Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR

Název: Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR
Variantní název:
  • Open science and information behavior of researchers in Slovakia
Zdrojový dokument: ProInflow. 2017, roč. 9, č. 2, s. 48-73
Rozsah
48-73
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Charakterizuje sa otvorená veda ako prepojenie vedy s verejnosťou a presun vedy do digitálneho prostredia s využitím digitálnych knižníc a koncepcie open access. Analyzujú sa vybrané modely otvorenej vedy a digitálnej vedy, najmä prepojenie vedy s verejnosťou, digitálne služby, práca s dátami, altmetria. Faktory otvorenej vedy obsahujú transparentné metódy, manažment dát, elektronické publikovanie. Charakterizuje sa princíp otvoreného prístupu k publikáciám a dátam. Na základe vlastného kvalitatívneho výskumu – rozhovorov s 19 vybranými vedcami v SR – s využitím metodológie konceptuálneho modelovania sa identifikujú spoločné metodologické analytické procesy a odlišnosti v publikačných stratégiách v odboroch. Predstavujú sa výsledky analýz zameraných na vnímanie publikovania v digitálnom prostredí, open access a otvorenej vedy a prekážok vedeckej práce. Zistenia poukazujú na dva typy diskurzov o otvorenej vede a digitálnom publikovaní; podporný (zvyšovanie počtu citácií, rýchlosť publikovania) a kritický (komercionalizácia, problém financovania vedy). Potvrdili sa rezervy v podpore otvorenej vedy, najmä z aspektu otvoreného prístupu k publikáciám a dátam. Prekážky boli kategorizované na systémové, individuálne, technologické, administratívne, finančné. Predstavuje sa ekologický model informačných interakcií s prepojením faktorov doménovej expertízy, metodológie a otvorenej vedy. Určuje sa vedecká informačná gramotnosť ako skúsenosť pri hľadaní zmyslu pri skúmaní objektov a problémov v disciplínach. Navrhujú sa odporúčania pre akademické knižnice a informačných profesionálov pri podpore otvorenej vedy a informačných potrieb vedcov.
We determine open science as links between science and public and transfer of science into digital environment with the use of digital libraries and open access concept. We analyze selected models of open science and digital science, especially interactions of science and public, digital services, work with data, altmetrics. Factors of open science include transparent methods, data management, electronic publishing. We also determine characteristics of open access to publications and data. Based on our qualitative study with the use of semi-structured interviews with 19 selected researchers in Slovakia and the use of methodology of conceptual modeling we identified common methodological analytical processes and differences in publishing strategies in disciplines. We also present results of analyses focused on perceptions of publishing in digital environment, open access, open science and barriers in research work. Findings point to two types of discourses based on attitudes to open science and digital publishing, namely the supportive (high number of citations, speed of publishing) and the critical (commercial problems and research funding). We confirmed gaps in support of open science, especially in open access to publications and data. Barriers were divided into system, individual, technological, administrative, and financial. Ecological model of information interactions is described, which connects domain expertise, methodologies and factors of open science. Research information literacy is defined as experience in seeking meaning in study of objects and problems in disciplines. We propose recommendations for academic libraries and information professionals in support of open science and information needs of researchers.