Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru

Název: Onlife jako epistemické východisko překonávající dualitu online a offline prostoru
Variantní název:
  • Onlife as an epistemic basis overcoming duality of online and offline space
Zdrojový dokument: ProInflow. 2020, roč. 12, č. 2, s. [106]-130
Rozsah
[106]-130
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: CC BY 3.0 CZ
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Studie se zaměřuje na analýzu konceptu onlife jako přístupu, který překonává dualitu dvou světů – světa smyslové zkušenosti a online světa. Zaměřuje se na to, co přijetí konceptu jednoho sjednoceného epistemického pole přináší a nabízí aplikaci do informační vědy a pedagogiky. -- Design/metodologie/přístup – Studie má teoretický charakter, takže nabízí kritickou diskusi dualistického pojetí "online a offline" a analyzuje dopad konceptu onlife na oblasti filosofie edukace nazíranou perspektivou filosofie informace. Vychází z fenomenologicko-pragmatistických východisek, opírající se především o dílo Martina Heideggera, Marca Johnsona, Johna Deweyho a Luciana Floridiho. -- Výsledky – Výsledkem textu je jednak nové promyšlení konceptu onlife z perspektivy, která není Floridimu vlastní, tedy z perspektivy fenomenologie a pragmatismu, ale také naznačení možného spojení filosofie výchovy a filosofie informace, které integrujeme konceptem filosofie edukace. -- Originalita/hodnota – Článek nabízí vlastní koncepci reflexe konceptu onlife, jako významného stavebního kamene jak v teoretických disciplínách – filosofie informace, výchovy, ontologie, epistemologie, tak také v konkrétních aplikacích knihovní nebo školní praxe.
Purpose – The study focuses on the analysis of the concept of onlife, as an approach that transcends the duality of two worlds - the world of sensory experience and the online world. It focuses on what the adoption of the concept of a single unified epistemic field brings and offers an application to information science and pedagogy. -- Design/Methodology/Approach – The study is theoretical, so it offers a critical discussion of the dualistic concept of "online and offline" and analyzes the impact of the concept of onlife on the philosophy of education seen from the perspective of information philosophy. It is based on phenomenological-pragmatist starting points, based mainly on the work of Martin Heidegger, Marc Johnson, John Dewey and Luciano Floridi. -- Results – The result of the paper is a new reflection on the concept of onlife from a perspective that is not Floridi's own, from the perspective of phenomenology and pragmatism, but also an indication of a possible combination of a philosophy of education and philosophy of information, which we integrate the concept of philosophy of education. -- Originality/Value – The paper offers its concept of reflection on the concept of onlife, as an essential building block in theoretical disciplines – philosophy of information, education, ontology, epistemology, as well as in specific applications of a library or school practice.
Reference
[1] Aaltonen, I., Arvola, A., Heikkilä, P., & Lammi, H. (2017, March). Hello Pepper, may i tickle you?: Children's and adults' responses to an entertainment robot at a shopping mall. In Proceedings of the Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (pp. 53-54). ACM.

[2] Aguaded-Gómez, J. I. (2013). The MOOC Revolution: A new form of education from the technological paradigm. Comunicar, 41(21), 7-8. | DOI 10.3916/C41-2013-a1

[3] Arendtová, H. (1996). Původ totalitarismu, I-III:[Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus]. Praha: Oikoymenh.

[4] Bakhtin, A., Gross, S., Ott, M., Deng, Y., Ranzato, M. A., & Szlam, A. (2019). Real or Fake? Learning to Discriminate Machine from Human Generated Text. arXiv preprint arXiv:1906.03351.

[5] Barrow, J. (2013) Kniha vesmírů. Praha: Paseka.

[6] Bauman, Z. (2002). Tekutá modernita. Praha: Mladá Fronta.

[7] Berger, P. L., Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK.

