Jak komunikují státní instituce na online sociálních sítích?

Název: Jak komunikují státní instituce na online sociálních sítích?
Variantní název:
  • How do the state institutions communicate on online social networks?
Zdrojový dokument: ProInflow. 2016, roč. 8, č. 2, s. 97-117
Rozsah
97-117
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek zkoumá význam a užití online sociálních sítí vybranými státními institucemi moci zákonodárné, výkonné, soudní a nezávislé, ale státem založené. Za pomoci deskriptivní obsahové analýzy a interpretativní kvantitativní analýzy se zabývá otázkou, zda tyto veřejné instituce online sociální sítě využívají, a jakým způsobem. Zjišťuje také, zda se v případě komunikace institucí na online sociálních sítích jedná spíše o komunikaci jednosměrnou či obousměrnou. Právě obousměrná komunikace, tedy možnost vyvolání reakcí a participace občanů, totiž bývá zmiňována jako jedna z výhod nových médií. Příspěvek tedy sleduje, zda se ji veřejným institucím daří naplňovat.
The article analyses the meaning and use of online social networks by the Czech policy-making institutions representing the executive, legislative and judicial power as well as independent, state-established bodies. While using methods of descriptive qualitative analysis and interpretative quantitative analysis, the paper examines whether the possibilities of social networks are generally used, and how the state institutions work with them. Secondary, it also determines whether the communication of public institutions on the online social networks is used in more unidirectional or bidirectional way – as the second possibility is often mentioned as one of the advantages of the new media. The research therefore analyses how this possibility is fulfilled by the selected public institutions.
Reference
[1] BACOVSKÝ, Václav. Média a politika: Politická komunikace ve věku medializace [online]. Praha, 2008 [cit. 20. 9. 2016]. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/dtdownload/8800019339/?lang=cs

[2] BERKOWITZ, D. Who sets the media agenda? The ability of policymakers to determine news decisions. In KENNAMER, J. D. Public opinion, the press, and public policy. Westport, CT: Praeger Publishers. Str. 81–102.

[3] Centrum pro výzkum veřejného mínění. Důvěra ústavním institucím v lednu 2016 [online]. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016 [cit. 4. 2. 2016]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7497/f3/pi160201.pdf

[4] CORNER John, PELS Dick (eds.). Media and the Restyling of Politics: Consumerism, Celebrity and Cynicism. London: SAGE, 2003. 210 s.

[5] CROSBIE, Vin. Cit. dle JANDOVÁ, Lucie. Online sociální sítě jako platformy veřejného mínění: příklad facebooku [online]. Brno, 2014 [cit. 10. 9. 2016]. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/274033/fss_m/

[6] CUILENBURG, van Jan and MCQUAIL, Denis. Media Policy Paradigm Shifts: Towards a New Communications Policy. European Journal of Communication. Sage 2003; vol. 18, č. 181, s. 3. Dostupné také z: http://shs.ntu.edu.tw/course/uploads/week_20121221054258_1828.pdf

[7] DAHLGREN, Peter. Media and political engagement: citizens, communication, and democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 232 s.

[8] DAHLGREN, Peter. The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation Political Communication. 2005, vol. 22, č. 2. Str. 147-162 | DOI 10.1080/10584600590933160

[9] DIGRAZIA et al. 2013; WILLIAMS and GULATI 2013. In: HLADÍK, Radim a ŠTĚTKA, Václav. THE POWERS THAT TWEET: Social media as news sources in the Czech Republic [online]. Zveřejněno dne 4. 8. 2015 [cit. 15. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2015.1046995?journalCode=rjos20

[10] DÖRNER, Andreas. Politainment: Politik in der medialen Erlebnisgesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2001.

[11] ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Argo, 2007, 372 s.

[12] ELLISON, N. B., VITAK, Jessica, GRAY, Rebecca, LAMPE, Cliff. Cultivating Social Resources on Social Network Sites: Facebook Relationship Maintenance Behaviors and Their Role in Social Capital Processes Journal of Computer-Mediated Communication, 2014. Dostupné také z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12078/pdf | DOI 10.1111/jcc4.12078

[13] E-mailová korespondence s tiskovou mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylvou Dostálovou [online], 26. 11. 2015.

[14] E-mailová korespondence s tiskovým mluvčím Nejvyššího soudu Petrem Tomíčkem [online], 25. 11. 2015.

[15] Fleishman-Hillard. European Parliament Digital Trends [online]. 2011 [cit. 19. 2. 2016]. Dostupný z: http://www.epdigitaltrends.eu

[16] HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2000, 418 s.

[17] JANDOVÁ, Lucie. Online sociální sítě jako platformy veřejného mínění: příklad facebooku [online]. Brno, 2014 [cit. 10. 9. 2016]. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/274033/fss_m/

[18] JIRÁK, J. a Köpplová, B. Média a společnost: stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha: Portál. 2007. Str. 49.

[19] KLÍČOVÁ, Eva, STASZEK, Zdeněk. Rozhovor s Jakubem Mackem. To není v síti, to je v lidech [online]. © 2016 Časopis HOST [cit. 5. 2. 2016]. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/aktualni-rocnik/2016/01-2016/to-neni-v-siti-to-je-v-lidech

[20] KNOKE, David a Song YANG. Social network analysis. 2. vyd. Los Angeles: Sage Publications, 2008, 132.

