Posebnosti sklanjatve samostalnikov v prleškem narečju panonske narečne skupine na primeru govora vasi Cven

Variantní název
Particularities of noun inflections in the Prlekija dialect (the Pannonian dialect group)—an example of speech in the village of Cven
Autor: Kosi, Mateja
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 2, s. 29-39
Rozsah
29-39
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovinsky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Based on the example of speech in the village of Cven, the article discusses the particularities of noun inflections in the Prlekija dialect (the Pannonian dialect group) with a synchronic morphophonemic and morphological analysis. All three genders, all the numbers and all the cases have been preserved. The strong morphology-dependent stress contributes to the predominance of the fixed stem-stress paradigm, although nouns are still inflected according to the mobile stem-stress and mixed stem-stress paradigms. The dual, which is slowly disappearing from certain Slovenian dialects, has been strongly preserved. With certain nouns, the feminisation of neuter occurs (mostly with a singular number).
V članku so na primeru govora vasi Cven kot dela ljutomerskega govora prleškega narečja panonske narečne skupine v sinhrono zasnovani oblikoslovni in oblikoglasni analizi predstavljene posebnosti sklanjatev samostalnikov v razmerju do slovenskega knjižnega jezika. Ohranjeni so vsi trije spoli, vsa števila in vsi skloni. Zaradi močne morfologizacije naglasa prevladuje nepremični naglasni tip, se pa samostalniki delno še sklanjajo po premičnem in mešanem naglasnem tipu. Dvojina, ki v mnogih narečjih slovenskega jezika počasi izumira, je še dobro ohranjena. Pri nekaterih samostalnikih prihaja do feminizacije nevter, najpogosteje v ednini.
Document
Reference:
[1] JAKOP, T.: Oblikoslovje govora Ložnice pri Žalcu. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2001.

[2] KOLETNIK, M.: Vinogradniška terminologija na Gomili pri Kogu. In: JESENŠEK, M. – VRBNJAK, V. (eds): Borkov zbornik, (Zbirka Piramida). Maribor: Slavistično društvo, 1996, str. 91–104.

[3] KOSI, M.: Prleški govori Murskega polja. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2016.

[4] SMOLE, V.: Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora. Doktorsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1994.

[5] ZORKO, Z.: Spodnjeprleško narečje. Časopis za zgodovino in narodopisje, 2008, št. 1–2, str. 139–145.

[6] ZORKO, Z.: Oblikoslovje v panonski narečni skupini. Slavia Centralis, 2010, št. 1, str. 5–17.