[8] Brdička, B. (2013) Školská data jako předmět podnikání. Spomocník. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18065/SKOLSKA-DATA-JAKO-PREDMET-PODNIKANI.html

[9] Brdička, B. (2019). Zkoumání vlivu socializovaného robota Tega na vývoj dětí v MIT Media Lab [Online]. Retrieved January 22, 2020, from https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22066/ZKOUMANI-VLIVU-SOCIALIZOVANEHO-ROBOTA-TEGA-NA-VYVOJ-DETI-V-MIT-MEDIA-LAB.html

[10] Brdička, B., Neumajer, O., & Růžičková, D. (2012). ICT v životě školy – profil školy 21: metodický průvodce. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

[11] Bridle, J. (2018). New dark age: Technology and the end of the future. London: Verso Books.

[12] Buber, M. (2005). Já a Ty. Praha: Kalich.

[13] Candy, P. C. (2004). Linking thinking: Self-directed learning in the digital age. Canberra, Australia: Department of Education, Science and Training.

[14] Carretero, S., Vuorikari, R., & Punie, Y. (2017). DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (No. JRC106281). Joint Research Centre (Seville site).

[15] Cilliers, P. (2002). Complexity and postmodernism: Understanding complex systems. New York: Routledge.

[16] Conway, M., & O'Connor, D. (2016). Social media, big data, and mental health: current advances and ethical implications. Current opinion in psychology, 9, 77-82. | DOI 10.1016/j.copsyc.2016.01.004

[17] Černý, M. (2017). Informační a učící se společnost. Brno: Paido.

[18] Černý, M. (2019). Pojetí informační gramotnosti v ŠVP: analýza kurikula tří vybraných středních škol. Journal Of Technology And Information, 2019(2). https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5507/jtie.2019.010

[19] Černý, M. (2020) Fenomenologicko – pragmatistická interpretace hyperkonektivistického světa. Brno: Masarykova univerzita.

[20] Dewey, J. (1923). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan.

[21] Dewey, J. (1947) O pramenech vychovatelské vědy. Praha: Samcovo knihkupectví.

[22] Dewey, J. (1997). Experience and education (1st Touchstone ed.). New York: Touchstone.

[23] Dewey, J. (2001). The educational situation: As concerns the elementary school. Journal of Curriculum Studies, 33(4), 387-403. | DOI 10.1080/00220270010023803

[24] Dewey, J., & Bentley, A. F. (1960). Knowing and the known (No. 111). Boston: Beacon press.

[25] Downes, S. (2008). Places to go: Connectivism & connective knowledge. Innovate: Journal of Online Education, 5(1), 6.

[26] Education: Digital Roadmap Austria [Online]. (2019). Retrieved September 28, 2019, from https://www.digitalroadmap.gv.at/en/fields-of-action-and-measures/education/

[27] Eichensehr, K. (2018). Don't Believe It If You See It: Deep Fakes and Distrust. Jotwell: J. Things We Like, 1.

[28] Feuerstraeter, M. T., Sokol, M. A., & Vogel, D. W. (2000). U.S. Patent No. 6,154,464. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

[29] Flood, A. (2014). Bookless library opened by new US university. The Guardian. Retrieved June 02, 2020, from https://www.theguardian.com/books/2014/aug/29/bookless-library-new-us-university-florida-polytechnic-digital

[30] Floridi, L. (2002). Philosophy and computing: An introduction. Routledge.

[31] Floridi, L. (2010). Information: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press.

[32] Floridi, L. (2013). The philosophy of information. Oxford: Oxford University Press.

[33] Floridi, L. (2013b). The ethics of information. Oxford: Oxford University Press.

[34] Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University Press.

[35] Floridi, L. (2015). The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. London: Springer.. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.

[36] Floridi, L. (2015b). Hyperhistory and the philosophy of information policies. In The Onlife Manifesto (pp. 51-63). London: Springer, Cham.

[37] Floridi, L. (2019). The Logic of Information. Oxford: Oxford University Press.

[38] Floridi, L. (2021) The Construction of Personal Identities Online. Minds and Machines. 21(4), pp. 477-479. DOI: 10.1007/s11023-011-9254-y. | DOI 10.1007/s11023-011-9254-y

[39] Folger, T. (2008). Science's alternative to an intelligent creator: The multiverse theory. Dostupné z: http://discovermagazine. com/2008/dec/10-sciences-alternative-to-an-intelligent-creator.

