Kulturní analytika: nástroj vizualizace velkých dat a prostředek analýzy kultury softwaru

Název: Kulturní analytika: nástroj vizualizace velkých dat a prostředek analýzy kultury softwaru
Autor: Šik, Viktor
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 33-52
Rozsah
33-52
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tématem tohoto článku je kulturní analytika jako metoda pro výzkum kulturní produkce v prostředí ICT, zaměřující se především na vizuální produkci a využívající nejnovější nástroje výpočetní techniky. Práce si klade za cíl představit teoretický kontext kulturní analytiky (Lev Manovich) a to zejména její metodologii, základní principy a nástroje pro vědecký výzkum v oblasti současné kultury. Debata o kulturní analytice je zasazena do diskurzu softwarových studií jakožto nové společenskovědné a humanitní disciplíny, která se kriticky vymezuje proti mediálním studiím a obrací se k základním principům informačních technologií. Součástí příspěvku je případová studie analyzující obálky časopisu Respekt, která ilustruje možnosti zpracování velkých dat s pomocí nástrojů kulturní analytiky umožňujících automatizovanou analýzu a vizualizaci obsahu médií.
The purpose of this article is cultural analytics as a research method of a cultural production in the ICT environment, focusing primarily on the visual production and using the latest computer technology. The work aims to introduce a theoretical context of cultural analytics (Lev Manovich), particularly its methodology, basic principles and instruments for scientific research in the field of contemporary culture. The debate about cultural analytics is set into the discourse of software studies as a new humanity discipline, which is critical to media studies and addresses to fundamental principles of an information technology. Case study as a part of this paper analyzes covers of Respekt magazine and illustrates the possibility of processing large datasets using cultural analytics techniques allowing automated analysis and visualization of media content.
Reference
[1] BALON, Jan, 2004. Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu. Sociologický časopis, ročník 40, č. 1–2 , s. 49–66.

[2] DOUGLASS, Jeremy – MANOVICH, Lev, 2009. Timeline: 4535 Time magazine covers, 1923–2009. Dokumentace projektu na serveru Flickr [online]. [cit. 10. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.flickr.com/photos/culturevis/3951496507/.

[3] FRY, Ben, n. d. Featured Projects [online]. [cit. 30. 4. 2012]. Dostupné z: http://benfry.com/projects/.

[4] HEY, Tony – TANSLEY, Stewart – TOLLE, Kristin (eds), 2009. The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery. Microsoft Research, Redmond, Washington, 252 s., ISBN 978-0-9825442-0-4. Dostupné také z: http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/4th_paradigm_book_complete_lr.pdf.

[5] HUBER, William – MANOVICH, Lev, 2010. Kingdom Hearts videogame traversal. Dokumentace projektu na serveru Flickr [online]. [cit. 12. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.flickr.com/photos/culturevis/4039126932/.

[6] LEGRADY, George, 2005–2014. Making Visible the Invisible [online]. [cit. 30. 4. 2012]. Dostupné z: http://mat.ucsb.edu/~g.legrady/glWeb/Projects/spl/spl.html.

[7] MANOVICH, Lev, 2007. Cultural Analytics: Analysis and Visualization of Large Cultural Data Sets. Manovich [online]. Publikováno 30. září 2007. [cit. 30. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.manovich.net/cultural_analytics.pdf.

[8] MANOVICH, Lev, 2009. Cultural Analytics: Visualing Cultural Patterns in the Era of 'More Media'. Milano: DOMUS, 4 s. Dostupné také z: http://www.softwarestudies.com/cultural_analytics/Manovich_DOMUS.doc.

[9] MANOVICH, Lev, 2010. SHAPING TIME – exhibition of our visualizations at Design Museum in Netherlands. Software studies [online]. [cit. 28. 4. 2012]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/2010/03/our-visualizations-at-design-museum-in.html.

[10] MANOVICH, Lev, 2012a. Lev Manovich lecture at USC. Software studies [online]. 13. února 2012. [cit. 13. 5. 2012]. Dostupné z: http://lab.softwarestudies.com/2012/02/lev-manovich-lecture-at-usc-february-13.html.

[11] MANOVICH, Lev, 2012b. Media Visualization: Visual Techniques for Exploring Large Media Collections. In GATES, Kelly (ed), Media Studies Futures. San Diego: Blackwell. Dostupné také z: http://softwarestudies.com/cultural_analytics/Manovich.Media_Visualization.web.2012.doc.

[12] MANOVICH, Lev, 2012c. Data Visualization and Computational Art History [online]. Sylabus ke kurzu na Ústavu vizuálních umění, UCSD, jarní semestr. [cit. 14. 5. 2012]. Dostupné z: https://docs.google.com/document/d/1oHn0Ydno50TPHApKDnNM308RRZBa-iWp398Jx4i1t-o/edit.

[13] MANOVICH, Lev – DOUGLASS, Jeremy – ZEPEL, Tara, 2011. How to Compare One Million Image? [online]. [cit. 29. 4. 2012]. Dostupné z: http://softwarestudies.com/cultural_analytics/2011.How_To_Compare_On_Million_Images.pdf.

[14] MANOVICH, Lev – GIACHINO, Matias, n.d. ImageSlice [online]. [cit.25. 4. 2012]. Dostupné z: http://rsbweb.nih.gov/ij/plugins/image-slice/index.html.

[15] NAVAS, Eduardo, 2009. Notes on Cultural Analytics Seminar, December 16-17, 2009, Calit2, San Diego. Remix Theory [online]. 29. prosince 2009. [cit. 10. 4. 2012]. Dostupné z: http://remixtheory.net/?p=408.

[16] RAMSEY, Doug, 2008. UC San Diego Unveils World's Highest-Resolution Scientific Display System. Calit2: California Institute for Telecommunications and Information Technology, San Diego [online]. 9. července 2008. [cit. 4. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.calit2.net/newsroom/release.php?id=1332.

[17] RASBAND, Wayne, n.d. ImageJ. RSB Web [online]. [cit. 25. 4. 2012]. Dostupné z: http://rsbweb.nih.gov/ij/.