K žánrom modernej ruskej a ukrajinskej prózy

Název: K žánrom modernej ruskej a ukrajinskej prózy
Variantní název:
  • On genres of modern Russian and Ukrainian prose
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2014, roč. 24, č. 3, s. 16-26
Rozsah
16-26
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pozornosť sa venuje výrazným autorom obidvoch národných literatúr 20. a 21. storočia. Prozaické texty, ktoré sú predmetom záujmu a sledujú vzťah žánru a subžánru, vychádzajú z empírie autora. Pôsobenie osobného zážitku je posilnené o zakomponovanie neumeleckých foriem, akými sú list, záznam, denník. Zvláštnosťou interpretovaných textov sú memoárové návraty k životu, tvorbe, názorom autorov, ktoré do literárneho života a kultúrnej praxe ponúkli ich životní partneri.
The attention is given to the significant authors of both national literatures of the 20th and 21st centuries. The prose texts that are a subject of interest related to the relationship of genre and subgenre are based on the author's empiricism. The effect of personal experience is enhanced by the incorporation of non-artistic forms such as a letter, recording, diary. A peculiarity of the interpreted texts is the memoir returns to life, creation, authors' opinions that were offered to a literary life and cultural experience by their life partners.