[40] Guion, D. (2017). What's a library without books? Some bookless libraries. Reading, Writing, Research. Retrieved June 02, 2020, from https://www.allpurposeguru.com/2017/05/whats-library-without-books/

[41] Heidegger, M. (1993). Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikoymenh.

[42] Heidegger, M. (1993). Konec filosofie a úkol myšlení: německo-česky (2., opr. vyd). Praha: Oikoymenh.

[43] Heidegger, M. (2001). Aristotelova Metafyzika IX, 1-3. Praha: Oikoymenh.

[44] Heidegger, M. (2004). Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh.

[45] Heidegger, M. (2018). Bytí a čas. Praha: Oikoymenh.

[46] Hogenová, A. (2017). Současnost, dějiny, fenomenologie. Praha: Luboš Marek.

[47] Hoy, M. B. (2018). Deep Learning and Online Video: Advances in Transcription, Automated Indexing, and Manipulation. Medical reference services quarterly, 37(3), 300-305.

[48] Churchill, E. F., & Halverson, C. A. (2005). Guest editors' introduction: Social networks and social networking. IEEE internet computing, 9(5), 14-19.

[49] Johnson, M. (2008). The meaning of the body: Aesthetics of human understanding. Chicago: University of Chicago Press.

[50] Kartous, B. (2015). Kterak "ty internety" převrátily generační vztahy vzhůru nohama. Britské listy. Dostupné z: https://www.blisty.cz/art/77010-kterak-ty-internety-prevratily-generacni-vztahy-vzhuru-nohama.html.

[51] Komenský, J.A. & Polanský, F. (1958). Komenský o knihách. Praha: SPN.

[52] Kory Westlund, J. M. (2019) Kids' relationships and learning with social robots. [Online]. Retrieved January 22, 2020, from https://www-media-mit-edu.ezproxy.muni.cz/posts/kids-relationships-and-learning-with-social-robots/.

[53] Kory Westlund, J. M., Kory Westlund, J. M. K., Park, H. W., Williams, R., & Breazeal, C. (2018, June). Measuring young children's long-term relationships with social robots. In Proceedings of the 17th ACM conference on interaction design and children (pp. 207-218).

[54] Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda.

[55] Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

[56] Lavenberg, S. (Ed.). (1983). Computer performance modeling handbook. London: Academic Press.

[57] Ledford, J. L. (2015). Search engine optimization bible (Vol. 584). New Jersey: John Wiley & Sons.

[58] Liessmann, K. P. (2008). Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia.

[59] Liu, X., He, P., Chen, W., & Gao, J. (2019). Improving Multi-Task Deep Neural Networks via Knowledge Distillation for Natural Language Understanding. arXiv preprint arXiv:1904.09482.

[60] Lupa (2009). Deset let Věry Pohlové na českém internetu. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/deset-let-very-pohlove-na-ceskem-internetu/

[61] Lupton, D. (2014, December). Self-tracking cultures: towards a sociology of personal informatics. In Proceedings of the 26th Australian computer-human interaction conference on designing futures: The future of design (pp. 77-86). ACM.

[62] Lupton, D. (2015). Quantified sex: a critical analysis of sexual and reproductive self-tracking using apps. Culture, health & sexuality, 17(4), 440-453. | DOI 10.1080/13691058.2014.920528

[63] Mahen, J. (1928). Knihovna jako instituce národní. Praha: Spolek veřejných obecních knihovníků.

[64] Maréchal, N. (2016). Automation, algorithms, and politics| when bots tweet: Toward a normative framework for bots on social networking sites (feature). International Journal of Communication, 10, 10.

[65] Martin, J. (2014). Drugs on the dark net: How cryptomarkets are transforming the global trade in illicit drugs. Springer.

[66] Materna, J. (2016). Poezie umělého světa. Brno: Backstage Books.

