Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí

Název: Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí
Variantní název:
  • Building and functional transformations of Modrý Kameň castle in the 16th and 17th centuries
  • Bauliche und funktionelle Veränderungen von Burg Blauenstein im 16. und 17. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 489-509
Rozsah
489-509
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na rozdiel od sporadických údajov z vrcholného a neskorého stredoveku, v 16. a 17. storočí disponujeme relatívne početnými písomnými dokladmi o stavebnom usporiadaní pôvodného jadra hradu Modrý Kameň. Obytné (veža, izby), hospodárske (komory, pivnice, studňa) a sakrálne (kaplnka) objekty spomína deľba hradu z roku 1527. O poškodení hradu vypovedajú správy o obliehaní z rokov 1575, 1588, 1593 a 1605. Podobu hradu so staršími stavebnými etapami (zrejme turecký kúpeľ) aj s novovybudovanými časťami (napr. škola) približuje podrobná deľba z roku 1625. Informácie z písomných prameňov sme verifikovali na základe archeologického a architektonicko-historického výskumu v rokoch 2013–2016.
In contrast to limited information from the high and late Middle Ages, there exists a relatively large number of written records from the 16th and 17th centuries about the building form of the core of the Modrý Kameň castle. Residential quarters (tower, rooms), domestic amenities (pantries, cellar, well) and religious sections (chapel) are mentioned in a record on the spatial division of the castle from 1527. Damage to the castle is conveyed by records about sieges from the years 1575, 1588, 1593 and 1605. The form of the castle with early construction features (possibly a Turkish bath) and more recent parts (e. g. a school) is described in a detailed division from 1625. Information from written sources was verified on the basis of archaeological and architectural-historical research in 2013–2016.
Note
Príspevok je publikovaný v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 1/0208/15: Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom, Centra excelentnosti SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov a VEGA 1/0095/17: Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte).
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen der von der Wissenschaftlichen Förderangentur des Ministeriums für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (VEGA) geförderten Projekte Nr. 1/0208/15: Der Mensch und die Berge im Lauf der Zeit – von urzeitlichen Burgwällen bis zu mittelalterlichen Burgen und des Exzellenz-Zentrums der Slowakischen Akademie der Wissenschaften: Burgen in der Slowakei. Interdisziplinäre Betrachtung des Phänomens der Burgen im Querschnitt und VEGA 1/0095/17: Krise und Kollaps an der Grenzscheide zwischen Mittelalter und Neuzeit (Sondierungen der Problematik im slowakischen Kontext).