Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy

Název: Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy
Variantní název:
  • Medieval wooden artefacts from Jihlava
  • Mittelalterliche Holzartefakte aus Jihlava
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 767-795
Rozsah
767-795
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek je věnován souboru dřevěných artefaktů, které pocházejí ze záchranných výzkumů v areálu historického jádra města Jihlavy a 3 km vzdálené hornické lokality Bedřichov-Pfaffenhof, které probíhaly v letech 1975–2010. Dřevěné artefakty jsou rozděleny do skupin podle jejich možné funkce, kterou zastávaly v hmotné kultuře středověkého města Jihlavy. Podle nálezových okolností byly datovány do rozmezí druhé poloviny 13. až 15. století.
This contribution is dedicated to a series of wooden artefacts yielded by rescue research carried out in 1975–2010 in the area of the historical centre of Jihlava, as well as in the Bedřichov-Pfaffenhof mining location situated 3 km from it. The wooden artefacts have been divided into groups according to their presumed function in the material culture of medieval Jihlava. They have been dated, on the basis of find circumstances, to the period between the second half of the 13th century and the 15th century.
Reference
[1] ALLTAG, 1996: Alltag im Spätmittelalter (Kühnel, H., ed.). Graz–Sien–Köln.

[2] ARCHEOLOGIE IN BADEN-WÜRTTEMBERG, 1994: Archeologie in Baden-Württemberg (Planck, D., ed.). Stuttgart.

[3] ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO DOMU, 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) – The archaeology of a medieval House (No. 226) in Most. Mediaevalia archaeologica 4 (Klápště, J., ed.). Praha – Most.

[4] BARTLOVÁ, M., 2009: Výtvarné umění. In: Pisková, R. a kol., Jihlava, 237–244. Praha.

[5] DRAGOUN, Z., 1983: Gotické dýky ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy – Gotische Dolche in den Sammlungen des Museums der Hauptstadt Prag, Archeologica Pragensia 4, 225–261.

[6] DVOŘÁK, J.–HORÁČKOVÁ, L.–VARGOVÁ, L.–ZATLOUKAL, R., 1999: Výzkumy v dominikánském a minoritském klášteře v Jihlavě – Forschungen in dem Dominikaner- und Minoritenkloster in Jihlava (Iglau), Pravěk NŘ 8, 303–319.

[7] FLODROVÁ, M.–LOSKOTOVÁ, I., 1995: Výrobky brněnských řemeslníků 14. století – Die Erzeugnisse der brünner Handwerker des 14. Jahrhunderts, AH 20, 551–561.

[8] FROLÍK, J.–HAZLBAUER, Z.–CHARVÁT, P.–ŠUMBEROVÁ, R.–TOMÁŠEK, M., 1999: Čáslav – Místo pro život – Svědectví archeologie. Praha.

[9] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života. Chrudim.

[10] FRÝDA, F., 1983: Nálezy středověkého dřeva z Plzně – Funde mittelalterlichen Holzes aus Plzeň, AH 8, 287–297.

[11] HENSEL, W., 1956: Slowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Warszawa.

[12] HOFFMANN, F., 1961: Jihlava v husitské revoluci – Jihlava (Iglau) und die hussitische Revolution. Havlíčkův Brod.

[13] HOFFMANN, F., 2004: Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století – Topographie der Stadt Jihlava (Iglau) in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Brno–Jihlava–Praha.

[14] HOFFMANN, F., 2009: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha.

[15] HOFFMANN, F., 2010: František Hoffmann devadesátiletý. Výbor studií a článků. Iglaviensia. Brno – Jihlava.

[16] HOFFMANN, F.–JAROŠ, Z.–PISKOVÁ, R.–SVĚRÁK, V., 2000: Jihlava. Historický atlas měst České republiky. Svazek č. 8. Praha – Jihlava.

[17] HOCH, A., 2011: Jihlava, Palackého. STL. Zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu, číslo akce A 084/2010, rkp. ulož. ve společnosti Archaia Brno, o. p. s.

[18] HRDLIČKA, L.–RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1966: Výzkum v Sezimově Ústí v r. 1965 – Die Ausgrabungen in Sezimovo Ústí im J. 1965, AR XVIII, 663–680.

[19] HUSA, V.–PETRÁŇ, J.–ŠUBRTOVÁ, A., 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha.

[20] JANOTKA, M., 1963: Příprava a užití štípaného dřeva v tradiční výrobě – Vorbereitung un Anwendung von Spaltholz in der traditionellen Holzproduktion, Český lid 50, 152–163.

