Historická urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny

Název: Historická urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny
Variantní název:
  • Historische Urbanonyme der Stadt Zvolen (Altsohl) und ihre Veränderungen
  • Historical Urban Planning of the Town of Zvolen and Changes within it
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 123-131
Rozsah
123-131
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok sa zaoberá vznikom a premenami historickej urbanonymie stredoslovenského mesta Zvolen, ktorá vznikla z potreby identifikácie dobových mestských reálií. Všíma si predovšetkým názvy námestia, mestských brán a najstarších ulíc situovaných v blízkosti historického centra. Historická urbanonymia Zvolena je výsledkom historického vývoja tohto urbanistického celku a jej výskum pomáha spresniť informácie o najstarších dejinách mesta.
This contribution focuses on the origins of historical urban planning of the town of Zvolen, central Slovakia, and on changes to it. The research was necessitated by a need to identify historical "life and institutions". Much of it is devoted to analysis of the place-names of the main town square, gates and the oldest streets located close to the historical centre. The town planning of Zvolen is a result of the historical development of this urban unit and research into it helps develop specific information on the most distant history of the town.
Reference
[1] BALAŠA, G., 1956: Príspevok k dejinám Zvolena. Bratislava.

[2] BÁNIK, J., 1891: Slobodné a kráľovské mesto Zvolen. Opis historicko-topografický. Turčiansky Svätý Martin.

[3] BAYEROVÁ, N.–ŠRÁMEK, R., 1988: Podíl onomastiky při standardizování urbanonymie. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho seminára Modra–Piesky 8.–10. októbra 1986, 10–20. Bratislava.

[4] DÚBRAVEC, S., 1993: Stavebný a umelecký vývoj. In: Vaníková, V.: Zvolen. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, 202–213. Martin.

[5] HALAGA, O. R., 1988: Urbanonymá z hľadiska orientácie a dejín mesta. Urbanonymia a dejiny. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho seminára Modra–Piesky 8.–10. októbra 1986, 28–32. Bratislava.

[6] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku, AH 21, 443–452.

[7] HORVÁTH, V., 1990: Bratislavský topografický lexikón. Bratislava.

[8] KLEIN, B. 1985. Príspevok k historicko-geografickej lokalizácii cestnej siete Zvolenského komitátu, Vlastivedný zborník Považia XV, 87–132.

[9] KRAJČOVIČ, R., 1988: Urbanonymia a dejiny. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho seminára Modra–Piesky 8.–10. októbra 1986, 6–9. Bratislava.

[10] MAJTÁN, M., 1979: Z urbanonymie mesta Krupiny, Slovenská reč 44, č. 2, 71–82.

[11] MAJTÁN, M., 1988: Onymia a urbanonymia. In: Urbanonymia. Zborník prednášok z 2. celoštátneho seminára Modra–Piesky 8.–10. októbra 1986, 4–8. Bratislava.

[12] MAJTÁN, M., 1996: Vývin urbanonymie pred obdobím národného obrodenia. In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. Materiály z onomastického kolokvia (Banská Bystrica 3.–5. septembra 1996), 56–61. Banská Bystrica–Bratislava.

[13] MARSINA, R., 1989: K najstarším dejinám Zvolena, HČ 37, 793–804.

[14] OK JÚ ĽŠ SAV: Onomastická kartotéka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Za sprístupnenie ďakujem PhDr. Milanovi Majtánovi, CSc.

[15] RIPKA, I. et al., 1994: Slovník slovenských nárečí I. (A–K). Bratislava.

[16] ROHÁRIK, J., 1996: Banskobystrické urbanonymá. In: Banská Bystrica. Sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Acta Universitatis Mathiae Belii, 115–124. Banská Bystrica.

[17] SK Zv: Správa katastra Zvolen. Pozemkovo-knižná mapa Zvolena z roku 1848; Stadt Altsohl slavisch Zvolen sammt Enclave Podzamok in Ungarn Prefsburger Distrikt Sohler Comitat 1860 (fotokópia originálu).

[18] ŠA MV SR BB Zv1: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Fond Mesto Zvolen, č. 2093/1920. Poslovenčenie názvov námestí, ulíc a parkov. Výťah zo zápisnice mimoriadneho výborového zasadnutia slobodného mesta Zvolena. č. 1113/1919. 28. augusta 1919. Strojopis 1 s.

[19] ŠA MV SR BB Zv2: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Fond Magistrát mesta Zvolen. Najstaršie účtovné knihy 1509–1565/priložený nedatovaný fragment daňového registra (pravdepodobne z obdobia pred rokom 1465 – datované podľa diplomovej práce Ragač, R., 1998: Zvolen – obraz stredovekého mesta a jeho mestskej kancelárie, Filozofická fakulta UK v Bratislave.), f. 73, krabica č. 11.

[20] ŠA MV SR BB Zv3: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Listina Š. Esterházyho, datovaná 8. júla 1753.

[21] ŠA MV SR BB Zv4: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Fond Mesto Zvolen. Plán výstavby Tehelnej ulice z 26. júna 1897 – č. 2018/1898; Plán výstavby južného konca Prostrednej ulice z 10. júla 1897 – č. 2018/1898; Plán juhovýchodnej časti mesta – č. 3863/1898; č. 3601/1898.

[22] ŠA MV SR BB Zv5: Štátny archív MV SR v Banskej Bystrici, Pobočka Zvolen. Fond Mesto Zvolen, č. 2093/1920. Poslovenčenie názvov námestí, ulíc a parkov. Výťah zo zápisnice mimoriadneho výborového zasadnutia slobodného mesta Zvolena. č. 1113/1919. 28. augusta 1919. Strojopis 1 s.; Fond Okresný úrad Zvolen, krabica č. 154, 19 740/38. Premenovanie niektorých ulíc a pomenovanie nepomenovaných ulíc a sadov. Výťah zo zápisnice vládneho komisára mesta Zvolena, č. 14.404/1938, 3. decembra 1938. Strojopis 2 s.; Fond Okresný úrad Zvolen, krabica č. 187, 4132/1941 adm. Ulica Adolfa Hitlera vo Zvolene/Rozhodnutie. Výťah zo zápisnice vládneho komisára mesta Zvolena, č. 2822/1941, 25. februára 1941. Strojopis 1 s.; Fond Miestny národný výbor Zvolen. Zmena názvov ulíc, č. 1630/1946, Zvolen dňa 9. mája 1946. Strojopis 1 s.; Fond Miestny národný výbor. Premenovanie niektorých ulíc. Výťah zo zápisnice zasadnutia pléna MNV vo Zvolene konaného dňa 18. októbra 1946, č. 1630/1946. Strojopis 1 s.

[23] OVVS Zv: Odbor VVS OU Zvolen. Žiadosť o premenovanie ulíc z 21. októbra 1986. Strojopis 1 s.; Oznámenie o premenovaní ulíc z 18. augusta 1992. MÚ Zvolen. Strojopis 2 s.

[24] SCHWANZER, V., 1976: Nemecké slová v spisovnej a ľudovej slovenčine, Studia Academica Slovaca 5, 463–477.

[25] Utcáink uj nevei, 1906: In: zólyomvármegyei hirlap 20, č. 25, 1.

[26] ZZ 2001: Zbierka zákonov §§2001§§. Zákon č. 49 z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu.

[27] ZREBENÝ, A., 1974: Z dejín zvolenských hradieb. In: Vpred XV, č. 51–52, 11.

[28] ZREBENÝ, A., 1986: Zvolen do roku 1526, Stredné Slovensko 5, 59–80.