Informační vzdělávání pedagogů

Název: Informační vzdělávání pedagogů
Variantní název:
  • Information education of pedagogues
Zdrojový dokument: ProInflow. 2010, roč. 2, č. 2, s. 156-163
Rozsah
156-163
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Ve vzdělávacím procesu zaujímá pedagog významnou pozici tím, že je předavatelem informací, které sám získává z různých zdrojů, a vyučuje další generace. Proto je důležité provádět informační vzdělávání pedagogů, aby měli přehled o existenci informačních zdrojů v rámci svého odborného profilu, aby také dokázali třídit a posuzovat získané informace a vhodným způsobem je prezentovat studujícím. Na Mendelově univerzitě je akreditován studijní program "Učitelství odborných předmětů" a "Učitelství odborné výchovy a praktického vzdělávání" v bakalářském studiu, a to v prezenční a distanční formě dalšího odborného vzdělávání, v němž je již po dvě desetiletí zařazen i předmět Informační technologie ve výuce.
Pedagogue has significant position in the education process as a transmitter of information, which he extracts from different information sources and teaches students of next generation. Therefore is important an informative education of pedagogues to have survey about existence of information sources in their special profile. Pedagogues must be able to sort and to critize obtained information and suitable present it to students. On Mendel University is study programme for teachers of special objects and for teachers of special and practical education in bachelor studies for day students and for adult education in special pedagogic education. Already during twenty years subject "Information technology" is putting on in this education programme.
Reference
[1] MÁCHAL, Pavel; LINHARTOVÁ, Dana. Koncepce rozvoje vysokoškolského ústavu na léta 2008-2013. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. 150 s. ISBN 978-80-7375-195-1.

[2] POTÁČEK, J. Informační výchova středoškolských učitelů. Sborník z konference 29. 1. 2004, Brno 2004, Moravská zemská knihovna.

[3] POTÁČEK, J. Informační zdroje a celoživotním vzdělávání. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5/2 [cit. 2010-09-26]. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/6171. ISSN 1212-5075.

[4] POTÁČEK, J. Pedagog v záplavě informací. In Sborník z konference ICOLLE 2010, Brno, 14. 9. 2010. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7302-154-2.