[21] KAVÁN, J., 1962: Nálezy zlomků dřevěných nádob a nábytku ze 13. Století – Funde von Gefäss- und Möbelbestandteilen aus Holz aus dem 13. Jhdt, PA LIII, 219–240.

[22] KOČÁR, P.–KOČÁROVÁ, R.–PETR, L., 2009: Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor – Pfanzenreste aus der Verfüllung mittelalterlicher Grugen aus Kašperské Hory (Bergreichenstein), AH 34, 161–172.

[23] KOČÁROVÁ, R., 2011: Jihlava. Nálezová zpráva o determinaci dřeva z vrcholně středověkých artefaktů, číslo analýzy 17/11, rkp. ulož. v Muzeu Vysočiny v Jihlavě.

[24] KOCHAN, Š., 2011: Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy, rkp. nepubl. diplomové práce ulož. na ÚAM FF MU, Brno.

[25] KOLČIN, B. A., 1968: Novgorodskie drevnosti. Drevjannye izdelija. Moskva.

[26] KOSTROUCH, F., 2003: Dřevěné nálezy z Olomouce. K problematice dřevěných artefaktů ve středověkém a raně novověkém městě, rkp. nepubl. dipl. práce ulož. na FF ZČU v Plzni.

[27] KOSTROUCH, F., 2009: Středověké dýhové misky z Olomouce – Mittelalterlichen Daubenschalen aus Olomouc, AH 34, 483–499.

[28] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí – Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa I, II – Sezimovo Ústí – Archäologie der mittelalterlichen Untertanenstadt 3. Die Schmiede in Sezimovo Ústí und Analyse der Produkte aus Eisen I, II. Praha.

[29] KRAJÍC, R. a kol., 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře – Das Haus des Gürtlers Prokop in Tabor. Tábor.

[30] KRAJÍC, R.–CHVOJKA, J., 2007: Táborský poklad: archeologický výzkum domu čp. 308. Tábor.

[31] KRÁL, J., 1963: Mittelalterliche Funde aus Ostrava im Jahre 1962 – Středověké nálezy v Ostravě 1962, PV 1962, 66–68.

[32] KŘESADLO, K., 1992: Kapitoly z historie Jihlavy. Jihlava.

[33] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1990: Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických – Zur Haushaltsführung und –ausstattung im höheren sozialen Umfeld (Bürger und Feudelherren) anhand archäologischer Bezugsquellen, AH 15, 19–42.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1992: Výsledky záchranného archeologického výzkumu na staveništi Horáckého divadla v Jihlavě (1990–1991) – Das Ergebnis der archäologischen Rettungsgrabung auf der Baustelle des Theaters Horácké divadlo in Jihlava (Iglau) (1990–1991), Vlastivědný sborník Vysočiny – Oddíl věd společenských VIII, 163–171.

[35] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2008: Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie – Befestigung der Stadt Jihlava (Iglau, Mähren) aus der Sicht der Archäologie. In: Forum urbes medii aevi V, 104–121. Brno.

[36] MĚŘÍNSKÝ, Z.–HRUBÝ, P.–ZIMOLA, D., 2009: Urbanizmus, nejstarší zástavba a vnitřní vybavení domů. In: Pisková, R. a kol., Jihlava, 66–80. Praha.

[37] MÜLLER, U., 1996: Holzfunde aus Freiburg/Augustinereremitenkloster und Konstanz. Herstellung und Funktion einer Materialgruppe aus dem späten Mittelalter. Stuttgart.

[38] NEUSTUPNÝ, E., 2007: Vymezení archeologie. In: Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání (Kuna, M., ed.), 11–22. Praha.

[39] NOVOTNÝ, B., 1977: Záchranný výzkum středověkých objektů v historickém jádru města Jihlavy – Rettungsgrabung mittelalterlicher Objekte im historischen Stadtkern von Jihlava, PV 1975, 84–87.

[40] NOVOTNÝ, B., 1978: Další nálezy ze středověkých jímek v historickém jádru města Jihlavy – Weitere Funde aus mittelalterlichen brunnenartigen Abfallgruben im historischen Stadtkern von Jihlava, PV 1976, 84–86.

[41] NOVOTNÝ, B., 1982: Funde mittelalterlicher handwerklicher Erzeugnisse aus Iglau (Mähren), von der 2. Helfte des 13. bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts. Wien.

[42] NOVOTNÝ, B.–KAREL, B.–DUŠEK, V., 1978: Středověké objekty ze 14. až z počátku 15. století v historickém jádru Jihlavy – Mittelalterliche Objekte aus dem 14. und Anfang 15. Jahrhunderts im historischen Stadtkern Iglaus, VVM XXX, 49–62.

