERSKÝ, P., 1991: Tvrziště v Podbořánkách, Hláska 2, č. 4, 44–45.

[17] BUKAČOVÁ, I., 2000: Hrady a tvrze v díle Františka Alexandra Hebera. Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie 8. Rokycany.

[18] BURAČINSKÁ, M., 2008: Zaniklá ves Kokot. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2, 53–116. Plzeň.

[19] BŮŽEK, V.–HRDLIČKA, J.–KRÁL, P.–VYBÍRAL, Z., 2002: Věk urozenosti: Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha – Litomyšl.

[20] CECHNER, A., 1911: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století XXXVI. Politický okres Rakovnický. I. díl. Hrad Křivoklát. Praha.

[21] CECHNER, A., 1913: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století XXXIX. Politický okres Rakovnický. II. díl. Praha.

[22] ČAPLOVIČ, D.–HRUBEC, I.–RUTTKAY, A.–VALLAŠEK, A., 1985: Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárske zázemie – Mittelalterliche Feudalsitze in der Slowakei und ihr wirtschafliches Hinterland, AH 10, 241–253.

[23] ČECHURA, J., 2008: České země v letech 1526–1583: První Habsburkové na českém trůně, 1. Praha.

[24] ČIBERA, J., 2011: Geodézie v archeologii. Bakalářská práce na KAR ZČU v Plzni.

[25] DURDÍK, T., 1984: Častonice. Výzkumy v Čechách 1980–1981, 15.

[26] DURDÍK, T., 1989: Broumy. Výzkumy v Čechách 1986–1987, 23.

[27] DURDÍK, T., 1995: Křivoklát: Častonice. Výzkumy v Čechách 1990–1992, 153–155.

[28] DURDÍK, T., 1999: Nejbližší zázemí hradu Křivoklátu – Das nächste Hinterland der Burg Křivoklát, AH 24, 193–272.

[29] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů: dodatky. Praha.

[30] DURDÍK, T., 2005a: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[31] DURDÍK, T., 2005b: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha.

[32] DURDÍK, T., 2008: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha.

[33] DURDÍK, T., 2009: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[34] DURDÍK, T., 2011: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 4. Praha.

[35] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1994: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství (Dokončení) – Entwicklung der Herrensitze in der oberen Region der Domäne Nový Zámek (Abschluss), CB 4, 27–62.

[36] HALADA, J., 1993–1994: Lexikon české šlechty I–III. Erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. Praha.

[37] HNÍZDILOVÁ, P., 2006: Zaniklá vesnice a dvůr Řebřík. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1, 125–140. Plzeň.

[38] CHMELÍŘ, V., 2007: Bušovice zámek a tvrz. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 12. Plzeň.

[39] CHOTĚBOR, P., 1982: K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel – Zur Situation und Bauart der Feudalsitze auf dem Lande, AH 7, 357–365.

[40] CHOTĚBOR, P., 1991: Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí – Feudale Landsiedlungen und ihr wirtschaftliches Hinterland, AH 16, 179–189.

[41] CHOTĚBOR, P.–SMETÁNKA, Z., 1985: Panské dvory na české středověké vesnici – Herrenhöfe im mittelalterlichen Dorf Böhmens, AH 10, 47–65.

[42] JELÍNEK, B. 1877: Plešivec, Ostrý a Libomyšl, PA X, 691–698.

[43] JELÍNEK, B. 1879: Vrch Hradec, Lochovice, Neumětely a Skřipel, PA XI, 109–120.

[44] JUROK, J., 2000: Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku: Majetková a sociální struktura, politická moc a kulturní reprezentace šlechty a feudality v českém státě ve 13. – první polovině 17. století. Nový Jičín.

[45] JŮNA, J. a kol., 1928: Monografie Hořovicka a Berounska. Díl 1. Praha.

[46] JŮNA, J. a kol., 1931: Monografie Hořovicka a Berounska. Díl 6. Praha.

[47] KAREL, T.–KNOLL, V.–KRČMÁŘ, L., 2009: Panská sídla západních Čech. Karlovarsko. České Budějovice.

[48] KAREL, T.–KRČMÁŘ, L., 2006: Panská sídla západních Čech. Plzeňsko. České Budějovice.

[49] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech. Praha.

[50] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[51] KOČKA, V., 2009: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[52] KOČKA, V., 2010: Dějiny politického okresu Kralovického. Rakovník.

[53] KOLEKTIV, 1998–2005: Encyklopedie českých tvrzí. Praha.

[54] KOLLER, R., 1968: Nástin regionálních dějin okresu kladenského. Kladno.

[55] KOVÁŘ, D., 2010: Panská sídla nejnižší kvalitativní úrovně v raném novověku na Českobudějovicku – Herrensitze des niedrigsten Qualitätsniveaus der Frühen Neuzeit in der Gebiet von České Budějovice, CB 12, 55–68.