[67] Olssen, M. (2008). Foucault as Complexity Theorist: Overcoming the problems of classical philosophical analysis. Educational Philosophy and Theory, 40(1), 96-117. | DOI 10.1111/j.1469-5812.2007.00406.x

[68] Pandey, A. K., & Gelin, R. (2018). A mass-produced sociable humanoid robot: pepper: the first machine of its kind. IEEE Robotics & Automation Magazine, 25(3), 40-48. | DOI 10.1109/MRA.2018.2833157

[69] Patočka, J. (2003). Úvod do fenomenologické filosofie. Praha: Oikoymenh.

[70] Penrose, R., Cartwright, N., Hawking, S., Longair, M., & Langer, J. (1999). Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl. Praha: Mladá fronta.

[71] Piao, C., Han, X., & Wu, H. (2010). Research on e-commerce transaction networks using multi-agent modelling and open application programming interface. Enterprise Information Systems, 4(3), 329-353. | DOI 10.1080/17517575.2010.502975

[72] Piorecký, K. (2017). Česká počítačově generovaná literatura a otázka autorství literárního textu. World Literature Studies, 9(3), 66-78.

[73] Piper, K. (2019) An AI helped us write this article. Vox. Dostupné z: https://www.vox.com/future-perfect/2019/2/14/18222270/artificial-intelligence-open-ai-natural-language-processing

[74] Popovski, P., Ingram, M. A., Peel, C. B., Hara, S., & Toumpis, S. (2008). Cross-layer design for the physical, MAC, and link layer in wireless systems.

[75] Prchal, T. (2019). Digitální revoluce v Česku. Na základní škole vyučuje robotí slečna [Online]. Retrieved December 06, 2019, from https://www.denik.cz/veda-a-technika/roboti-slecna-pripravuje-deti-na-digitalni-revoluci-vyucuje-na-ustecke-zakladce-20190919.html

[76] Robinson, K. (2011). Out of our minds: Learning to be creative. John Wiley & Sons.

[77] Rubenstein, M. J. (2014). Worlds Without End: The Many Lives of the Multiverse. Columbia University Press.

[78] Rupert, R. D. (2009). Cognitive systems and the extended mind. Oxford: Oxford University Press.

[79] Siemens, G. (2004). Connectivism. A Learning Theory for the Digital Age. In eLearnSpace.

[80] Sokol, J. (2016) Člověk jako osoba. Praha: Vyšehrad.

[81] Spitzer, M. (2014). Digitální demence. Brno: Host.

[82] Swan, M. (2009). Emerging patient-driven health care models: an examination of health social networks, consumer personalized medicine and quantified self-tracking. International journal of environmental research and public health, 6(2), 492-525. | DOI 10.3390/ijerph6020492

[83] Šíp, R. (2019) Proč školství a jeho aktéři selhávají: Kognitivní krajiny a nacionalismus. Brno: Masarykova univerzita.

[84] Švec, V., Nehyba, J., Svojanovský, P., Lawley, J., Šíp, R., Minaříková, E., ... & Pecha, P. (2016). Studenti učitelství mezi tacitními a explicitními znalostmi. Brno: Masarykova univerzita.

[85] Van Scoyoc, A. M., & Cason, C. (2006). The electronic academic library: Undergraduate research behavior in a library without books. portal: Libraries and the Academy, 6(1), 47-58. | DOI 10.1353/pla.2006.0012

[86] Van Scoyoc, A. M., & Cason, C. (2006). The electronic academic library: Undergraduate research behavior in a library without books. portal: Libraries and the Academy, 6(1), 47-58. | DOI 10.1353/pla.2006.0012

[87] Výzkumný ústav pedagogický v Praze (2007). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné online na http://rvp.cz/informace/wp-content/uploads/2009/09/RVPZV_2007-07.pdf dne, 30(12), 2009.

[88] Wallace, D. (2012). The emergent multiverse: Quantum theory according to the Everett interpretation. Oxford: Oxford University Press.

[89] Zlatuška, J. (1998). Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU, 8(4), 1-6.