К вопросу функционирования и применения термина "семантическая диффузность" в лингвистической русистике и богемистике

Název: К вопросу функционирования и применения термина "семантическая диффузность" в лингвистической русистике и богемистике
Transliterovaný název
K voprosu funkcionirovanija i primenenija termina "semantičeskaja diffuznost'" v lingvističeskoj rusistike i bogemistike
Variantní název:
  • To the question of the functioning and application of the term "semantic diffusiveness" in Russian and Czech linguistic studies
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2018, roč. 28, č. 2, s. 27-38
Rozsah
27-38
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article deals with the concept of semantic diffusiveness currently being actively dealt with in Russian linguistic. The author focuses especially on the fields of linguistic in which this concept is mentioned or where it could be applied. The specific nature of this phenomenon requires a careful consideration in terms of linguistic and lexicography of lexical semantics or in terms of speech and communication. Semantic diffusiveness has an important role in arising ambiguities in speech implementation of a number of lexemes, in describing homonymy, polysemy, paronymy and other processes. It is also one of the tools used by cognitivists for the rational boundaries of terms used for describing the linguistic image of the world of the individual nations. This process is illustrated on the basis of Russian and Czech.
В тексте представлен термин «семантическая диффузность», который в последнее время был многократно зафиксирован в лингвистической русистике, а также существуют аналогичные термины в лингвистической богемистике. Автор, прежде всего, обращается к областям современной лингвистики, в которых можно встретиться с функционированием и применением данного понятия. Рассматриваемое явление требует изучения с точки зрения языка и лексикографического описания семантики отдельных лексем, а также с точки зрения речи и коммуникации. Семантическая диффузность развивается на поле неоднозначности при реализации отдельных лексем в речи, при описании омонимии, полисемии, паронимии. Может служить также одним из элементов в инструментарии когнитивистов для описания размытых границ между понятиями в языковой картине мира отдельных народов. Автор задаётся вопросом, можно ли её рассматривать и в двуязычном аспекте.
Reference
[1] ARTEMOV, A. V.: K probleme poiska russkogo slovarnogo èkvivalenta dlja češskogo slova «pohoda». Rossica Olomucensia, 2014, 53, 1, s. 5–10.

[2] DŽINDŽOLIA, G.: Kompetence jako ukazatele jazykové osobnosti. In: PEŠKOVÁ, M., KUBÍKOVÁ, K. (eds): Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s. 15–22.

[3] Irradiacija. https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/171457/Irradiacija. [online]. [cit. 24. 5. 2018].

[4] KIKLEWICZ, A.: Modny wyraz – przymiotnik "wirtualny" (w zestawieniu z przymiotnikiem niemieckim "virtuell" oraz rosyjskim "virtual'nyj"). Poradnik Językowy, 2006, 1, s. 14–28.

[5] KIKLEWICZ, A.: Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask: Wydawnicza LEKSEM, 2007.

[6] KLÉGR, A.: Tezaurus jazyka českého. Slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

[7] KOSTJUŠKINA, G. M.: Konceptual'naja sistematika jazyka, reči i rečevoj dejatel'nosti kak ob''jekt lingvistiki. In: KUBRJAKOVA, J. S. (red.): Konceptual'nyj analiz jazyka. Sovremennyje napravlenija issledovanija: sbornik naučnych trudov. Moskva: RAN. Institut jazykoznanija, 2007, s. 119–129.

[8] KUCHAŘ, J.: Základní rysy struktur pojmenování. Slovo a slovesnost, 1963, r. 24, č. 2, s. 105–114.

[9] LEONT'JEVA, A. V.: Ideja diffuznosti v lingvističeskoj naučnoj srede. Filologičeskije nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2015, № 1 (43), čast' 1, s. 108–110.

[10] LEONT'JEVA, A. V.: Problemy semantičeskoj diffuznosti (na primere naučnogo lingvističeskogo teksta). Voprosy kognitivnoj lingvistiki, 2014, 3, s. 104–110.

[11] MANERKO, L. A.: Novaja metodika issledovanija kategorizacii v lingvistike. Vestnik MGU. Serija 9: Filologija, 2000, № 2, s. 39–52.

[12] MARTÍNEK, F.: K slovotvorným typům českých deverbativních dějových substantiv (diachronní pohled). In: KLÍMOVÁ, J. (red.): Gramatika a korpus 2012. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, 28.–30. 11. 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, s. 1–10. http://sites.ff.cuni.cz/ucjtk/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/Martinek2013.pdf. [online]. [cit. 24. 5. 2018].

[13] OSIPOV, G. A.: Chedžirovanije kak pragmatičeskij instrument političeskogo diskursa. Meždunarodnyj naučno-issledovatel'skij žurnal, 2012, № 3, Filologičeskije nauki, s. 57–59.

[14] ŠKAPENKO, T. M.: Semantičeskaja diffuznost' v dvujazyčnom aspekte. Vestnik Baltijskogo federal'nogo universiteta im. I. Kanta, 2012, № 8, s. 42–47.

[15] ŠMELEV, D. N.: Problemy semantičeskogo analiza leksiki (na materiale russkogo jazyka). Moskva: Prosveščenije, 1984.

[16] VAŇKOVÁ, I. et al.: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2005.

[17] VLASOVA, L. V.: Semantičeskaja diffuzija, semantičeskaja neopredelennost': opredelenije ponjatij. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Puškina, 2014, № 2, t. 1, s. 128–132.

[18] ZALIZNJAK, A. A.: Fenomen mnogoznačnosti i sposoby jego opisanija. Voprosy jazykoznanija, 2004, 2, s. 20–45.