[56] KROLMUS, V., 1858: Kněze Krolmusa archaeologické pátrání a výtěžky v letě 1857, PA III, 42–44.

[57] KRUCKÝ, M., 2000: Předběžný průzkum tvrze v Neprobylicích, PSČ 14, 50–59.

[58] KUČA, K., 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. Praha.

[59] KUČA, K., 1997: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Praha.

[60] KUČA, K., 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III. díl. Praha.

[61] KUČA, K., 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Praha.

[62] KUČA, K., 2002: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V. díl. Praha.

[63] KUČA, K., 2004: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VI. díl. Praha.

[64] KUČA, K., 2008: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VII. díl. Praha.

[65] KUČA, K., 2011: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VIII. díl. Praha.

[66] KVĚT, R., 2002: Staré stezky v České republice. Brno.

[67] LAVAL, F., 2013: Fragen nach der Erkennung von Festen in der tschechischen Archäologie: kurzer Überblick, nebulöser Ausblick – The Questions of the Knowledge of Fortified Manors in Czech Archaeology. In: Tradition – Umgestaltung – Innovation: Transformationsprozesse im hohen Mittelalter (Gringmuth-Dallmer, E.–Klápště, J., eds.). Praehistorica. Supplementum 1. Praha.

[68] LÜSSNER, M. 1874: Popelnice u Hyskova nalezené, PA X, 91–94.

[69] LÜSSNER, M. 1886: Mrtníky a Komárov, PA XIII, 279–284.

[70] MEZULIÁNÍKOVÁ, A., 2010: Povrchový průzkum tvrziště Skomelno, okr. Rokycany – Field survey of the Skomelno stronghold (Rokycany district), CB 12, 403–414.

[71] MILER, J., 1991: Tvrziště v Podbořánkách: Poznámka, Hláska 2, 45.

[72] MOTTL, J. 1875–1878: Stopy zaniklých osad v okresu Únhoštském, PA X, 329–344, 513–520, 699–712.

[73] MUSIL, F., 2006: Úvod do kastelologie. Hradec Králové.

[74] MUSIL, F.–PLAČEK, M.–ÚLOVEC, J., 2005: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha.

[75] MUSIL, F.–SVOBODA, L., 1998: Hrady zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou. Ústí nad Orlicí.

[76] MYSLIVEČEK, M., 2005: Velký erbovník. Encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 1. Plzeň.

[77] MYSLIVEČEK, M., 2006: Velký erbovník. Encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 2. Plzeň.

[78] NEUSTUPNÝ, E., 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[79] NOVÁČEK, K., 2000: Ostrovec, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2000, 239. Praha.

[80] NOVÁČEK, K., 2001: Nerostné suroviny středověkých Čech jako archeologický problém: bilance a perspektivy výzkumu se zaměřením na výrobu a zpracování kovů – The mineral resources of medieval Bohemia as an archaeological problem: the state and perspectives of research into metal production and working, AR LIII, 279–309.

[81] NOVÁK, D., 2010: Prostorové vlastnosti středověkých tvrzí. Bakalářská práce na KAR ZČU v Plzni.

[82] NOVÁK, D., 2011: Tvrze na Rokycansku. Acta FF ZČU 4/11, 163–178.

[83] NOVÁK, D., 2012: Tvrze v okolí Křivoklátského loveckého hvozdu. Diplomová práce na KAR ZČU v Plzni.

[84] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2012: Tvrze na Rokycansku – Festen in der Region Rokycany, AH 37, 445–459.

[85] NOVÁK, D.–VAŘEKA, P., 2013: Tvrze na Berounsku, AH 38, 491–506.

[86] NOVOBILSKÝ, M., 2008: Obléhání hradu Lopaty: Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

[87] PANÁČEK, J., 2002: Sídla nižší šlechty na Českolipsku v době předhusitské: Rozbor současného stavu poznání, CB 8, 9–32.

[88] PATEJDL, A., 1934: Z dějin Kounova, Krajem Lučanů 8/4, 35–42.

[89] PODLAHA, A., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století IX. Politický okres Rokycanský. Praha.

[90] PODLAHA, A., 1912: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století XXXVII. Politický okres Kralovický. Praha.

[91] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 2. CH–L. Praha.

[92] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[93] PROFOUS, A., 1954: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 1. A–H. Praha.

[94] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách: Jejich vznik, původní význam a změny. Díl 4. S–Ž. Praha.

[95] PROCHÁZKA, M., 2011: Čelechovice a Honice – krajinou od pravěku po třicetiletou válku. Zprávy České archeologické společnosti. Supplément 81, 23–24. Praha.