[43] OPRAVIL, E., 1981: Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu v Jihlavě – Pflanzenfunde aus der archäologischen Grabung mittelalterlicher Objekte in Jihlava, PV 1979, 62–65.

[44] ORNA, J., 2001: Nálezy středověkých dřevěných předmětů v Plzni (katalog), ZČM v Plzni. CD-ROM.

[45] PAVELČÍK, J., 1955: Nálezy ze 13. století z Uherského Brodu, ČMM CXXIV, 143–148.

[46] PAVLIŠTÍK, K., 1993: Domácká výroba dřevěného nářadí a náčiní na Podřevnicku. Zlín.

[47] PETRÁŇ, J. a kol., 1985: Dějiny hmotné kultury I. Praha.

[48] PÍCKA, J.–HŮRKOVÁ, J.–SCHNEIDERWINKLOVÁ, P., 2009: Odpadní jímky z Kašperských Hor – Abwassergruben aus Kašperské Hory (Bergreichenstein), AH 34, 103–159.

[49] PISKOVÁ, R. a kol., 2009: Jihlava. Jihlava.

[50] POLÁNKA, P., 2001: Středověké dřevěné předměty v brněnských nálezech, rkp. seminární práce ulož. na ÚAM FF MU, Brno.

[51] REICHERTOVÁ, K.–MUK, J., 1966: Archeologický průzkum středověké podoby Starého Města pražského – Die archäologische Erforschung der mittelalterlichen Prager Altstadt, AR XVIII, 680–693.

[52] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle: městečko ostrovského kláštera – Hradišťko bei Davle – eine Kleinstadt des Ostrover Klosters. Praha.

[53] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města – Hradec Králové – ein slawischer Burgwall und Beginn einer mittelalterlichen Stadt. Hradec Králové.

[54] SMETÁNKA, Z., 2004: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života. Praha.

[55] ŠEBESTA, P., 1979: Výzkum středověké studny v Chebu – Der mittelalterliche Brunnen in Cheb, Mincovní-Gasse, AH 4, 267–271.

[56] ŠIKULOVÁ, V., 1972: Záchranné akce v areálu středověké Opavy – Rettungsgrabungen im Areal des mittelalterlichen Troppaus (Opava), PV 1971, 121–124.

[57] ŠMEJDA, L., 1999: K hmotné kultuře Vysokého Mýta ve středověku – Zur materiellen Kultur im mittelalterlichen Vysoké Mýto. In: Mediaevalia archaeologica 1, 169–192. Praha – Brno.

[58] TOMÁŠEK, M., 2005: Dřevěný meč ze středověké Čáslavi. Nálezy dřevěných předmětů podobných chladným zbraním a jejich interpretace – A wooden sword from Medieval Čáslav. A wooden artefact similar to a metal weapon and its interpretation, AR LVII, 561–572.

[59] TRKOVSKÁ, V., 1963: Iluminace v rukopisech 11.–17. století jako národopisné prameny – Illuminationen in den Handschriften des 11.–17. Jahrhunderts als volkskundliche Quellen, Český lid 50, 257–269.

[60] VONDRÁČKOVÁ, K., 1996: Nálezy ze středověkých studní pod jezuitským kostelem v Klatovech – Die Funde aus den mittelalterlichen Brunnen unter der Jesuitenkirche in Klatovy, Sborník ZČM v Plzni – Historie XIII, 134–159.

[61] WINTER, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha.

[62] WYSOCKA, I., 1999: Naczynia i drobne przedmioty drewniane wrocławskiego Rynku – Vessels and tiny wooden bjects from the Market Square in Wroclaw. In: Mediaevalia archaeologica 1, 101–124. Praha – Brno.

[63] ZIMOLA, D., 1996: Středověká Jihlava ve světle archeologických pramenů, rkp. nepubl. dipl. práce ulož. na ÚAM FF MU, Brno.

[64] DIE HAUSBÜCHER DER NÜRNBERGER ZWÖLFBRÜDERSTIFTUNGEN – Mendel I 048, http://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-48-v/data, cit. 1. 4. 2011.

[65] HEIDELBERGER HISTORISCHE BESTÄNDE – digital – Codex Manesse (48v), http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg848/0092, cit. 31. 3. 2011.

[66] MORALIA IN JOB – http:tethys.imareal.oeaw.ac.at/realonline/images/7002544.JPG, cit. 31. 3. 2011.

[67] TITLE : STUDY OF A MAN WITH A DRILL – http:www.imagiva.com/durer-albrecht/study-of-a-man-with-a-drill.html, cit. 1. 4. 2011.