Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia

Název: Středověká keramika z Českých Budějovic a možnosti jejího archeometrického studia
Variantní název:
  • Medieval pottery from České Budějovice and its archaeometric study
  • Mittelalterliche Keramik aus České Budějovice und die Möglichkeiten ihrer archäometrischen Untersuchung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 525-542
Rozsah
525-542
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek představuje základní vývojové horizonty českobudějovické keramiky 13.–15. století. Vybrané keramické třídy byly studovány pomocí rentgenové fluorescenční (XRF) a rentgenové difrakční analýzy (XRD). Výsledky XRF ukázaly na rozdíly v chemickém a mineralogickém složení grafitové a negrafitové keramiky, na jejichž základě lze uvažovat o původu suroviny. XRD analýza identifikovala modifikace křemene způsobené vyššími teplotami výpalu.
This article outlines the development horizons of České Budějovice pottery in the 13th–15th centuries. Selected pottery fabrics from different categories were studied by means of X-ray fluorescence analysis (XRF) and X-ray diffraction analysis (XRD). The XRF results have shown differences in the chemical and mineralogical composition of graphite and non-graphite pottery that might help determine the origin of the material. The XRD analysis has identified quartz modifications caused by high firing temperatures.
Note
Projekt byl realizován v rámci studentské grantové soutěže Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni "Interdisciplinární výzkum archeologických artefaktů pomocí moderních technologií" (SGS-2012-75).
Das Projekt wurde im Rahmen des Studentenförderwettbewerbs der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen "Interdisziplinäre Untersuchung archäologischer Artefakte mit modernen Technologien" realisiert.