[96] RAZÍM, V., 2002: Přehled sídelně historického vývoje Rakovnicka. Od raného středověku po 19. století. In: Kolektiv, Kniha o Rakovníku, 21–38. Rakovník.

[97] RAZÍM, V. a kol., 2010: Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu. Praha.

[98] RENNER, J., 1935: Dub. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 6, 2–3, 16–17.

[99] RENNER, J., 1937: Vlčí Hora. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 7, 67–68.

[100] RENNER, J., 1937a: Na propadlém zámku. Vlastivědný sborník Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem 7, 114–116.

[101] ROŽMBERSKÝ, P., 1998: Zapomenuté sídlo ve Stupně, Hláska 9, 57–58.

[102] ROŽMBERSKÝ, P., 2002: Zapomenuté sídlo Raková, Hláska 13, 12–13.

[103] ROŽMBERSKÝ, P., 2006: Soupis zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1, 13–56. Plzeň.

[104] ROŽMBERSKÝ, P., 2008: Dodatky k soupisu zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2, 127–130. Plzeň.

[105] ROŽMBERSKÝ, P., v tisku: Města, městečka, hrady, tvrze a vesnice na Rokycansku v písemných pramenech 10.–17. století. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 3. Plzeň.

[106] ROŽMBERSKÝ, P.–NOVOBILSKÝ, M., 2006: Panská sídla v Mirošově. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 5. Plzeň.

[107] SEDLÁČEK, A., 1995: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 6. Podbrdsko. Praha.

[108] SEDLÁČEK, A., 1996: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 8. Rakovnicko a Slánsko. Praha.

[109] SEDLÁČEK, A., 1998: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 13. Plzeňsko. Praha.

[110] SEDLÁČEK, A., 1998a: Místopisný slovník historický. Praha.

[111] SEDLÁČEK, A., 1998b: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 14. Litoměřicko a Žatecko. Praha.

[112] SEMOTANOVÁ, E., 2002: Historická geografie českých zemí. Praha.

[113] SVOBODA, J.–ŠMILAUER, V., 1960: Místní jména v Čechách. Díl 5. Dodatky k dílu Antonína Profouse. Jejich vznik, původní význam a změny. Praha.

[114] SYNEK, J., 1996: Smilovice, zapomenutá tvrz v rakovnickém okrese, Hláska 7, 51.

[115] SYNEK, J., 1998: O jednom málo známém tvrzišti v okolí Berouna, Hláska 3, 45.

[116] ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, J. M., 1995–1997: Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích. Praha.

[117] ŠIMŮNEK, R., 2005: Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472. Praha.

[118] ŠTAUBER, B., 1994: Neznámé tvrziště u Svojetína, Hláska 5, 42–43.

[119] ÚLOVEC, J., 2001: Zaniklé hrady zámky a tvrze Čech. Praha.

[120] ÚLOVEC, J., 2003–2005: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. Praha.

[121] VAŘEKA, P., 2008: Zaniklý dvůr Nevězeň. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2, 117–125. Plzeň.

[122] VAŘEKA, P. a kol., 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1. Plzeň.

[123] VAŘEKA, P. a kol., 2008: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 2. Plzeň.

[124] VAŘEKA, P.–HOLATA, L.–ROŽMBERSKÝ, P.–SCHEJBALOVÁ, Z., 2011: Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí, AH 36, 319–342.

[125] VELC, F., 1904: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století XX. Politický okres Slánský. Praha.

[126] VESELÁ, R., 2006: Zaniklá vesnice Cetkov. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku 1, 67–98. Plzeň.

[127] VODVÁŘKA, V., 2006: Lány a okolí ve světle místních a pomístních jmen. Rakovník.

[128] VYTLAČIL, L., 2006: Čtyři tvrziště na Slánsku: Hradečno Humniště, Ostrov a Řišuty. Zapomenuté hrady, tvrze a místa 34. Plzeň.

[129] WIRTH, Z., 1907: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století XXVI. Politický okres Kladenský. Praha.

[130] WOLF, V., 1998: K problematice tzv. kolonizačních provizorií (Úvaha nad funkcí a fortifikací) – Zu den Provisorien der Kolonisierung (Erwägungen über die Fortifikationen und ihre Funktion), CB 6, 107–116.

[131] ARCHIVNÍ MAPY, http://archivnimapy.cuzk.cz/, cit. 2010–2012.

[132] KONTAMINOVANÁ MÍSTA, http://kontaminace.cenia.cz/, cit. 2012.

[133] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ, http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx, cit. 2010–2012.

[134] NÁRODNÍ GEOPORTÁL INSPIRE, http://geoportal.gov.cz, cit. 2010–2012.

[135] OLDMAPS – STARÉ MAPY, http://oldmaps.geolab.cz/, cit. 2010–2012.

[136] ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR ČR, http://www.uir.cz/, cit. 2012.