Testování funkcí citačních manažerů : komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero

Název: Testování funkcí citačních manažerů : komparace Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero
Variantní název:
  • Testing of citation managers functions : comparison of Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley and Zotero
Zdrojový dokument: ProInflow. 2020, roč. 12, č. 1, s. [29]-60
Rozsah
[29]-60
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: CC BY 3.0 CZ
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Účelem této komparační analýzy je srovnání rozsahu funkcí nabízených pěti citačními manažery: Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley a Zotero. Design/metodologie/přístup – Na základě stanovených kritérií a odborných zdrojů k tématu byly definovány analyzované funkce. Ty byly testovány pomocí reálných dat o publikacích, případně jejich plných textů. Výsledky – Výsledky popisují silné a slabé stránky jednotlivých citačních nástrojů v osmi funkčních klastrech. Prezentovány jsou jak funkce obsažené ve všech nástrojích, tak i ty specifické (např. pokročilý informační management v Citavi), příp. specifický přístup k jejich nastavení (např. formáty pro export citací v jednotlivých nástrojích). Na závěr jsou kvantitativně srovnány rozsahy funkcí testovaných citačních manažerů pro srovnání jejich bohatosti celkově i v jednotlivých klastrech pro shrnutí specializací nástrojů na určitou oblast (např. kolaborativní a komunikační funkce v Mendeley). Originalita/hodnota – Rozsah funkcí je základním kritériem pro volbu vhodného nástroje pro konkrétního uživatele i východiskem pro edukaci uživatelů pro efektivní využití citačních manažerů. Cílem článku není srovnání uživatelského pohledu na nástroje a v nich nabízené funkce, pouze deskripce těchto funkcí a jejich rozsahu.
Purpose – The purpose of this comparative analysis is to assess the range of functions offered by five citation managers: Citace PRO, Citavi, EndNote, Mendeley and Zotero. Design/Methodology/Approach – Based on established criteria and expert resources the analyzed functions were defined. Particular functions were tested using real-time data on publications or by using full texts directly. Results – The results describe the strengths and weaknesses of the specific citation managers within the eight functional clusters. There are presented functions included in all tools as well as specific ones (e.g. advanced information management in Citavi), or specific approach to their setting (e.g. formats for export of references in individual tools). Finally, the authors offer functional range comparison among the tested tools in order to compare their range in the whole and in individual clusters to summarize the specializations of tools in a certain area (e.g. collaborative and communication functions in Mendeley). Originality/Value – The scope of functions is the basic criterion for the selection of the suitable tool for a specific user as well as a starting point for educating users to use citation managers effectively. The aim of the article is not to compare the user's view of the tools and the functions offered but a description of these functions and their scope.
Reference
[1] Alhoori, H., & Furuta, R. (2014). Do altmetrics follow the crowd or does the crowd follow altmetrics? IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries, Digital Libraries (JCDL), 2014 IEEE/ACM Joint Conference on, 375-378. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/6970193/

[2] Basri, M., & Patak, A. A. (2015). Exploring Indonesian students' perception on Mendeley Reference Management Software in academic writing. In 2015 2nd International Conference on Information Technology, Computer, and Electrical Engineering (ICITACEE) (pp. 8-13). IEEE. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/document/7437761/

[3] Best Reference Management Software [Online]. (2017). Retrieved November 28, 2017, from https://www.g2crowd.com/categories/reference-management?segment=all

[4] Böhner, D., Stöber, T., Teichert, A., Lemke, D., Tietze, K., Helfer, M., et al. (2016). Reference management software comparison – 6th update (June 2016) [Online]. In MediaTUM – the Media and Publications Repository of the Technical University Munich. Universitätsbibliothek – Technische Universität München. Retrieved from https://mediatum.ub.tum.de/doc/1320978/1320978.pdf

[5] Bureš, M., Renda, M., Doležel, M., Svoboda, P., Grössl, Z., Komárek, M., et al. (2016). Efektivní testování softwaru: klíčové otázky pro efektivitu testovacího procesu. Praha: Grada.