[21] KŘIVKA, Zdeněk. Soudci a sociální média [online]. Brno, 2015 [cit. 11. 10. 2016]. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/378547/pravf_m/

[22] KUŽVART, Jan. JAK SI UCHOVAT "MEDIÁLNÍ MOC"? [online]. Vydáno 26. 9. 2014 [cit. 1. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.mediainfo.cz/clanky/jak-si-uchovat-medialni-moc/

[23] LILLEKER, D. G., K. KOC-MICHALSKA, E. J. SCHWEITZER, M. JACUNSKI, N. JACKSON, T. VEDE. Informing, Engaging, Mobilizing or Interacting: Searching for a European Model of Web Campaigning European Journal of Communication. 2011, vol. 26, č. 3, str. 195–213. Dostupné také online z: http://dx.doi.org/10.1177/0267323111416182 | DOI 10.1177/0267323111416182

[24] Listina základních práv a svobod, čl. 17, odst. 5. In: CODEXIS [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 9. 4. 2016].

[25] MACEK, J., MACKOVÁ, A., ŠKAŘUPOVÁ, K., & WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, L. Old and new media in everyday life of the Czech audiences. (Research report.) Brno: Masaryk University, 2015.

[26] MACEK, Jakub, MACKOVÁ, Alena, KOTIŠOVÁ, Johana. Participation or new media use first? Reconsidering the role of new media in civic practices in the Czech Republic. MEDIJSKE STUDIJE, 2015, vol. 6, č. 11, str. 68-83.

[27] MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 2013, roč. 19, č. 3, s. 295–302. | DOI 10.1177/1354856513486530

[28] MACEK, Jakub. Nová média [online]. Revue pro média č. 4, 2002 [cit. 18. 2. 2016]. Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/nova_media.htm

[29] MACKOVÁ, Alena. Czech Politicians Go Online: Is this e-Democracy or Just a Campaign Move? In: LORENTZ, P., SMAHEL, D., METYKOVA, M., & WRIGHT, M. F. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2015. Str. 164-180.

[30] MACKOVÁ, Alena. Nové komunikační nástroje. In: CHYTILEK, Roman et al. Teorie a metody politického marketingu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Str. 309.

[31] MARICHAL, José. Facebook Democracy. Burlington: Ashgate Publishing. 2012.

[32] MEYROWITZ, Joshua. Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2006.

[33] NOVOTNÝ, Roman. Rozhovor s Jörgem Matthesem. Sociální média politiku nespasí [online]. Masarykova univerzita, 2005–2016 [cit. 8. 2. 2016]. Dostupné z: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7024-socialni-media-politiku-nespasi

[34] PAPACHARISSI, Z. The virtual sphere: The internet as a public sphere. New Media & Society, 2002, č. 4, str. 9–27.

[35] PERLA, Jan. České politické strany na Facebooku [online]. Brno, 2011 [cit. 20. 2. 2016]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/251322/fss_b/

[36] POSTMAN, Neil. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. London: Penguin Books, 2005. 184 s.

[37] RAMONET, I. Tyranie médií. Praha: Mladá fronta, 2003.

[38] ROVENSKÝ, Jan. Twitter politiky láká, mnohdy je ale spálí [online]. © 2003–2016 Borgis, a.s. © Copyright © 2016 Seznam.cz, vyd. 4. 8. 2015 [cit. 14. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/domaci/376697-twitter-politiky-laka-mnohdy-je-ale-spali.html

[39] STACHOŇOVÁ, Monika. Vliv médií na současné soudní rozhodování. In: VEČEŘA, Miloš a kol. Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 344 s.

[40] TAUCHENOVÁ, Kateřina. NMI 2016: Jak jsou na tom generace X, Y a Z s konzumací TV, rádia a tisku [online]. © 2004-2013 Focus Agency, s.r.o. [cit. 5. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/nmi-2016--jak-jsou-na-tom-generace-x--y-a-z-s-konzumaci-tv--radia-a-tisku__s288x11890.html

[41] THOMPSON, John B. Média a modernita: sociální teorie médií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 219 s.

[42] TREADAWAY, Chris, SMITHOVÁ, Mari. Marketing na Facebooku - Výukový kurz. Brno: Computer Press, a. s., 2011. 285 s.

[43] Ústní sdělení. Tisková mluvčí Iva Hrazdílková, 23. 11. 2015, Brno.

[44] VAN DIJK, 2012. Cit. dle: PAVLÍKOVÁ, Miroslava. Analýza užití on-line nástrojů během prezidentské kampaně Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga [online]. Brno, 2013 [cit. 20. 4. 2016]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Otto Eibl Dostupné z: http://is.muni.cz/th/382554/fss_b/

[45] Veřejný ochránce práv - ombudsman. Miniseriál: Boj proti sexistické reklamě a sexismu [online]. Kancelář veřejného ochránce práv 2015 [cit. 1. 2. 2016]. Dostupné z: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904805282900482.1073741860.520555461325468&type=3

[46] VONDERSCHMITT, Kaitlin, The Growing Use of Social Media in Political Campaigns: How to use Facebook, Twitter and YouTube to Create an Effective Social Media Campaign [online]. Honors College Capstone Experience/Thesis Projects. Paper 360, 2012 [cit. 15. 2. 2016]. Dostupné z: digitalcommons.wku.edu/stu_hon_theses/360

[47] WEST, M. D. Is the Internet an emergent public sphere? Journal of Mass Media Ethics, 2013, č. 28, str. 155–159.

[48] WRIGHT, Scott. Politics as usual? Revolution, normalization and a new agenda for online deliberation. New media and Society. 2011, vol. 14, č. 2, str. 246.

[49] ZABLOUDILOVÁ, Táňa. Rozhovor s Danielem Dočekalem. Policie na sociálních sítích: Důležité informace i satira [online]. © 1997-2016 Český rozhlas [cit. 12. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/spolecnost/_zprava/policie-na-socialnich-sitich-dulezite-informace-i-satira--1337407

[50] Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. In: CODEXIS [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 9. 4. 2016].