Konceptuální model informace a FRBR

Název: Konceptuální model informace a FRBR
Variantní název:
  • Conceptual model of information and FRBR
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. Speciální číslo, s. 122-134
Rozsah
122-134
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V příspěvku je navržen konceptuální model vnitřní struktury informace jakožto entitní struktury reálného světa. Autoři neusilují o definici informace. Neptají se, co je informace, ale jaká je její struktura. K návrhu struktury informace bylo využito konceptuálního modelování. Je zde proto uveden stručný úvod do konceptuálního modelování ve smyslu počítačové vědy a je ukázáno, že konceptuální modely je možné chápat jako součást Aplikované logiky. Je vytvořen konceptuální model informace. Následně je vymezena určitá analogie mezi Konceptuálním modelem informace a FRBR modelem bibliografického záznamu. Vztah informace a subjektu a dynamická stránka pojmu informace jsou záměrně z modelu vynechány.
The paper proposes a conceptual model of the internal structure of information as the entity structure of the real world. The authors do not seek to define the information. They do not ask what the information is, but what is its structure. For the purpose of the design of the information structure was used the method of conceptual modeling. Therefore, there is a brief introduction to conceptual modeling in terms of computer science, and it is shown that conceptual models can be viewed as part of applied logic. The conceptual model of information is created. Subsequently a certain analogy between the conceptual model of information and FRBR model is defined. The relation of information and a subject and the dynamic aspect of information is deliberately omitted from the model.
Reference
[1] BATES, Marcia J. Information. In Encyclopedia of Library and Information Science [online]. 3rd ed. New York: Taylor and Francis, publ. online 2009-12-09 [cit. 2013-12-18]. DOI: 10.1081/E-ELIS3-120045519. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1081/E-ELIS3-120045519. | DOI 10.1081/E-ELIS3-120045519

[2] BUCKLAND, Michael. Information as Thing. Journal of the American Society for Information Science, 1991, roč. 42, č. 5, s. 351-360. | DOI 10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<351::AID-ASI5>3.0.CO;2-3

[3] CAPURRO, Rafael and Birger Hjorland. The Concept of Information [online]. last upd. 2011-12-26 [cit. 2013-12-18]. Dostupné z: http://www.capurro.de/infoconcept.html.

[4] CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X. Kapitola 1. Informace, s. 13 - 45.

[5] DERR, Richard L. The concept of information in ordinary discourse. Information Processing & Management [online]. 1985, vol. 21, no. 6, s. 489-499. Dostupné z: Elsevier SD Freedom Collection.

[6] JONÁK, Zdeněk. Data. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-10-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000442&local_base=KTD.

[7] JONÁK, Zdeněk. Informace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-10-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000456&local_base=KTD.

[8] JONÁK, Zdeněk. Znalost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-10-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000498&local_base=KTD.

[9] Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. Functional requirements for bibliographic records : final report. München : K.G. Saur, 1998. ISBN 978-3-598-11382-6. Dostupné též z: http://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records.

[10] Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. Funkční požadavky na bibliografické záznamy. Přeložila Ludmila Celbová. Praha: Národní knihovna České republiky, 2002. iii, 117 s. ISBN 80-7050-400-5

[11] SMIRAGLIA, Richard P. 2001. The nature of "a work" : implications for the organization of knowledge. Lanham : Scarecrow Press, 2001. xviii, 182 s. ISBN 0-8108-4037-5.