[6] Butros, A., & Taylor, S. (2010). Managing information: Evaluating and selecting citation management software, a look at EndNote, RefWorks, Mendeley and Zotero [Online]. In IAMSLIC Conference Proceedings 2010 (pp. 53-66). Mar del Plata, Argentina. Retrieved from https://hdl.handle.net/1912/4595

[7] Citation management: Overview of the most often used citation management software (RefWorks, EndNote, Zotero, WizFolio) [Online]. (2017). Retrieved November 28, 2017, from https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=250610&p=1671260

[8] Comparing citation managers [Online]. (2017). Retrieved November 28, 2017, from https://www.lib.umn.edu/pim/compare

[9] Comparison chart [Online]. (n.d.). Retrieved November 28, 2017, from https://www.library.wisc.edu/services/citation-managers/comparison-chart/

[10] Comparison of reference management software [Online]. (2001-). In Wikipedia: the Free Encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software

[11] Fitzgibbons, M., & Meert, D. (2010). Are bibliographic management software search interfaces reliable?: A comparison between search results obtained using database interfaces and the EndNote online search function. The Journal of Academic Librarianship, 36(2), 144-150. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133310000066 | DOI 10.1016/j.acalib.2010.01.005

[12] Francese, E. (2013). Usage of reference management software at the University of Torino. JLIS.it, Italian Journal of Library, Archives and Information Science, 4(2), 145-174. Retrieved from https://www.jlis.it/article/download/8679/7977

[13] Gilmour, R., & Cobus-Kuo, L. (2011). Reference management software: A comparative analysis of four products. Issues in Science and Technology Librarianship, (66). Retrieved from http://www.istl.org/11-summer/refereed2.html

[14] Gřešáková, V. (2014). Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity (Diplomová práce). Brno. Retrieved from http://is.muni.cz/th/342602/ff_m/

[15] Hilt, P., Fryš, J., Kovářová, P., Teplíková, Z. (2017). Úvod do Citavi – videohovor. 20. 12. 2017, 10:15.

[16] How to cite – tools, tricks, & tips for managing citations: Citation coftware -- compare & choose [Online]. (2017). Retrieved November 27, 2017, from http://ucsd.libguides.com/howtocite/compare

[17] Childress, D. (2011). Citation tools in academic libraries: Best practices for reference and instruction. Reference and User Services Quarterly, 51(2), 143-152. Retrieved from https://scholarsphere.psu.edu/downloads/n8p58pf40q | DOI 10.5860/rusq.51n2.143

[18] Izenstark, A. (2012). Citation managers [Online]. In ALA Connect. ACRL & ALA Instructional Technologies Committee. Retrieved from http://connect.ala.org/node/212933

[19] Kaur, S., & Dhindsa, K. S. (2016). Comparative study of citation and reference management tools: Mendeley, Zotero and ReadCube. In 2016 International Conference on ICT in Business Industry & Government (ICTBIG) (pp. 1-5). IEEE. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/document/7892715/

[20] Kotyk, T. (2016). Mendeley as an integral tool in the arsenal of modern scientist. Galician Medical Journal, 23(4), 201644-. Retrieved from http://ojs.ifnmu.edu.ua/index.php/gmj/article/view/E201644 | DOI 10.21802/gmj.2016.4.4

[21] Kraker, P., Schlögl, C., Jack, K., & Lindstaedt, S. (2015). Visualization of co-readership patterns from an online reference management system. Journal of Informetrics, 9(1), 169-182. Retrieved from http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1751157714001151 | DOI 10.1016/j.joi.2014.12.003

[22] Kratochvíl, J. (2016). Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly [Online]. Proinflow, 8(2). Retrieved from https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/download/1535/1807

