Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky

Název: Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky
Variantní název:
  • New designations in the lexicon of social services and policy
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2012, roč. 22, č. Supplementum, s. 127-131
Rozsah
127-131
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek poukazuje na procesy neologizace slovní zásoby současné ruštiny v oboru sociální práce a úzce souvisejících tematických oblastí. Autorka konstatuje, že dynamické změny v mimojazykové realitě se v lexiku odrážejí jednak ve značné koncentraci lexikálních neologismů nejrůznějších typů, jednak v existenci bílých míst v terminologii, neboť jazyk nestačí dostatečně rychle reagovat na nové skutečnosti ve sledované oblasti.
The paper observes processes of neologization of today's Russian lexicon in the field of social services, as well as in closely related thematic spheres. As the author concludes, dynamic changes in off-langue reality are reflected in the lexicon, on one hand by a high concentration of lexical neologisma of various types, on the other hand by existence of blank areas in terminology, as the language does not cope promptly enough with all new facts in a monitored area.