Predponsko-predložna razmerja : na primerih glagolov v slovenščini

Název: Predponsko-predložna razmerja : na primerih glagolov v slovenščini
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 2, s. 23-35
Rozsah
23-35
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Prispevek na slovenskih zgledih načenja vprašanje soodvisnosti med predponskimi obrazilnimi morfemi in predložnimi morfemi pri glagolih - ta soodvisnost se odraža v razporeditvi vidskosti, faznosti in prislovnosti med glagolske obrazilne in predložne morfeme.
The article based on examples in Slovenian deals with the question of interdependence between prefixal formatives and prepositional morphemes in verbs - this interdependence is reflected in the distribution of aspectual, phase, and adverbial features between prefixal formatives and prepositional morphemes.
Reference
[1] BAJEC, Anton, 1959: Besedotvorje slovenskega jezika IV: Predlogi in predpone. Ljubljana: SAZU.

[2] BEZLAJ, France, 1948: Doneski k poznavanju glagolskega aspekta. Časopis za literarno zgodovino in jezik I. Ljubljana. 199–220.

[3] DANEŠ, F. idr., 1987: Větné vzorce v češtině. Praha: Academia.

[4] DULAR, Janez, 1983: Napovedljivost vezave iz morfemske sestave glagolov. SR XXXI/4. 283–287.

[5] HAJNŠEK HOLZ, Milena, 1978: O pomenih slovenskih predpon. XIV seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana. 33–58.

[6] JAKOPIN, Franc, 1966: K tipologiji slovenskega in ruskega glagola. JiS XI/6. 176–182.

[7] KAROLAK, Stanisław, 2001: Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw. Warszawa: Instytucia Slawistyki PAN.

[8] MERŠE, Majda, 1995: Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Ljubljana: SAZU.

[9] MIKLIČ,Tjaša, 2007: Metafore o načinih gledanja na zunajjezikovna dejanja v obravnavanju glagolskega vida. SR LV/1, prispevek v tisku.

[10] Mluvnice češtiny (MČ1 – Fonetika, Fonologie, Morfonologie a morfemika, Tvoření slov, MČ2 – Tvarosloví). Ur. DOKULIL Miloš idr., KOMÁREK, Miroslav idr. 1986. Praha: Academia. 566 str., 536 str.

[11] PIPER, Predrag, 2001: Jezik i prostor. Beograd: Biblioteka XX vek.

[12] RAMOVŠ, Fran, 1952: Morfologija slovenskega jezika. Skripta, prirejena po predavanjih prof. dr. Fr. Ramovša v l. 1947/48, 48/49, ur. B. Pogorelec, P. Merku in M. Sovre. Ljubljana: DZS.

[13] Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) I–V, 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Ljubljana: DZS.

[14] TOPORIŠIČ, Jože, 1965–1970: Slovenski knjižni jezik I–IV (SKJ). Maribor: Obzorja.

[15] TOPORIŠIČ, Jože 1973: Sestavljenke in izpeljanke iz predložne/proklitične podstave v knjižni slovenščini. SR XXI/1. 105–112.

[16] TOPORIŠIČ, Jože 2000: Slovenska slovnica (SS). Četrta prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Obzorja.

[17] VIDOVIČ MUHA, Ada, 1984: Nova slovenska skladnja J. Toporišiča. SR XXXII/2. 142–155.

[18] VIDOVIČ MUHA, Ada 1988: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk (SSB). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete in Partizanska knjiga.

[19] VIDOVIČ MUHA, Ada 1993: Glagolske sestavljenke – njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom). SR XLI/1. 161–192.

[20] VIDOVIČ MUHA, Ada 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

[21] VINOGRADOV, V. V., 1947: Russkij jazyk (grammatičeskoe učenie o slove). Moskva, Leningrad.