[23] Lisbon, A. H. (2018). Multilingual scholarship: Non-english sources and reference management software. Journal of Academic Librarianship, 44(1), 60-65. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133317301180 | DOI 10.1016/j.acalib.2017.12.001

[24] Melles, A., & Unsworth, K. (2015). Examining the reference management practices of humanities and social science postgraduate students and academics [Online]. Australian Academic & Research Libraries, 46(4), 250-276. https://doi.org/10.1080/00048623.2015.1104790 | DOI 10.1080/00048623.2015.1104790

[25] Milewski, S. D., & Williamson, J. M. (2017). Developing a reflective practice template for citation management software instruction. Reference, 57(1), 6-11. Retrieved from https://journals.ala.org/index.php/rusq/article/view/6435

[26] Osmani, M., Mza, R., Ahmad, B. A., & Arif, A. S. (2016). Reference management software (RMS) in an academic environment: A survey at a research university in Malaysia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 88(1), 135 - 144. Retrieved from http://www.jatit.org/volumes/Vol88No1/15Vol88No1.pdf

[27] Pappas, C. (2013). 12 best free online bibliography and citation tools (2017 update) [Online]. In ELearning Industry. Retrieved from https://elearningindustry.com/12-best-free-online-bibliography-and-citation-tools

[28] Reference manager comparison table [Online]. (2017). In Faculty of 1000. Retrieved from https://f1000.com/resources/Software_Comparison_Tool.pdf

[29] Retrieve PDF metadata: [Zotero documentation] [Online]. (2017, November 19). Retrieved January 12, 2018, from https://www.zotero.org/support/retrieve_pdf_metadata

[30] RIS file format [Online]. (2012). Retrieved January 08, 2018, from http://www.researcherid.com/resources/html/help_upload.htm

[31] Řehůřková, M. (2013). Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR (Diplomová práce). Brno. Retrieved from http://is.muni.cz/th/329052/ff_m/

[32] Sarrafzadeh, M., & Khaleghi, N. (2017). Instruction of citation management tools by academic librarians: The need for training the trainers. Webology, 14(1), 53-65. Retrieved from http://www.webology.org/2017/v14n1/a155.pdf

[33] Stoimenov, L. V., Veljkovic, N. Z., & Bogdanovic-Dinic, S. D. (2011). Web application for scientific reference management. In 2011 10th International Conference on Telecommunication in Modern Satellite Cable and Broadcasting Services (TELSIKS) (pp. 369-372). IEEE. Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/document/6112073/

[34] Šolcová, P. (2014). Srovnání kvality výstupů z citačního softwaru se specifikací vybraných citačních stylů (Diplomová práce). Brno. Retrieved from https://is.muni.cz/th/263305/ff_m/

[35] Tramullas, J., Sánchez-Casabón, A. I., & Garrido-Picazo, P. (2015). Studies and analysis of reference management software: A literature Review. El Profesional de la Información, 24(5), 680-688. Retrieved from https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1508/1508.07480.pdf | DOI 10.3145/epi.2015.sep.17

[36] Trtíková, I. (2015). Citační manažery [Online]. Ikaros, 19(9). Retrieved from http://ikaros.cz/node/17581

[37] Vaidhyanathan, V., Moore, M., Loper, K. A., Van Schaik, J. A., & Goolabsingh, D. (2012). Making bibliographic researchers more efficient: Tools for organizing and downloading PDFs, Part 1. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 9(1), 47-55. Retrieved from http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15424065.2012.651576 | DOI 10.1080/15424065.2012.651576

[38] Yedid, N. (2016). Análisis práctico de folksonomías El caso de los gestores bibliográficos sociales = Practical analysis of folksonomies: The case of the reference management software. Información, Cultura y Sociedad, Iss 35, Pp 31-64 (2016), (35), 31-64. Retrieved from https://doaj.org/article/97a045f3b3d64b7db5612a92466da400