Stavební proměny hradu Orlíka nad Vltavou v 16. století

Název: Stavební proměny hradu Orlíka nad Vltavou v 16. století
Variantní název:
  • Building transformations of Orlík nad Vltavou castle in the 16th century
  • Die baulichen Veränderungen von Burg Orlík nad Vltavou im 16. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 469-487
Rozsah
469-487
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek rekapituluje stavební vývoj hradu ve středověku do požáru v roce 1508 a jeho interpretace v dosavadní literatuře. Shrnuje poznatky o pozdně gotické přestavbě v letech 1515–1520 a následujících renesančních úpravách z 80. let 16. století, kdy byl hrad zvýšen o druhé patro, z nichž se však zachovalo jen velmi málo detailů, zejména v důsledku požáru z roku 1802 a rozsáhlé klasicistní přestavby.
This contribution charts the building development of the castle in the Middle Ages, prior to a fire in 1508 and its interpretations in existing literature. It sums up findings about the late-Gothic reconstruction of the castle in 1515–1520 and the following renaissance refurbishment in the 1580s when another storey was added to the castle. However, few details about this modification have survived, owing to a fire in 1802 and extensive classicist reconstruction.
Reference
[1] AČ II: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské z archivů domácích i cizích II (Palacký, L., ed.). Praha 1842.

[2] AČ XV: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské z archivů domácích i cizích XV (Kalousek, J., ed.). Praha 1896.

[3] BENEŠ, J., 2000: Archeologický výzkum hradu Orlíka nad Vltavou v roce 1998, nálezová zpráva – aktualizovaná verze, ulož. v archivu autora.

[4] BRODIE, H., 2015: Apsidel and D-shaped towers of the Princes of Gwynedd, Archaeologia Cambrensis 164, 231–243.

[5] BŘICHÁČEK, P., 1989: Záchranný výzkum na hradě Orlíku nad Vltavou (o. Písek) – Rettungsforschung auf der Burg Orlík a.d. Moldau, CB 1, 331–333.

[6] BUDINKA, Z., 1959: Záchrana a technické zabezpečení památkových objektů v zátopové oblasti vodního díla Orlík, ZPP XIX, 119–138.

[7] DURDÍK, T., 1979: Nástin vývoje českých hradů 12.–13. století – Enwicklungsskizze böhmischer Burgen aus dem 12.–13. Jahrhundert, AH 3, 41–52.

[8] DURDÍK, T., 1994: Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Praha.

[9] DURDÍK, T., 1995: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[10] DURDÍK, T., 1997: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě. Praha.

[11] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[12] DURDÍK, T.–ADÁMEK, J.–FRÖHLICH, J.–CHOTĚBOR, P., 1998: Vybrané středověké památky Prácheňska. Praha.

[13] DURDÍK, T.–ADÁMEK, J.–FRÖHLICH, J.–CHOTĚBOR, P., 1998a: Castrum Bene 6. Exkursionführer. Praha – Písek.

[14] DURDÍK, T.–KAŠIČKA, F.–NECHVÁTAL, B., 1995: Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. Písek.

[15] FUKA, Z., 1978: Hrad Orlík, statický průzkum, průvodní zpráva, strojopis SÚRPMO, ulož. v archivu Národního památkového ústavu, odborného územního pracoviště v Českých Budějovicích.

[16] GRABOLLE, R.–HRUBÝ, P.–MILITKÝ, J., 2002: Orlík nad Vltavou ve 13.–14. století ve světle archeologického výzkumu – Orlík nad Vltavou (Worlik) im 13. und 14. Jahrhundert im Licht der Archäologischen Forschung, AH 27, 91–118.

[17] JÁNSKÝ, J., 2006: Páni ze Švamberka. Pětisetletá sága rodu s erbem labutě – Die Herren von Švamberk (Schwanberg). Domažlice.

[18] KOSTKA, J.–HANESCH, J., 1956: Orlík, státní hrad a okolí. Praha.

[19] LANCINGER, L.–MUK, J., 1983: Orlík, stavebně historický průzkum státního hradu, SÚRPMO, strojopis ulož. v archivu Národního památkového ústavu, odborného územního pracoviště v Českých Budějovicích.

[20] LANCINGER, L.–MUK, J., 1994: Stavební vývoj hradu Orlíka nad Vltavou – Die Bauentwicklung der Burg Orlík an der Moldau, CB 4, 89–94.

[21] LÍBAL, D., b. d.: Zvíkov. Praha.

[22] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady 1, 2. Praha.

[23] NOVÁČEK, V. J., 1890: Dětřich z Portic, přední rádce Karla IV., Časopis musea království českého LXIV, 459–535.

[24] NOVÁK, J. B., 1903: Formulář Tobiáše z Bechyně. Hist. archiv ČAVU XXII. Praha.

[25] SEDLÁČEK, A., 1936: Hrady, zámky a tvrze království českého XI. Praha.

[26] RADOVI, M. a O., 1998: Kniha o sklípkových klenbách. K 500. výročí sklípkového klenutí v Evropě. Praha.

[27] THIR, K., 1920: Staré domy a rodiny táborské II. Tábor.

[28] VARHANÍK, J., 1998: Husitské opevnění hradu Orlíka – Hussitische Befestigung der Burg Orlík an der Moldau, PRP 5, č. 1, 13–32.

[29] VARHANÍK, J., 2002: Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi – Die Verteidigung der mittelalterlichen Burg mit dern Feuerwaffen, AH 27, 125–138.

[30] VARHANÍK, J., 2014: Arkádové nádvoří hradu Orlíka nad Vltavou – Arkadenhof des Schlosses Orlík (Bez. Písek). In: Dějiny staveb 2014. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb, 23–30. Plzeň.

[31] VELÍMSKÝ, T., 2013: Páni ze Svojšína. Ústí nad Labem.

[32] ZÁRUBA, F., 2016: Hradní kaple III., doba poděbradská a jagellonská – Die Burgkapellen des 15. und der ersten hälfe des 16. Jahrhunderts. Praha.