Od entropie k dynamické komplexitě : k jednomu pojmovému posunu v infosféře

Název: Od entropie k dynamické komplexitě : k jednomu pojmovému posunu v infosféře
Variantní název:
  • From entropy to dynamic complexity : a conceptual shift in the infosphere
Zdrojový dokument: ProInflow. 2020, roč. 12, č. 1, s. [61]-78
Rozsah
[61]-78
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: CC BY 3.0 CZ
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Luciano Floridi navrhuje budovat etiku informace, kterou nahrazuje informační etiku z pohledu analýzy procesů, ke kterým dochází v infosféře. Jeho východiskem je snižování entropie v ní, které identifikuje definitoricky s dobrem a naopak nárůst entropie je pro něj definicí zla. Cílem studie je poukázat na to, že etiku informace je možné stavět nikoli na entropii ale na dynamické komplexitě, kterou ve studii zavádíme. Design/metodologie/přístup – Článek systematicky analyzuje Floridiho východiska v oblasti definice infosféry a entropie a na základě jejich kritické diskuse navrhuje – z fenomenologicko-pragmatistické pozice alternativní řešení přístupu k etice informace. Výsledky – Výsledkem je zavedení pojmu dynamické komplexity jako východiska pro etiku informace. Vychází nejen z kritiky problémů, které se pojí s entropií v infosféře, ale také z důrazu na tělesnost, jako jednoho z pilířů lidského myšlení v pracích Lakoffa a Johnsona. Tyto úvahy pak promítá do praktických implementací, kterým je věnována závěrečná část článku. Originalita/hodnota – Článek nabízí vlastní koncepci etiky informace, které umožňuje komplexnější a lépe aplikovaný přístup, než původní Floridiho východisko v entropii.
Purpose – Luciano Floridi suggests building an ethics of information, replacing information ethics in terms of analysing the processes that occur in the infosphere. Its starting point is the reduction of entropy in it, which identifies definitively with the good and, on the contrary, the increase in entropy is for him a definition of evil. The study aims to point out that the ethics of information can be built not on entropy but on the dynamic complexity that we introduce in the paper. Design/Methodology/Approach – The article systematically analyses Floridi's starting points in the definition of infosphere and entropy and, based on their critical discussion, proposes – from a phenomenological-pragmatist position – an alternative approach to the ethics of information. Results – The result is the introduction of the concept of dynamic complexity as a basis for information ethics. It is based not only on the criticism of the problems associated with entropy in the infosphere. The study is based on Johnson and Lakoff, who work with corporeality as a basis for the theory of knowledge and thought. These reflections then translate into practical implementations, which are devoted to the final part of the article. Originality/Value – The article offers a proprietary concept of information ethics that allows for a more comprehensive and applied approach than Floridi's original basis in entropy.
Reference
[1] Anand, K., & Bianconi, G. (2009). Entropy measures for networks: Toward an information theory of complex topologies. Physical Review E, 80(4), 045102. | DOI 10.1103/PhysRevE.80.045102

[2] Cropper, W. H. (1986). Rudolf Clausius and the road to entropy. American journal of physics, 54(12), 1068-1074. | DOI 10.1119/1.14740

[3] Černý, M. (2019) Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup: Pragmatistická edukační teorie a její prakticko-výzkumná implementace. Brno: Masarykova univerzita.

[4] Damasio, A. (2018). The strange order of things: life, feeling, and the making of cultures. Pantheon.

[5] Daub, E. E. (1970). Entropy and dissipation. Historical studies in the physical sciences, 2, 321-354.

[6] Feynman, R. P. (2003). Radost z poznání. Aurora.

[7] Floridi, L. (2013). The ethics of information. Oxford University Press.

[8] Floridi, L. (2013b). The philosophy of information. OUP Oxford.

[9] Floridi, L. (2014). The fourth revolution: How the infosphere is reshaping human reality. OUP Oxford.

[10] Floridi, L. (2015). Hyperhistory and the philosophy of information policies. In The Onlife Manifesto (pp. 51-63). Springer, Cham.

[11] Floridi, L. (2015). The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.

[12] Heidegger, M. (1993). Konec filosofie a úkol myšlení: německo-česky (2., opr. vyd). Praha: Oikoymenh.

[13] Heidegger, M. (2006). Básnicky bydlí člověk. Praha: Oikoymenh.

[14] Heidegger, M. (2018). Bytí a čas. Praha: Oikoymenh.

[15] Chakrabarti, C. G., & De, K. (2000). Boltzmann-Gibbs entropy: axiomatic characterization and application. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 23(4), 243-251. | DOI 10.1155/S0161171200000375

[16] Jaynes, E. T. (1965). Gibbs vs Boltzmann entropies. American Journal of Physics, 33(5), 391-398. | DOI 10.1119/1.1971557

[17] Johnson, M. (2008). The meaning of the body: Aesthetics of human understanding. University of Chicago Press.

[18] Johnson, M., & Liber, O. (2008). The Personal Learning Environment and the human condition: from theory to teaching practice. Interactive Learning Environments, 16(1), 3-15. | DOI 10.1080/10494820701772652

[19] Lakoff, G. (1999). Cognitive models and prototype theory. Concepts: Core Readings, 391-421.

[20] Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Triáda.

[21] Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Host.

[22] Lebowitz, J. L. (1993). Boltzmann's entropy and time's arrow. Physics today, 46, 32-32. | DOI 10.1063/1.881363

[23] Molnár, J., Schubertová, S., & Vaněk, V. (2008). Konstruktivismus ve vyučování matematice. Univerzita Palackého v Olomouci.

[24] Pavlík, J. (2004). Informace, ontologie, entropie. E-Logos: Electronic Journal for Philosophy, 1211-0442.

[25] Rényi, A. (1961). On measures of entropy and information. In Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Volume 1: Contributions to the Theory of Statistics. The Regents of the University of California.

[26] Rudd, D. (1983). Do we really need World III? Information science with or without Popper. Journal of information science, 7(3), 99-105. | DOI 10.1177/016555158300700301

[27] Rupert, R. D. (2009). Cognitive systems and the extended mind. Oxford University Press.

[28] Teilhard de Chardin, P (1990). Vesmír a lidstvo. Vyšehrad.

[29] Teilhard de Charin, P. (2005). Úvahy o štěstí a lásce. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma.

[30] Tollefsen, D. P. (2006). From extended mind to collective mind. Cognitive systems research, 7(2-3), 140-150. | DOI 10.1016/j.cogsys.2006.01.001

[31] Vondrová, N., & Jirotková, D. (2016). Pojednání o prof. Milanu Hejném u příležitosti jeho 80. narozenin aneb Autor teorie objektem svého výzkumu. Pedagogika, 66(4). | DOI 10.14712/23362189.2016.021